Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ЛЕСИЧНОГО НОВОТВОРУ 5

1.1 Фунуціональні та стилістичні особливості неологізмів 5

1.2. Лексикографічний опис індивідуально-авторських лексичних новотворів 6

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛН В ПОЕЗІЯХ ІВАНА ФРАНКА 11

2.1. Роль Івана Франка у формуванні єдиної української літературної мови 11

2.2. Мовні погляди Івана Франка (на матеріалі статті "говоримо на вовка - скажімо і за вовка“) 21

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ВСТУП

Актуальність. Наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. активізувалися лінгвістичні студії з неології та оказіоналістики, унаслідок чого до наукового обігу введено велику кількість фактичного матеріалу узуальних неологізмів, створення яких зумовлено передусім потребою позначення нових реалій, понять, та оказіональних лексичних новотворів, що з’являються в різних комунікативних ситуаціях для мовного самовираження творчої особистості.

Одним із різновидів оказіональних лексичних новотворів є авторські лексичні новотвори (далі АЛН), які щодо системи мови є власне оказіональними утвореннями, а стосовно реалізації та функцій у поетичному тексті авторськими. Отже, з погляду джерела виникнення такі номінативні одиниці народжуються в конкретному ідіостилі, через що їх і вважають власне авторськими.

АЛН активно функціонують у мові художніх творів, зокрема поетичних, і експлікують словотвірні потенції української мови, перспективні шляхи оновлення й поповнення поетичного лексикону зосібна і словникового складу мови загалом.

Нагромадження теоретичного й практичного матеріалу в царині неологічних студій на матеріалі української поезії ХХст. закономірно зумовило потребу системного дослідження специфіки АЛН як репрезентанта багатоаспектного й складного явища індивідуально-авторської номінації.

В останні десятиріччя в мовознавчій науці значно посилився інтерес до вивчення закономірностей і специфіки індивідуально-авторської мовотворчості, передусім словотворчості.

Мовотворчість витлумачують як креативну психолінгвальну діяльність особистості носія мови і представника певного соціуму, спрямовану на об’єктивне або / і суб’єктивне відбиття фрагментів пізнаваної дійсності в естетизованих мовних знаках, що є складниками індивідуальної мовно-поетичної картини світу, зазвичай національно детермінованої. Словотворчість це процес свідомого конструювання мовною особистістю номінативних одиниць (АЛН) за узуальними чи оказіональними дериваційними моделями.

Саме всебічному дослідженню АЛН, які перебувають на периферії мовної системи, однак за сприятливих інтра- й екстралінгвальних умов здатні набувати статусу узуальних лексичних одиниць, останнім часом приділяють значну увагу науковці.

АЛН специфічні лексичні утворення, що нерідко містять національно-культурний компонент мовної семантики, репрезентуючи не лише індивідуальне світосприйняття письменника, але й характерні ознаки національного менталітету (отже, й особливості української мовної картини світу). АЛН у високохудожній формі репрезентують найактуальніші для соціуму в певний період його існування фрагменти позамовної дійсності, заповнюють наявну в конкретному комунікативному акті мовно-естетичну лакуну.

Не випадково окремі АЛН органічно ввійшли до словникового складу літературної мови, розширивши її виражально-зображальні можливості. Так сталося, наприклад, із новотворами Т.Шевченка, І.Франка, М.Старицького, І.Нечуя-Левицького, П.Тичини, М.Рильського.

Мета курсової роботи – вивчення АЛН у творах Івана Франка.

Предмет дослідження - АЛН як частина словникового складу літературної мови.

Обєкт дослідження – авторські лексичні новотвори у поезії Івна Франка.

З мети випливаюють наступні завдання :

1. Провести теоретичний аналіз фунуціональних та стилістичних особливостей неологізмів

2. Здіснити опис характеристики індивідуально-авторських лексичних новотворів

3. Дослідити особливості АЛН у творчості Івана Франка

Закрити

Авторські лексичні новотвори в поезіях Івана Франка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.