Особливостей формування життєвої компетентності дітей із складними умовами виховання в сім’ї

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

1. Теоретичне дослідження особливостей формування життєвої компетентності дітей із складними умовами виховання в сім’ї 8

2. Аналіз досвіду ДНЗ з питань формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку 20

3. Авторська система роботи з формування життєвої компетентності дошкільників 30

Висновок 47

Список використаних джерел 50

Вступ

Актуальність теми. Дошкільне дитинство – це період, який забезпечує загальний розвиток дитини. Саме тут закладається фундамент загальних здібностей, як стартовий майданчик для набуття дитиною в подальшому будь-яких спеціальних знань і навичок, оволодіння різними видами діяльності.

Останнім часом усе більше уваги приділяється питанням особистісно орієнтованого освітнього процесу. Принцип індивідуалізації виховання дитини має велику і багату історію. Ще Й.-Г. Песталоцці застерігав від всіляких спроб «стригти дітей під один гребінець». Таку ідею в різних формах і варіантах сповідували, розробляли і реалізовували всі видатні педагоги минулого. К. Д. Ушинський писав: «Якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відношеннях, то вона повинна насамперед пізнати її також у всіх відношеннях».

В умовах активного пошуку ефективних методик, технологій, які б забезпечували ефективність, якість та результативність освітнього процесу, на перший план виступає випереджаючий розвиток дитини, формування творчої особистості, яка проектує і організовує своє життя, доцільно перетворює навколишній світ. Саме тому працівники дошкільної освіти впроваджують нові підходи до виховання та навчання дітей, реалізують інноваційні напрямки у діяльності, на що спрямовують державні нормативні акти та документи.

У Законі України «Про дошкільну освіту» зазначена необхідність модернізації першої освітньої ланки, вдосконалення її змісту, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність до вимог сьогодення. У Коментарі до «Базового компонента дошкільної освіти в Україні», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» окреслені оновлена мета і пріоритети розвитку дошкільної освіти, а саме – «інноваційний характер освітньої діяльності, використання сучасних виховних і навчальних технологій» [19].

Формування основ життєвої компетентності особистості – складний процес, який необхідно розпочинати з раннього дитинства. Але на думку провідних науковців, найбільш сприятливі умови для її розвитку виникають у старшому дошкільному віці: емоційна чутливість (О. Запорожець, О. Леонтьєв, Я. Неверович), формування вольових і моральних аспектів у зв’язку із включенням у сферу колективної діяльності (Л. Божович, С. Якобсон), розвиток мотиваційної сфери (В. Мухіна, В. Нечаєва).

У Коментарі до Базового компоненту наголошено, що «життєво компетентною можна вважати ту дитину, яка адекватно веде себе у різних життєвих ситуаціях, виступає активним суб’єктом життєдіяльності, проявляє своє «Я» у різних сферах життя, володіє набором базових якостей, характеризується зрілими (відповідно до віку) формами основних видів діяльності (ігровою, комунікативною, трудовою, навчальною)».

Проблема формування життєвої компетентності зацікавила багатьох науковців у сфері дошкільної освіти. З метою її вирішення постійно з’являються нові технології формування не лише життєвої компетентності дитини, а також її складових: соціальної, комунікативної, фізичної компетентності, художньо-естетичного потенціалу особистості, виховання свідомого ставлення до себе, екологічний, мовленнєвий розвиток дитини та інші.

Кожний період дитинства – це своєрідна епоха в житті людини з притаманними їй неповторними можливостями. З переходом на новий віковий ступінь нові внутрішні передумови психічного розвитку не лише «надбудовуються» над попередніми, але й витісняють їх. Суттєві зміни у цьому відбуваються у період дошкільного дитинства, що характеризується як період функціонального визрівання нервових структур і початок становлення особистості.

Емоційна чутливість дошкільника сприятлива для розвитку моральних почуттів, у старшому дошкільному віці виникають новоутворення у вигляді усвідомлюваних мотивів, здатних підкоряти безпосередні потяги, а також етичні інстанції, що робить дошкільний вік сенситивним для розвитку основ осо- бистості. Надзвичайна чутливість до образних вражень, багатство уяви, що проявляється у творчій грі, й невтомна допитливість відіграють важливу роль у становленні здібностей та обдарова-ності дошкільника.

Першим суспільним середовищем для дитини є дошкільний заклад, основне призначення якого – соціальна адаптація до умов життя у товаристві незнайомих дітей і дорослих, виховання ціннісного ставлення до оточуючого середовища, природи, людей, себе. Ці чотири сфери життєдіяльності характеризують специфіку дошкільного дитинства і забезпечують гармонію між фізичним, емоційним, моральним, вольовим, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини

Докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові вимоги до освіти. Ці зміни спонукають людину краще розуміти себе, інших і світ загалом та діяти відповідно до потреб часу.

Завдання, що стоїть перед вихователем – «озброїти» дитину не стільки системою галузевих знань, скільки наукою життя. Дошкільник – особа активна, тому йдеться, насамперед, про розвиток елементарної життєвої компетентності через збагачення досвіду дитини, вдосконалення вміння спілкуватися з незнайомими людьми у новому оточенні, гармонійно входити в нього, вдаватися до асоціативних зв’язків, користуватися наявним досвідом, експериментувати, адекватно поводитися в незвичних життєвих обставинах.

У перекладі з латинської мови «компетентність» означає «домагатися», «відповідати», «підходити». Говорячи про відповідну вікову життєву компетентність дошкільника, ми не маємо на увазі лише знання з різних сфер життя, адже цього недостатньо. Компетентність означає належну поінформованість у широких життєвих проблемах, а й відповідну поведінку, що ґрунтується на знаннях і життєвому досвіді.

Компетентність також містить вимоги до здатності проявляти самостійність (інтелектуальну й поведінкову), ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм при зіткненні з труднощами, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за помилки .

З урахуванням цього пріоритетним завданням сучасної освіти є навчити дитину навчатися, працювати, співіснувати, жити. Вже в дошкільному віці дитини педагог має можливість розвивати у неї гнучкість і критичність мислення, творчу ініціативу, високий адаптаційний потенціал. Дошкільний вік є унікальним тим, що в ньому закладаються основи всього майбутнього людини.

Перетворення дитини в дієспроможну творчу особистість залежить від технології педагогічного процесу.

Соціально-виховна й освітня робота щодо формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку здійснюється як у дошкільних установах, так і в сім’ях. Особливості її організації відображені у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, теоретична характеристика поняття „компетентність” розглядається А.Р.Бєлкіним, С.Г.Пільовою, К.Р.Роджерсом, І.Г.Тараненко таін.; суть соціальної і соціально-психологічної компетентності висвітлюється у працях М.О.Докторович, О. Л. Кононко, Л. А. Лєпіхової, В. М. Шахрай та ін.; суть комунікативної компетентності розкривають Д. М. Годлевська, А. Й. Капська, Л. О. Савенкова та ін.; проблему змісту і структури життєвої компетентності та її види розглядають Е.Г.Ісламгалієв, І. Г. Єрмаков, О.В.Колобова, А.К.Маркова, Л. В. Сохань та ін.; питання формування життєвої компетентності у різних вікових групах відображені у наукових працях В. І. Ляшенко, В. А. Нищети, І. П. Ящук та ін.

Отже, актуальність окресленої проблеми та її недостатня концептуальна розробленість обумовили вибір теми курсової роботи «Особливості формування життєвої компетентності дитини із складними умовами виховання в сім’ї».

Об’єкт дослідження – життєва компетентність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості формування життєвої компетентності дошкільників.

Завдання:

1. Теоретично дослідити особливості формування життєвої компетентності дітей із складними умовами виховання в сім’ї.

2. Проаналізувати передовий досвід різних ДНЗ з питань формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку.

3. Розробити авторську систему роботи з формування життєвої компетентності дошкільників.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Особливостей формування життєвої компетентності дітей із складними умовами виховання в сім’ї

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.