Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Огляд літератури за темою курсової роботи. 4

Основна частина. 7

1. Художній метод, стиль, напрям у контексті образної системи твору. Наукові методи дослідження стилю. 7

2. Особливості методичних підходів до вивчення стилю письменника у школі. 16

3. Практична частина. 23

Висновки. 31

Список використаної літератури. 34

Вступ

Мистецтво слова... Античні мудреці, філософи середньовіччя, теоретики наших днів чимало розмірковували, експериментували дошукуючись того, як, в який момент, звичайнісіньке слово починає звучати музикою, народжує високохудожні образи, хвилює нас, кличе до дії, чи навіює лагідні мрії або сумні настрої.

У мистецтві слова творча індивідуальність, стиль письменника важить чи не найбільше. Адже кожне суспільне явище, кожен художній образ постають перед читачем, пропущеними крізь світосприйняття, художнє бачення автора.

Завдання „ вчити школярів сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора, розглядати його в контексті розвитку культури” ( 8, с. 25) поставлені перед вчителем зарубіжної літератури програмою цієї шкільної дисципліни.

Актуалізація теми. Її реалізація викликає певні труднощі і полеміку серед літературознавців, методистів, вчителів. Зокрема полемічні судження виникають з приводу того, можна чи не можна розглядати майстерність автора, його творчу індивідуальність, якщо йдеться про переклади. Заперечуючи таку позицію, З.В. Кирилюк пише: „ Доцільним видається розширення аспекту мистецтва слова постановкою питання про майстерність перекладача, розробивши цікаві і не складні для учнів найпростіші завдання ”.( 9, с.7)

Є ще немало полемічних питань, які потребують з’ясування і вирішення. Одне з найскладніших – як навчити аналізувати твір, який шлях аналізу твору обрати, щоб зрозуміти художній світ автора.

Особливо актуальною є проблема специфіки методики викладання літератури символізму, модернізму та інших новітніх течій. „Нема потреби доводити, - зауважує Ю. Ковбасенко, - що той розділ шкільної програми, де вивчається література символізму, - потребує особливої уваги вчителя. Хоча б тому, що тут учні ніяк не зможуть зазубрити за підручниками короткі відомості про теми й ідеї літературних творів. Якою є ідея, скажімо, „П’яного корабля” А.Рембо? Отже читачеві (тим більше початківцю) треба за допомогою вчителя „прийняти правила гри” символістів, тоді і лише тоді до них долине славнозвісна символістська „музика слова”.(11, с.3 )

Творчість французьких поетів – символістів А.Рембо, П.Верлена, С.Маларне мала великий вплив на формування раннього українського модернізму, сприяла розвиткові української літератури. Специфіка впливу французьких символістів сьогодні активно досліджується в науці, розглядається в школі. Тому вибір поезії А.Рембо для виконання даної курсової роботи вбачається актуальним.

Огляд літератури за темою курсової роботи.

Предмет „Зарубіжна література” в загальноосвітніх школах України вивчається за двома чинними програмами – 1998 та 2001рр.

Дана курсова робота виконувалася на основі програми 2001р. Вибір на її користь обумовлений насамперед її методичною базою цього документа. В програмі 2001р., визначається кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, наявні методичні додатки (міжпредметні зв’язки; міжлітературні зв’язки; наочність та ТЗН).

Програма 2001р. викликає і ряд зауважень, серед яких слушними видаються такі: програма для старших класів перенасичена оглядовими темами, в ній і досі залишаються твори, які не можуть бути пропоновані учням („Запахи” Зюскінда) та інші.

Джерельною базою для виконання курсової роботи слугували як праці теоретичного, методологічного плану, так і науково – практичні видання а також публікації з досвіду вивчення стилю письменника в школі, методичні розробки уроків тощо.

До першого блоку джерел слід віднести монографію О.С.Кухаря –Онишка(12), в якій автор робить спробу систематизувати основні питання теорії стилю, дає виклад закономірності його формування, визначає структуру і типологію на прикладах літературного процесу в Україні.

В роботах літературознавців О.Галича, В.Назарця, Є.Васильєва (4) дається визначення основних літературознавчих понять, окреслюються напрями вивчення теорії стилю, визначаються дискусійні й невирішені питання.

Методи наукового аналізу стилю письменника розглянуті у згадуваній монографії О.С.Кухаря – Онишка, а також в публікаціях Н.О.Мірошникової (14), О.Ніколенко (18). О.Ніколенко наголошує, що шкільний аналіз має відрізнятися від наукового, відповідати віковим і психологічним особливостям учнів.

Новітні досягнення методичної думки та кращий досвід учителів зарубіжної літератури України, узагальнені в підручнику Л.Ф.Мірошниченко(13). В контексті вивчення стилю письменника в школі на основну увагу заслуговує розділ книги „Шляхи аналізу літературного твору у школі”, приклади фрагментів уроку, різноманітних методичних прийомів тощо.

При виконанні практичної частини роботи були використані методичні рекомендації К.Баліної(1,2), О.Войнова (3), Дорофеєвої (7), О.Паламар(19), присвячені вивченню поезії А.Рембо, а також розробки уроків, запропонованих О.Ніколенко(17).

Мета роботи: Проаналізувати методичні проблеми вивчення стилю письменника (А.Рембо).

Для реалізації поставленої мети визначені конкретні завдання:

- з’ясувати літературознавчі поняття творчий метод, стиль, напрямок;

- охарактеризувати наукові методи аналізу стилю письменника;

- розглянути особливості методичних підходів до вибору шляхів аналізу літературного твору як до мистецтва слова;

- скласти план-конспект вивчення стилю А.Рембо (на прикладі поезії „П’яний корабель”) у 10 класі.

Новизна роботи полягає в систематизації та узагальнені вже відомих методичних розробок, а також у спробі поєднання традиційних та експериментальних методів вивчення стилю А.Рембо.

Структура роботи. Курсова робота має таку структуру: вступ, основну частину, що розпадається на кілька підрозділів, висновки, список використаної літератури.

Закрити

Методичнi проблеми вивчення стилю письменника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.