Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 57

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ І. Психолого-педагогічні засади корекційної роботи над подоланням темпо-ритмічних порушень у дітей старшого дошкільного віку з вадами мовлення 8

1.1. Сутність і причини синдрому заїкання 8

1.2. Комплексні системи впливу та сучасні методики подолання темпо-ритмічних порушень у заїкуватих дітей 13

Розділ ІІ. Емпіричне дослідження комплексного підходу до корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку 22

2.1. Рівні розвитку мовлення в старших дошкільників із заїканням 22

2.2. Методика корекційної роботи, спрямована на подолання заїкання в старших дошкільників 29

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів дослідно-експериментальної роботи 41

Висновки 45

Список використаної літератури 48

Додатки 51

Вступ

У контексті створення системи національної освіти й виховання особливе значення має науково обґрунтоване розв’язання проблеми навчання дітей рідної мови. Про це наголошується у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Базовому компоненті дошкільної освіти, Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Законі України «Про дошкільну освіту».

Мовленнєва діяльність займає особливе місце у системі життєвих функцій, адже є фундаментом мислення, регулятором поведінки і виконує соціальну функцію. Мова забезпечує тонку адаптацію людини з оточуючим середовищем, у зв’язку з чим порушення мовленнєвої діяльності можуть мати негативні наслідки.

Визначальним для розвитку особистості є дитинство. Дошкілля – надзвичайно важливий період психофізичного розвитку дитини, коли відбувається інтенсивне формування вищих психічних функцій, розвиток складних видів діяльності (гра, спілкування, трудова діяльність), виникнення ієрархії мотивів і потреб, становлення самооцінки, поява вольової регуляції та моральних форм поведінки. У дошкільному віці відбувається активне засвоєння всіх складових мовленнєвої діяльності: фонетики та фонематики, лексики та граматики, зв’язного мовлення, засвоєння його виразності та образності, формування нових форм (контекстної, пояснювальної) і вдосконалення функцій (регулювальної, планувальної) мовлення. У цей період мовлення не лише стає окремим і регульованим пізнавальним процесом, а й інтегрується та диференціюється з іншими вищими психічними функціями, свідченням чого є формування мовленнєвої діяльності, прямо не пов’язаної з практичними діями. Дошкільник учиться правильно вимовляти та розрізняти звуки рідної мови, з опорою на свій чуттєвий і практичний досвід збагачує словник, експериментує зі словами, оволодіває парадигмою граматичних форм, навчається звукового, складового, морфемного та синтаксичного аналізу. Разом з тим, повноцінне оволодіння мовою в дошкільному дитинстві – необхідна умова вирішення завдань розумового, естетичного, духовно-морального виховання, засвоєння культури свого народу, національних та загальнолюдських цінностей у максимально сензитивний період розвитку [26, с. 6].

Як наголошує Є. Соботович, у старшому дошкільному віці діти повинні повністю оволодіти всіма системами мови, комунікативними вміннями та навичками, а також володіти певним рівнем розвитку мовленнєвого мислення [30, с. 2–7]. Ці завдання набувають особливої значущості при навчанні дітей, які мають мовленнєві труднощі. Вади вимови й мовлення бувають різного характеру і виникають з різних причин: через неправильний мовний вплив, недостатність розвитку фонематичного слуху, відхилення у будові і функціонування органів мовленнєвого апарату внаслідок захворювання, послаблення здоров’я тощо. Досить складним і стійким мовленнєвим порушенням є заїкання (логоневроз), що характеризується розладом темпу, ритму і плавності експресивного мовлення з переважним ураженням комунікативної функції, зумовлене судомними скороченнями у м’язах артикуляції, фонації й дихання.

Посилений інтерес науковців і практичних працівників медицини, дефектології та психології до проблем заїкання зумовлений її актуальністю – захворювання поширене, помітне оточенню, має соціальне значення, важко піддається корекції та часто рецидивує (М.Асатіані, Л.Білякова, Є.Дьякова, Л.Журавльова, В.Кондратенко, В.Селіверстов, В.Тищенко, М.Хватцев, В.Шкловський, Р.Юрова та ін.).

Заїкання є нагальною проблемою логопедії, як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Вивченням заїкання у вітчизняній логопедії займалися відомі психіатри І.Сікорський, Н.Неткачев і В.Гіляровський.

Питанням лікування, корекції мовлення в разі заїкання присвячено широке коло праць. Так, психолого-педагогічний аспект проблеми висвітлено в роботах: М. Зеємана, С. Карпової, М. Лісіної, А. Маркової, К. Печери, Е. Труве, В. Тарасун. Сучасні наукові уявлення про структуру мовленнєвого дефекту в дітей із заїканням розкрито в дослідженнях: М. Асатіані, Л. Білякової, О. Дьякової, В. Селіверстова.

Більшість фахівців у галузі корекційної педагогіки (М. Зеєман, С. Крок, Б. Драпкін, І. Тонконогий, С. Ляпідевський, А. Гусарова, С. Ігнатьєва, К. Мачерет) висловлюють думку про необхідність комплексного вивчення та подолання цього мовленнєвого порушення.

Особливості розвитку мовлення в процесі онтогенезу та дизонтогенезу розглядаються в дослідженнях: А. Богуш, О. Вінарської, Л. Галігузової, О. Гвоздєва, Т. Ушакової, Є. Соботович. Упровадження за кордоном програм ранньої діагностики і корекції порушень у розвитку, зокрема мовленнєвого, представлено в працях Н. Байлей, Н. Дік, А. Гаселл, Д. Лелі, Д. Хант та ін.

Проблеми затримки мовленнєвого розвитку та загального недорозвинення мовлення в дітей дошкільного віку стали предметом наукових пошуків Н. Жукової, Р. Лєвіної, Є. Соботович, В. Тарасун, М. Шеремет та ін. Розроблено концепцію стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку (Є. Соботович).

Проведений аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з окресленої проблеми дозволяє стверджувати, що, незважаючи на її багатоаспектність, недостатня увага звертається на комплексний підхід до корекції заїкання в дошкільників. Актуальність означеної проблеми, її недостатня науково-теоретична та практична розробленість обумовили вибір теми курсовоої роботи – «Комплексний підхід до корекції заїкання».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та апробувати експериментальну методику корекційної роботи, спрямовану наподоланнязаїкання в дітей старшого дошкільного віку на основі використання комплексного підходу.

Об’єкт дослідження: процес мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з заїканням.

Предмет дослідження: корекційна робота щодо подолання заїкання в старших дошкільників.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що подолання заїкуватості в старших дошкільників протікатиме успішніше, якщо буде розроблено та впроваджено оптимальну комплексну методику корекції.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

– здійснити аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження.

– з’ясувати сутність і причини синдрому заїкання та розглянути комплексні системи впливу й сучасні методики з подолання порушень темпо-ритмічної організації мовлення в заїкуватих дітей;

– визначити рівні розвитку мовлення в старших дошкільників із заїканням;

– розробити та апробувати експериментальну методику корекційної роботи, спрямовану наподоланнязаїкання в старших дошкільників.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі дошкільного навчального закладу № 20 «Ромашка» м.Ужгорода Закарпатської області. 

Закрити

Комплексний підхід до корекції заїкання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.