Технологія формування культури міжособистісного спілкування

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 6

1.1. Особливості спілкування молодших школярів. 6

1.2. Особливості виховання культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку  8

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ  КЛАСІВ  КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ.. 13

2.1. Ефективні методи роботи з дітьми щодо формування навичок ввічливої поведінки  13

2.2. Виховання культури міжособистісного спілкування молодших школярів засобами народної педагогіки. 19

2.3. Організація та зміст експериментального дослідження. 26

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасних умовах модернізації шкільної освіти особливої актуальності набуває проблема опанування молодшими школярами мови не лише як засобу пізнання, а й спілкування, прилучення до скарбниць культури, формування навичок культури вербальної і невербальної комунікації. З огляду на це основною змістовою лінією мовної освіти є комунікативна, яка спрямована на формування і розвиток умінь слухати, говорити, на засвоєння учнями етикетних норм спілкування, яке передбачає увагу до співрозмовника, повагу до думки іншої людини, використання у мовленнєвій повсякденній практиці форм вираження ввічливості.

Рівень вихованості й культури учня проявляється в манері спілкуватися, в умінні володіти інтонацією, уважно слухати співрозмовника. Саме тому необхідно вже у початковій ланці навчати школярів спілкуватися, дотримуючись етикету вербального та невербального спілкування, який формувався протягом століть багатьма поколіннями людей.

У педагогічній науці накопичений великий науковий фонд з проблеми формування культури спілкування та поведінки молодшого школяра.

Значний інтерес мають праці вчених. Зокрема з таких проблем: морально-етичне виховання молодших школярів (А.Богуш, А.Каніщенко, А.Корнійчук, В.Мацулевич, Н.Смовська, К.Щербакова); виховання культури поведінки учнів (В.Білоусова, Н.Богданова, Т.Говорун, Н.Кисельова та ін.); етики взаємин у шкільному колективі (В.Білоусова, О.Матвієнко).

«Безумовно, самі знання не забезпечать культуру спілкування, якщо вони не будуть використовуватися. Для того, щоб спілкування було успішним, треба мати необхідні вміння. Вони набуваються з досвідом, за допомогою певних вправ. Для того, щоб контакт був насправді глибоким, необхідно, щоб особистість, крім знань про спілкування, певних навичок та вмінь, мала ще й відповідну комунікативну установку на спілкування. Причому не просто установку на встановлення контакту, а на людину, як на загальнолюдську цінність. Тоді цей контакт стане олюдненим і спілкування буде вестися на високому рівні» [19, с. 36].

Спілкування, що розвивається на моральній основі, стає джерелом позитивного розвитку самої людини. Якщо спілкування будується на основі доброзичливості, чуйності й поваги, то в особи поступово формуються такі позитивні моральні якості, як ввічливість, тактовність, уважність до людей та їх інтересів. І навпаки, прояви грубості, неповага до оточуючих, погані манери поступово призводять до емоційної спустошеності, егоїзму, моральної занедбаності та розвитку інших негативних моральних рис.

Отже, виховання культури спілкування слід розглядати як важливу соціальну, педагогічну й психологічну пробле­му, від успішного розв'язання якої залежить розвиток у підростаючого покоління високих моральних якостей, глибокої інтелігентності й справжнього духовного багатства.

Ефективність формування культури спілкування школя­рів значною мірою залежить від правильного розуміння педагогами сутності самого поняття, усвідомлення ними конкретних завдань і змісту виховання, а також від сту­пеня оволодіння методикою роботи з учнями молодших класів та їх батьками.

Об’єкт дослідження – виховання культури міжособистісного спілкування молодших школярів.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування культури міжособистісного спілкування в початкових класах.

Мета дослідження – дослідити та обґрунтувати ефективність педагогічних технологій формування культури міжособистісного спілкування молодших школярів.

У відповідності із метою дослідження сформульовані його основні завдання:

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначити поняття культури спілкування.

Провести теоретичний аналіз особливостей спілкування молодших школярів.

Визначити значущість культури спілкування для розвитку особистості молодших школярів.

Запропонувати методичні рекомендації щодо виховання культури спілкування молодших школярів в урочний та позаурочний час.

Провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

У процесі дослідження було використано комплекс методів: теоретичні методи: аналіз психолого-педагогічної, літератури для здійснення аналізу проблеми й визначення теоретико-методологічних основ дослідження; метод теоретичного моделювання при визначенні особливостей функціонування культури спілкування молодших школярів; вивчення та теоретичне осмислення практики виховання культури спілкування у початковій школі.

Практична значущість роботи полягає у комплексному дослідженні особливостей виховання культури спілкування молодших школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Технологія формування культури міжособистісного спілкування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.