Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Історія виникнення образу Дон Жуана. 6

1.2. Новаторство Мольєра у зображенні Дон Жуана. 8

1.3. Байрон та його романтичний ловелас. 15

1.3.1. Значення поеми Байрона “Дон Жуан”. 19

1.4. “Кам’яний гість” О.С.Пушкіна як втілення епохи Ренесансу. 21

1.5. Л.Українка та її “лицар волі”. 27

1.5.1. Проблема самототожності в “Камінному господарі”. 29

Розділ ІІ. Трактування образу Дон Жуана в історичній легенді 36

та французькій ("Дон Жуан, або Кам'яний гість" Мольєра), англійській ("Дон Жуан" Дж. Байрона) і українській літературах ("Кам'яний господар" Лесі Українки) 36

Висновки. 43

Список використаної літератури. 45

Вступ

Однією з центральних проблем світової літератури є співвідношення категорій особистість і світ. В найскладніші періоди літератури зверталися до “вічних тем”, до “останніх питань” (Ф.Достоєвський): про сенс людського буття, про життя і смерть, про Бога і Диявола. Вічні образи світової літератури – це вдячний матеріал, що допомагає простежити, як історія впливає на сприйняття вічних образів світової літератури, їх еволюцію у свідомості людини.

Вічні образи – літературні чи міфологічні образи, які мають вселюдське значення і втілені в літературі різних країн і епох: Прометей, Каїн і Авель, Мефістофель і Фауст, Гамлет, Дон Жуан, Дон Кіхот, Меджнун та ін. Внаслідок закладеного у них глибокого загальнозначущого морального та світоглядного змісту, за глибиною художнього узагальнення вічні образи виходять за межі конкретних творів та зображуваної в них історичної доби, містять в собі невичерпні можливості філософського осмислення буття, набувають естетичної цінності, яка вважалася недоступною [12; 95]. Деякі вічні образи сприймаються як символічне вираження невикорінних властивостей людського духу: спраги пізнання і дій, рефлексії, любові до добра тощо. Кожна нова епоха вкладає в трактування того чи іншого образу свій конкретно-історичний зміст, який обумовлений багатозначністю самого вічного образу.

Вічний образ народжує в літературах численні ремінісценції; нерідко нові герої отримують ім’я свого “вічного” прототипу (Гамлет у О.О.Блока, Б.Л.Пастернака, М.І.Цвєтаєвої, І.С.Тургенєва; Дон Гуан в “Кам’яному гості” О.С.Пушкіна). Однак ремінісцентність може проявлятись і не в oчевидь – ті чи інші риси чи поступки даного героя асоціюються у читача з характерними властивостями якогось вічного образу чи подіями з його життя (Петро й Іван в “Страшній помсті” М.В.Гоголя і біблійні образи Каїна і Авеля). Нерідко образ літературного героя будується у відповідності до задуму автора як свідома ретроспекція вічного образу: образ Прометея в поезії Дж.Байрона, А.Б.Шеллі.

Будь-який образ, що сприймається читачами різних епох як сучасний, може розцінюватись в якості “вічного”. Однак, за традицією, яка прижилася в літературознавстві, до вічних образів відносять насамперед образи, які містять можливість їх багатозначної філософської інтерпретації. Тому образи, які навіть стали загальними, але без тенденції до багатопланового трактування (Ахілл, Федра, Тартюф, Молчалін, Хлестаков, Козьма Прутков) вічними образами не являються, хоча теж можуть бути об’єктом авторської ремінісценції.

Вічні образи виникли на конкретному історичному підґрунті і зосередили в собі вічні пошуки людиною своєї першосутності, свого онтологічного суттєвого призначення, закарбували істотні риси людської природи, виразили постійні колізії людської історії.

Це ж можна сказати і про вічний образ, що прийшов до нас із іспанських легенд ХІV – ХVІ століття – образ Дон Жуана. До нього вдавалося багато письменників і драматургів всіх епох і художніх напрямків. Серед них: Ж.Мольєр, О.С.Пушкін, Дж.Г.Байрон, Моцарт, О.К.Толстой, Л.Українка, Є.Т.А.Гофман, П.Меріме. Кожен з них висвітлював цей образ по-своєму неповторно, індивідуально, актуально.

Водночас ми вважаємо, що розгляд образу Дон Жуана в контексті історико-літературного процесу в цілому допоможе відкрити нові аспекти цього образу, відкрити таємницю його привабливості та невмирущості, встановити еволюцію як самого образу, так й відтінки трактування його у творах різних авторів. Це зумовлює актуальність обраної теми.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є образ Дон Жуана у світовій літературі.

Метою даної курсової роботи є дослідження образу Дон Жуана у світовій літературі.

Для досягнення цієї мети були висунуті наступні завдання:

– окреслити поняття вічного образу у світовій літературі;

– розглянути історію виникнення образу Дон Жуана в літературі;

– дослідити використання образу Дон Жуана в літературі;

– виявити найсуттєвіші ознаки і внутрішню структуру образу Дон Жуана у творчості Ж.-Б. Мольєра, Дж.Г.Байрона, О.С.Пушкіна, Л.Українки.

Джерелознавчою базою даного дослідження є праці російських і вітчизняних авторів: А.Войтюка “Корифеї рідного слова: Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка, В.Стефаник”, І.Ю.Хромової “Кто такой Мольер? (О жизни и творчестве)”, С.В.Шурса “Ж.Байрон. Живые страницы”, а також статті у методичних журналах “Всесвітня література” та “Народное образование”: С.Вурстюка “Чим славиться О.Пушкін?”, А.Добриніна “Пам’ятаймо її! (Про творчість Л.Українки)”, Г.Дорофєєвої “А.Пушкин в русской критике”. Під час написання роботи використовувались також дослідження із творчості Ж.-Б.Мольєра (О.Харчук “Творчий шлях Мольєра”), Дж.Г.Байрона (С.Шурнова “Все о творчестве Дж.Г.Байрона”), О.Пушкіна (Д.Благой “Творчество А.С.Пушкина”), Л.Українки (О.Бабишкін “Драматургія Л.Українки”, В Агєєва “Дон Жуан у світовому контексті”).

Наукова новизна полягає у систематизації матеріалу щодо висвітлення Дон Жуана як вічного образу у творах Ж.-Б.Мольєра, Дж.Г.Байрона, О.С.Пушкіна, Л.Українки.

Практична значущість курсової роботи полягає в тому, що даний матеріал може використовуватись в процесі викладання зарубіжної літератури в середніх загальноосвітніх школах України на уроках позакласного читання (10 клас).

Структура курсової роботи: курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрити

Образ Дон Жуана у світовій літературі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.