Особистісний розвиток дітей молодшого шкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ.. 3

І. Особистість. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху.. 5

ІІ. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра.. 12

2.1. Фізичний розвиток. 12

2.2. Криза семи років. 12

2.3. Соціальна ситуація розвитку. 14

ІІІ. Навчальна діяльність молодших школярів. 16

3.1. Особливості навчальної діяльності молодших школярів. 16

3.2. Формування навчальної діяльності 19

ІV. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 21

4.1. Сприймання. 21

4.2. Увага. 21

4.3. Мислення. 22

4.4. Мовлення. 24

4.5. Пам'ять. 25

4.6. Уява. 26

V. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ   27

5.1. Емоційно-вольова сфера. 27

5.2. Характерологічні особливості 28

5.3. Самооцінка. 28

VІ. АДАПТАЦІЙНІ, НАВЧАЛЬНІ, ПОВЕДІНКОВІ ТРУДНОЩІ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 29

ВИСНОВОК.. 39

ЛІТЕРАТУРА.. 40

Вступ

Інтереси розвитку економіки і культури суверенної України, зростання соціальної ролі особистості вимагають всебічного стимулювання і розвитку потенційних можливостей кожної людини. Особливості розвитку сучасного суспільства в Україні з необхідністю вимагають розуміння і врахування психологічних аспектів суспільної життєдіяльності.

Загальноцивілізаційні тенденції сприяють тому, що психологічна складова суспільних процесів набуває все більшої і більшої ваги. Вказане зумовлює все зростаючу суспільну потребу в ґрунтовних психологічних знаннях.

Сьогодні, коли здійснюється активний пошук і оновлення всіх сфер суспільства, гостро відчувається потреба в людях, які володіють мистецтвом створювати здоровий психологічний клімат у колективі, вміють слухати і говорити з людьми, здатних аналітичне мислити, запобігати або позитивно вирішувати конфліктні ситуації, в людях активної соціальної позиції.

Формування життєво активної, гуманістично спрямованої, духовно багатої особистості зумовлюється багатьма психолого-педагогічними та соціальними чинниками, серед яких вагоме місце посідає система ставлень людини до навколишнього світу взагалі, і до себе подібних зокрема. Вихованість особистості насамперед проявляється в тому, як вона ставиться до інших людей, до своїх обов'язків, до праці та її результатів, до себе самої. Більше того, наявність у підростаючої особистості морального ставлення до навколишнього світу є головною умовою її гармонійного і всебічного розвитку. В багатьох випадках соціальна спрямованість, вміння і навички такої соціальної взаємодії з навколишнім світом формуються школою.

У зв'язку з цим, розбудова та оновлення її передбачає якісно новий підхід до організації навчально-виховного процесу, який має бути побудований на засадах демократизму, гуманізму, індивідуалізації. І тут напрямом освіти має стати педагогіка співробітництва, партнерства, що моделює процес виховання за зразком суб'єкт-суб'єктних взаємин, педагогіка, що висуває на передній план проблему переходу від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу в навчально-виховних закладах до моделі особистісно-розвиваючої і передбачає, передусім, навчально-пізнавальну, соціально-комунікативну та громадсько-організаторську активність вихованців.

Психологічні знання необхідні кожній людині. Знаючи себе і інших, вона прагнутиме до удосконалення власних можливостей, поліпшення своїх взаємин із навколишнім світом.

Закрити

Особистісний розвиток дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.