Діагностика та корекція депресивних станів у підлітків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЯВУ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ.. 7

1.1 Депресія як емоційний стан особи.. 7

1.2 Особливості прояву депресивних станів у підлітків. 12

1.3 Психологічні підходи до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків  17

1.4 Когнітивні підходи до пояснення і корекції депресивних станів у підлітків  18

1.5 Поведінковий підхід до розуміння депресії. 19

1.6 Психоаналітична теорія депресії. 20

1.7 Сімейна психокорекція депресивних станів. 22

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКІВ   24

2.1 Діагностика депресивних станів у підлітків. 24

2.2 Використання опитувача СПА ("Соціально-психологічна адаптованість")  27

2.3 Програма коректувальної роботи з депресивними підлітками.. 36

2.4 Аналіз коректувальної роботи з депресивними підлітками.. 38

ВИСНОВОК.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46

ВСТУП

Емоційна сфера особи завжди була предметом пильної уваги психологів. Дослідженнями в цій області займалися як вітчизняні, так і зарубіжні учені (Адлер А., Ізард К.Е., Павлов І.П., Сеченов І.М., Сельє Г., Фрейд З., Юнг К., та ін.). Ще античні філософи відмітили, що в радості людина абсолютно інша, чим в горі, і це стосується не лише його зовнішності, поведінки, вчинків, але і характеру впливу на інших людей. У ситуації загрози, небезпеці, образи відбуваються зміни в емоційній сфері особи, що є передумовою розвитку стресових реакцій, наслідком яких є тривожність, невротичність|, депресія.

Сучасний підліток живе у світі, складному за своїм змістом і тенденціями розвитку. Емоційне неблагополуччя підлітка - один з об'єктів пильної уваги : шкільних психологів, педагогів, батьків. Своєчасна і якісна діагностика подібного неблагополуччя, адекватні коректувальні заходи можуть зменшити ризик виникнення небажаних тенденцій в розвитку особистості. Один з яскравих проявів подібного неблагополуччя - депресивні стани.

У 60-70 р. р. ХХ століття підліткова депресивність згадувалася лише зарубіжними дослідниками і тільки в клінічному сенсі (Ейслер, 1958г., Оффер, 1969р., Раттер, 1976р., Ковакс, 1984р). У 90-і р. р. ХХ століття і на початку ХХI століття сталися серйозні зміни в дослідженні депресії у підлітків. У зарубіжній і вітчизняній науці спостерігається значне зростання інтересу до цієї проблеми з боку психології - загальної, педагогічної, вікової. З'явилися фундаментальні теоретичні праці, великомасштабні дослідження (Коул, 1991р., Ратерсон і Капалди, 1990р., Ковакс, 1992р., Хейманс, Подільський, 1996р) Депресивні стани в підлітковому віці зустрічаються відносно рідко (5-6%), але ці стани небезпечні по своїх наслідках; вони ускладнюють процес дорослішання і можуть приводить підлітків до дезадаптації.

Оскільки депресивні стани у підлітків вивчені недостатньо, це істотним чином обмежує можливості психологів відносно коректувальної роботи. Отже, проблема цього дослідження полягає у вивченні специфіки депресивних станів у підлітків і знаходження оптимальних способів їх корекції.

Усе це і зумовило актуальність теми дослідження.

При вивченні психолого-педагогічної літератури нами було виявлено протиріччя між необхідністю формування емоційно стійкої особи в підлітків віці відсутністю психологічних підходів до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Виявлене протиріччя дозволило позначити проблему дослідження: вивчення психологічних підходів до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Ця проблема дозволила сформулювати тему дослідження: "Корекція депресивних станів у підлітків".

Об'єкт дослідження: депресивні стани у підлітків.

Предмет дослідження: психологічні підходи до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Мета дослідження: теоретично виявити і шляхом дослідно-експериментальної роботи перевірити ефективність психологічних підходів до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Вивчення психолого-педагогічної літератури по темі дослідження дозволило висунути наступну гіпотезу: передбачається, що депресивних станів у підлітків можна уникнути, якщо своєчасно застосовувати психологічні підходи до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Відповідно до мети і гіпотези дослідження були визначені наступні завдання:

1. Розглянути поняття "депресія" в психолого-педагогічній літературі.

2. Виявити особливості прояву депресивних станів у підлітків.

3. Визначити психологічні підходи до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

4. Експериментальним шляхом перевірити ефективність психологічних підходів до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Теоретико-методологічна основа дослідження: психолого-педагогічні дослідження формування особи в працях Ю.Ф. Антропова, В. В. Бойко, Л.С. Виготський, концептуальні положення корекції депресивних станів С. П. Рубінштейна, Ю.В. Ковалева, О. Н. Золотухіної, Ю.Л. Ханіна і інших.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані наступні методи дослідження: теоретичною аналіз психолого-педагогічної літератури; вивчення досвіду роботи освітніх установ в аспекті даної проблеми; психолого-педагогічне спостереження; методи опитування : бесіда, анкетування: тестування; експериментальні методи дослідження; математико-статистичні методи дослідження, що дозволили дати кількісний і якісний аналіз отриманих результатів.

Дослідно-експериментальна база дослідження: ЗОШ №7 міста Рівне. У експерименті брали участь учні 8 і 9 класів.

Дослідження проводилося в три етапи.

Перший етап - постановочний (01.09.09 - 01.10.09) - вибір і осмислення теми. Вивчення психолого-педагогічної літератури, постановка проблеми, формулювання мети, предмета, об'єкту, завдань дослідження, постановка гіпотези.

Другий етап - власне-дослідницький (02.10.09 - 02.11.09) - розробка комплексу заходів і їх систематичне проведення, обробка отриманих результатів, перевірка гіпотези.

Третій етап - інтерпретаційно-оформлювальний (03.11.09 - 03.12.09) - проведення контрольного експерименту, обробка і систематизація матеріалу.

Наукова новизна дослідження: дослідження полягає в тому, що депресивні стани у підлітків уперше розглядається як самостійна дослідницька проблема; експериментально обґрунтовані психологічні підходи до діагностики і корекції депресивних станів у підлітків.

Практична значущість полягає в тому, що виводи і результати курсової роботи можуть бути використані в учбово-виховному процесі загальноосвітніх установ.

Структура і об'єм роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку, що включає 39 найменувань, додатки (5). Робота включає таблиці (5), ілюстрована малюнками (3). Загальний об'єм роботи 48 сторінок комп'ютерного тексту.

Закрити

Діагностика та корекція депресивних станів у підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.