Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Короткі відомості про автора. 6

2. Характеристика твору „Ляльковий дім”. 21

3. „Ляльковий дім” як соціально-психологічна драма. Проблеми твору співставленні з реальністю.. 27

Висновки. 43

Література. 45

Вступ

Мабуть, тільки слава “короля казок” Г.К. Андерсена може змагатися з популярністю норвезького (і ширше — скандинавського) письменника Генріка Ібсена. Його творчість - найвище досягнення так званої “міщанської драми”, розквіт якої спостерігався у XVIII ст. у Фран­ції та Німеччині. Крім того, він пройшов і школу ро­мантичного театру і, нарешті, перекинув місток до май­бутнього, створивши канон “нової драми”. Внесок Ібсена в розвиток театру надзвичайно вагомий і розмаїтий, тож , не дивно, що під його впливом перебували як представ­ники соціально-критичного театру (Г. Гауптман, Д.Б. Шоу і Д. Голсуорсі),так і драматурги-символісти (М. Метерлінк).

Новаторством в царині драми не обмежується зна­чення Ібсена для культури новітнього часу. Він був смі­ливим мислителем, який не боявся переоцінювати за­гальновизнані ідеали. Наприклад, М. Бердяєв, відомий російський філософ, підкреслює радикалізм і максима­лізм його сумнівів. Майже всі теми та ідеї XIX ст. глибо­ко розробляються в п'єсах драматурга: лібералізм і рево­люція, віра в науку і прогрес, емансипація жінок, біологічна спадковість, втрата ілюзій тощо. М. Бердяєв також зазначає: “Ібсен з геніальною гостротою відчув і поставив проблему особистої долі та проблему конфлік­ту творчості і життя. В нього, як і в Ніцше, сучасна культура виривається з лещат позитивізму і евдемоніс­тичної моралі (напрямок в етиці, який найвищим кри­терієм моралі і поведінки вважає прагнення щастя. — О.П.), прагнучи духовного відродження. В ньому є при­страсне протиставлення буржуазному духові, пафос ви­соти і героїзму. Мистецтво Ібсена профетичне (пророче). Ібсен був самотнім і соціальним. Поєднання ж самоти і соціальності є головною ознакою пророчого покликан­ня”. Головна його тема — зіткнення мрії і дійсності, твор­чості й життя. Цілком закономірно, що ім'я Ібсена зав­жди згадують поряд з іншими володарями думок і порушниками спокою кінця XIX — початку XX ст. Він був авторитетом для таких різних митців, як О. Блок і Д. Джойс; мотиви його п'єс відлунюють у творчості кла­сиків нашого століття — Т. Манна, Р. Музіля, А. Камю, С. Беккета та ін.

Г. Ібсен спра­вив могутній вплив на українську літературу кінця XIX - початку XX ст. насамперед як оригінальний радикаль­ний мислитель, котрий сміливо викривав суспільні ва­ди і закликав переглянути загальновизнані цінності. Са­ме таким представляли його у критичних працях І. Франко та Леся Українка, яка у статті “Нова жінка у західноєвропейській белетристиці”називала його “північним лицарем” і відзначала, що “усі драми Ібсе­на просякнуті викривальним пафосом”. Чимало галасу наробила п'єса “Ляльковий дім”, героїня якої сприй­малася як символ нової вільної жінки. Таке прочитавня ібсенівського твору стимулювало розвиток фемініст­ських настроїв в різних країнах світу, зокрема і в Україні. Майже всі українські письменники того часу (Б. Грін-ченко, Леся Українка, О. Олесь, В. Винниченко) при­скіпливо і критично вивчали і суто театральні новації великого норвежця. Тут знову показовою є реакція Ле­сі Українки. Відзначаючи роль Ібсена в оновленні євро­пейського театру, у цитованій статті вона критикує йо­го за нездатність подолати старі театральні шаблони. “Незважаючи на новаторство у зовнішніх прийомах та в ідеях, драми Ібсена все-таки належать до старого ти­пу: особиста (приватна) драма домінує над суспільною, і герої надто вивищуються над юрбою, яка слугує їм ніби п'єдесталом”. В іншій статті Лесі Українки — “Європейська соціальна драма в кінці XIX ст.” — зна­ходимо закид драматургові щодо невміння органічно по­єднувати дію та діалог: “Хоч і був Ібсен завжди новато­ром в ідеях, а при тім любив виключно драматичну форму, а все-таки не міг до кінця визволитись від рома­ну, філософського трактату або моральної проповіді. При його драмах здебільшого читач мусить забути, що діє­ться на сцені, а зосередити увагу на тому, що говорить­ся. Сим я не маю сказати, ніби в драмах Ібсена немає події, а тільки, що подія в них дуже незалежна від діа­логу, отак як в старосвітських операх лібрето було не­залежним від музики”. Отже, ібсенівська творчість стала для українських драматургів одним із стимулів розвит­ку їхньої власної оригінальної театральної естетики, а освоєння ібсенівського досвіду - важливим етапом на шляху до нового українського театру.

Таким чином, дана курсова робота присвячена ознайомленню з творчістю і відомими творамиГенріха Ібсена. Одним із таких відомих творів- “Ляльковий дім”. Цей твір висвітлює реальні події, які відбуваються у нашому житті. Тобто розповідає про роль жінки у сім”ї, про ставлення чоловіка до неї.

Мета і завдання курсової роботи – ближче ознайомитись з проблемами твору, сюжетом, змістом, виникненням, історією написання. Ці та інші питання можна знайти на сторінках роботи.

Також ми ближче познайомимось згероями твору, їхньою роллю у творі. Дізнаємось,яку роль вони відіграли у житті Нори і Хельмера(головні герої твору).

Закрити

„Ляльковий дім” Ібсена, як соціально-психологічна драма

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.