Аналіз рівня розвитку пізнавальної активності дошкільників

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Поняття«пізнавальна активність» у психолого-педагогічній літератур

1.2. Сутність та чинники формування пізнавальної активності дошкільнят

1.3. Особливості розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного вікуРОЗДІЛ II. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ

2.1. Діагностика рівня пізнавальної активності дітей дошкільного віку

2.2. Реалізація заняття як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного вікуBИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вступ

Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників - одна з найактуальніших в дитячійпсихології, оскільки взаємодія людини з навколишнім світом можливо завдяки його активності та діяльності, а ще й тому, що активність є неодмінною передумовою формування розумових якостей особистості, її самостійності та ініціативності. І тому зараз, сучасні програми передбачають формування у дошкільнят не окремих фрагментарних «полегшених» знань про навколишній, а цілком достовірних елементарних систем уявлень про різні властивості та відносини предметів і явищ. Один з провідних фахівців в області розумового виховання дошкільників, М.М. Поддьяков так само справедливо підкреслює, що на сучасному етапі треба давати дітям ключ допізнаннядійсності, а не прагнути до вичерпної сумі знань, як це мало місце в традиційній системі розумового виховання.

У Базовому компоненті дошкільної освіти йдеться про те, що дитина повиннаматиуявлення про пізнавальної активності у власному розвитку, цікавитися особливістю свого сприйняття, пам'яті, уяви,мислення; володіти початковими формами досліджень, експериментування, елементарно вивчати навколишній світ.

За наявними в психології даними, незвичайний розумовий підйом в дитячі роки найбільш перспективнийсамев тих випадках, коли йому супроводжує захопленість чимось,тяжіннядо яких-небудь певних видів занять.

Проблема пізнавальної активності - одна з найбільш важких у педагогіці, так як, будучи індивідуально-психологічною характеристикою людини, відображає дуже складні взаємодіїпсихофізіологічних, біологічних і соціальних умов розвитку. Проблемі пізнавальної активності, способів і методів активізації навчальної діяльності були присвячені дослідження Л.І. Божович, А.А. Вербицького, Л.С. Виготського, П.І. Гальперіна, В.В. Давидова, В.С. Ільїна, О.М. Леонтьєва, А.К. Маркової, А.М. Матюшкіна, А.В. Петровського, Н.Ф. Тализіної, Г.А. Цукерман, Л.М Фрідмана, Т.І. Шамовой, Г.М. Щукіної, Д.Б. Ельконіна, І.С. Якиманской. Особливості розвитку пізнавальної активності в дошкільному віці, умови та методи її формування в різних видах діяльності вивчені в роботахТ.М. Землянухін, Д.Б. Годовікова, Є.Е. Крігер, М.І. Лісіна, Т.А. Павловец, Т.А. Серебрякової, С.П. Чумакова. Однак питання розвитку пізнавальної активності старших дошкільників упроцесіпроведення занять в дошкільному закладі потребують подальшої розробки.

Пізнавальна активністьпри правильнійпедагогічнійорганізації діяльності вихованців і систематичної і цілеспрямованої виховної діяльності може і повинна стати стійкою рисою особистості дошкільника і робить сильний вплив на йогорозвиток.

Все це і зумовилоактуальність теми дослідження.

Об'єкт дослідження:пізнавальна активністьдітей дошкільного віку.

Предмет дослідження:заняття як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

Мета дослідження:теоретично виявити і шляхом дослідно-експериментальноїроботиперевірити ефективність заняття як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

Виходячи з мети можливо визначити наступнізавдання:

- дослідитипоняття«пізнавальна активність» у психолого-педагогічній літературі;

- проаналізувати сутність та чинники формування пізнавальної активності дошкільнят;

- визначити особливості розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку;

- експериментально перевірити ефективність заняття як засіб розвитку пізнавальної активності у дітей дошкільного віку.

Методологічну основу та теоретичну базу дослідженняданої роботи складаютьтеоріянавчальної діяльності і змістовні ідеї особистісно-орієнтованої освіти (роботи Ю. К. Бабанського, Л. Г. Вяткіна, В. В. Давидова, А. К. Маркової, Д. Б. Ельконіна ; ідеї народної педагогіки у зв'язку з розвитком пізнавальної активності у дошкільників (педагогічнаспадщина Л. М. Толстого, К. Д. Ушинського, морально-дидактичні новації В. О. Сухомлинського, роботи з народній педагогіці Г. Н. Волков; концептуальні ідеї розвитку пізнавальної активності у дошкільників (роботи А. К. Маркової, В. С. Мухіної, Г. І. Щукіної).

Для вирішення поставлених завдань були використані такіметоди дослідження:теоретичний аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, спостереження за навчально-виховнимпроцесом,педагогічнийексперимент, метод аналізу педагогічного експерименту,статистичні методи обробки даних.

Наукова новизна дослідженняполягає в тому, що уточнено понятійно-термінологічний апарат, що описуєпроцесрозвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку на заняттях; розроблено діагностичний апарат визначення рівнів розвитку пізнавальної активності дошкільників.

Практична значимістьполягає в тому, що використання підсумків та висновків дослідження в умовах сучасних дошкільних освітніх установ дозволяє вихователям вирішувати питання, пов'язані з розвитком пізнавальної активності дітей дошкільного віку на заняттях.

Структура та обсяг роботи:роботаскладається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку, що включає 42 найменувань, додатки.


Розділ І. Теоретичні основи розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку

1.1. Поняття«пізнавальна активність» у психолого-педагогічній літературі

Розглянемо конкретно, що таке активність. За українським педагогічним словником Гончаренка С. У. «активність – здатність людини до свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатства матеріальної і духовної культури. Проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. Інтегральна характеристика активності особистості – активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості, послідовному відстоюванні своїх поглядів, ініціативності, діловитості, психологічній настроєності на діяльність. Протилежність активності – пасивність [34, с. 21].

«Активність... — означає свідоме, вольове, цілеспрямоване виконання розумової чи фізичної роботи, необхідної для оволодіння знаннями, вміннями, навичками, включаючи користування ними у подальшій навчальній роботі і практичній діяльності» [30, с.51].

Вона виявляється у характері сприймання, реакції на нові знання, кількості пізнавальних питань тощо. Пізнавальна активність супроводжує будь-яку самостійну дію, це, по суті, готовність (здатність і прагнення) до енергійного, ініціативного оволодіння знаннями, докладання вольових зусиль.

Енциклопедія освіти за ред. Кременя В. Г. трактує пізнавальну активність як «рису особистості, яка виявляється в її ставленні до процесу пізнання, що передбачає стан готовності, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань, способів діяльності, а також в її якості» [16, с. 678].

В.Лозова підкреслює, що як риса особистості пізнавальна активність знаходить свій вияв в якості діяльності, обумовленої свідомим вибором оптимальних шляхів для досягнення мети пізнання [25, с. 25].

О.Пиндик розглядає пізнавальну активність як «складне психологічне утворення, що є процесом ініціативного перетворення учнем предмета або явища з метою його глибшого пізнання, вдосконалення, вияву «Я» особистості у пізнавальній діяльності» [30, с. 32].

Як зазначає Л. Данилова «Пізнавальна активність» - це психічний стан пізнаючого суб’єкта, це його особистісне утворення, яке виражає відношення до процесу пізнання. Пізнавальна активність як властивість особистості виявляється і формується в діяльності. Пізнавальна активність обумовлює інтенсивність і характер проходження навчання. Вона формується і виявляється у пізнавальній діяльності [13, с. 19].

Л. Данилова говорить, що пізнавальна активність дитини – це її внутрішня готовність до подальшої участі у напруженій розумовій та практичній діяльності у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками та виявлення самостійності й творчого підходу до вирішення навчальних завдань [13, с. 18 – 19].

Щукіна Г. І. розглядає пізнавальну активність як становлення особистості, що визначає інтелектуальний відклик на процес пізнання, живу участь, емоційно-мисленнєву чутливість учня в пізнавальному процесі [41].

За словником-довідником з професійної педагогіки за ред. Семенової А.В пізнавальна активність розглядається як специфічна властивість особистості школяра, спрямована на активне набуття знань в інтересах суспільства [33, с. 12].

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз рівня розвитку пізнавальної активності дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.