Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОДІЯ МІФУ І ЛІТЕРАТУРИ ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 7

1.1.Міф як форма первісної свідомості про світ 7

1.2. Входження міфу в літературу 9

РОЗДІЛ 2. МІФОПОЕТИКА У ТВОРЧОСТІ В. ФОЛКНЕРА 13

2.1.Міф і література ХХ століття 13

2.2. В.Фолкнер і “південний міф” 17

2.3. Джерела міфологізму В. Фолкнера 19

РОЗДІЛ 3. АМЕРИКАНСЬКА ДІЙСНІСТЬ І МІФОЛОГІЧНИЙ ПІДТЕКСТ В ПОВІСТІ В.ФОЛКНЕРА “ВЕДМІДЬ” 21

3.1. Природа як герой у творах В. Фолкнера “Ведмідь” 21

3.2. Міфологічний дискурс повісті В.Фолкнера “Ведмідь” 26

ВИСНОВКИ 35

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Актуальність теми. Прагнучи пізнати невідоме, кожен з нас ще з раннього дитинства неодноразово виступав у ролі художнього критика. Адже ним є той, хто підсвідомо фіксує свої враження від прочитаної книги, почутої музики чи переглянутого фільму. Критик – людина, яка намагається з’ясувати для себе і висловити іншим причину своїх художніх вражень від форми або змісту. Спроба ж аналізувати твори Фолкнера – новатора у річищі американської традиції “romance” і європейського психологічного роману – це є вилучення характерних ознак поетики автора, дослідження біблійних мотивів та їх впливу на формування світогляду фолкнерівських героїв. Провідними прийомами модерністського письма стали “потік свідомості”, монтаж, надання переваги умовним формам та порушення традиційних конструктивних елементів твору. Модерний епос продемонстрував також, що література є не тільки мистецтвом слова, а виступає як усталена психологія і філософія письменника, що знайшла своє вираження у слові, у поглибленій авторській суб’єктивності. На думку академіка Д.С. Лихачова, у складі цієї суб’єктивності можна вирізнити пласт “активного впливу на читача” і пласт світоглядних аксіом – надепохальне “колективне підсвідоме”, що може становити міфологічний підтекст художніх творів. За К. Юнгом витоки будь- якого мистецького явища слід шукати в позасвідомій міфології, образи якої є загальним надбанням людства, творчий процес ґрунтується на “позасвідомому одухотворенні архетипу”, а художній твір набуває символізму, “незбагненного для сучасної людини, бо його витоки приховані в оповитій маревом давнині”. [40, c. 209]. 

Історія світової культури в цілому і література зокрема на всьому своєму протязі так чи інакше була пов’язана з міфологічною спадщиною давнини. Їх стосунки значно коливалися від епохи до епохи в залежності від змін у загальній історико-культурній ситуації. Будучи генетично тісно пов’язаною з міфологією (через фольклор) і зберігаючи, особливо спочатку, змістовну єдність з нею, література на всьому шляху свого розвитку зверталась до міфу [21, с. 163]. Так, відомо, що вся антична література тісно переплетена з міфологією та космологією. Але античні міфи не забувались у Середньовіччі, хоча література цього періоду опинилась у полоні християнської релігійної міфології. У наступні століття настає період “деміфологізації” літератури, обумовлений зростаючою цікавістю письменників до реальної історичної дійсності в її типових проявах. Проте за періодом “деміфологізації” настав час досить активного та широкого звернення літератури до міфології. Інтенсивно виробляються прийоми використання міфів в художніх творах, що дозволило літературознавцям говорити про формування в літературі міфологізму, який став однією з характерних її тенденцій, причому не лише в літературі романтизму, а й модернізму початку ХХ сторіччя. Помітна активізація міфологічного елементу та його функцій спостерігалась і в реалістичному мистецтві, яке прагнуло до своєрідного оновлення. Один із аспектів цього оновлення полягає у тому, що реалісти минулого століття, не пориваючи з основними принципами соціальності та історизму, прагнули до художнього дослідження глибин буття і суті людини для того, щоб знайти там підтвердження своїх гуманістичних принципів і тверджень. Обрана тема для наукового дослідження – “Міфопоетика в творчості В.Фолкнера (на матеріалі новел “Ведмідь”) Процес “реміфологізації” в сучасній літературі та культурі робить актуальною проблему міфу не лише в загальному плані, а і в зв’язку з літературною поетикою. Саме цим обумовлена актуальність теми наукової роботи.

Мета дослідження полягає у спробі на матеріалі твору американського письменника Вільяма Фолкнера “Ведмідь” визначити основні напрямки в процесі взаємодії міфу і літератури та з’ясувати способи поетологічної реалізації міфу у творі письменника реаліста ХХ століття.

Така мета передбачає необхідність вирішення наступних наукових завдань:

 • дослідити основні тенденції в розвитку процесу взаємодії літератури і міфології.
 • з’ясувати особливості художнього втілення міфу в літературі ХХ століття.
 • на матеріалі творів “Ведмідь” американського письменника В.Фолкнера проаналізувати варіанти міфологізації.
 • Об’єктом дослідження виступила новела В.Фолкнера “Ведмідь” і особливості міфопоетики в них.

  Предметом дослідження є художня структура творів американського автора, їх сюжетні, образно-стильові властивості та особливості, які дозволяють визначити найбільш характерні варіанти використання міфу в художньому творі.

  Теоретичну методологічну основу роботи складають наукові дослідження, присвячені проблемам сучасної теорії міфу та процесам міфологозації у літературі. Це фундаментальні теоретичні праці Є.Мелетинського, Д.Наливайка, О.Палієвського, а також статті російських та вітчизняних літературознавців, присвячені різним аспектам визначеної теми. Виходячи з принципу комплексного аналізу художнього твору, у роботі застосовуються історико-функціональний (в першому розділі), міфопоетичний та порівняльний аналізи (в другому та третьому розділах).

  Наукова новизна дослідження обумовлена тим, що у роботі вперше здійснений аналіз новел В.Фолкнера з погляду проблеми міфотворчості та одержано підтвердження й суттєво розвинуто припущення науковців про неоміфологічну природу творів письменника, їх глибинні ідейно-художні шари і загальнолюдську значущість.

  Практична цінність наукової роботи полягає у можливості використання її результатів як в університетській, так і в шкільній практиці викладання зарубіжної літератури ХХ століття, оскільки вивчення творчості В.Фолкнера входить в нову шкільну програму із зарубіжної літератури.

  Структура роботи: робота складається з трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 40 позицій та списку фактичного матеріалу. У вступі обґрунтовано актуальність теми, мету і завдання дослідження, визначено його предмет, об’єкт, теоретична та методологічна основи. У першому розділі “Взаємодія міфу і літератури як одна із характерних тенденцій сучасного літературного процесу” досліджуються основні тенденції в процесі міфологізації літератури на різних етапах її розвитку, а також основні форми “входження” міфу в літературу ХХ століття. У другому розділі “Міфопоетика у творчості В.Фолкнера” увагу читача акцентовано на міфі і літературі XX століття та джерелах міфологізму автора. У третьому розділі Американська дійсність і міфологічний підтекст в повісті В. Фолкнера “Ведмідь” аналізується відомий твір класика американської літератури, який втілює своєрідну архетипну модель.

  Закрити

  Міфолого-християнська символіка в повісті В. Фолкнера “Ведмідь”

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.