Психологічний аналіз особливостей мислення дошкільника

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНЯТ 6

1.1. Загальна характеристика розвитку мислення в дошкільному віці 6

1.1.1. Вивчення проблеми мислення в зарубіжній та вітчизняній психології 6

1.1.2. Мислення як особливий вид діяльності в процесі пізнання навколишньої дійсності 9

1.1.3. Психологічні особливості розвитку мислення у дошкільному віці 11

1.2. Прояв та зміни мислення в дошкільному віці 15

1.2.1. Розвиток міркувань дошкільника 15

1.2.2. Особливості міркувань дошкільника, пов'язаних із поясненням явищ   16

1.2.3. Розвиток планування діяльності та операцій мислення 18

1.3. Вплив різних видів діяльності на розвиток мислення дитини дошкільного віку 21

1.3.1. Мислення і діяльність дошкільників 21

1.3.2. Керівництво розвитком мислення дітей 24

1.3.3. Вплив конструктивних ігор на розвиток мислення дітей старшого дошкільного віку 25

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА 33

2.1. Дослідження особливостей розвитку мислення дітей раннього і дошкільного віку 33

2.2. Аналіз та інтерпретація даних 39

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ДОДАТКИ 48

ВСТУП

Актуальність теми. Надзвичайно важливим етапом цілеспрямованого формування мислення в процесі навчання є дошкільний вік. У сучасній віковій і педагогічній психології проблема розвитку мислення дошкільника займає одне з центральних місць. І це не випадково, тому що дані психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що найбільш активно мислення розвивається саме в період дошкільного віку. Питання цілеспрямованого формування мислення розглядались у роботах Р.Атаханова, В.В.Гагай, З.І.Калмикової, Л.К.Максимова, Н.А.Менчинської та інших.

В Україні окремі аспекти проблеми розроблялись у рамках психологічних та педагогічних досліджень Г.О. Баллом, Н.І. Жигайлом, А.Б.Коваленко, Г.С.Костюком, С.Д.Максименком, Л.О.Мойсеєнко, В.О. Моляко, Б.А. Якимчуком. Однак специфіка розвитку мислення дітей дошкільного віку залишається нез’ясованою. Немає однозначної відповіді і на питання про критерії розвитку мислення дітей цього віку. Зазначимо, що останнім часом з’явились оригінальні методики, спрямовані на розвиток творчого мислення (В.В. Гагай, СВ. Маслова, Д.М. Нурмагомедов).

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та з урахуванням існуючої практики було зроблено висновок про існування суперечності між потребою суспільства у особистостях та недостатньою розробленістю засобів впливу на розвиток формування мислення. Окрім того, в психолого-педагогічній літературі з даного питання розроблялись переважно питання сутності та механізмів становлення мислення, у той час як проблема засобів, методів і умов розвитку мислення розроблена недостатньо.

Актуальність проблеми та врахування аспектів недостатності фундаментальних педагогічних досліджень потребують подальшого вивчення проблеми розвитку мислення дітей дошкільного віку зумовлюють вибір теми дослідження: «Психологічний аналіз особливостей мислення дошкільника».

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та зробити психологічний аналіз особливостей мислення у дошкільників.

Відповідно до мети дослідження визначено наступні завдання:

1. Проаналізувати стан розроблення проблеми у філософській та психолого-педагогічній літературі.

2. Теоретично обґрунтувати та дослідити психологічні особливості розвитку мислення дошкільників.

3. Дослідити педагогічні умови організації занять щодо формування різних видів мислення дітей дошкільного навчального закладу.

Об’єкт дослідження: процес мислення дошкільника.

Предмет дослідження: психологічні особливості процесів мислення дошкільника.

Методологічну та теоретичну основу дослідження склали: державні, нормативні та законодавчі документи про освіту і виховання в Україні: Закони України "Про освіту", "Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI), Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Концепція національного виховання, Концепція громадянської освіти в Україні, Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

Методи дослідження: для розв’язання окреслених завдань, досягнення мети, використано комплекс методів, які будуть взаємодоповнювати один одного та забезпечуватимуть комплексне пізнання предмета дослідження:

теоретичні – аналіз та синтез джерел з досліджуваної проблеми шляхом вивчення філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури, нормативно-правового законодавства в галузі освіти і виховання; порівняння, класифікація та систематизація теоретичних й експериментальних даних;

Практичне значення дослідження полягає у розширенні можливостей організації занять щодо формування різних видів мислення дітей дошкільного віку.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Закрити

Психологічний аналіз особливостей мислення дошкільника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.