План

1. Форми і види діяльності професійних об'єднань психологів. Форми взаємодії, співробітництва, професійної підтримки в психологічному співтоваристві (конференції, методичні групи, супервізії, семінари та тренінги).

2. Масова свідомість та її поведінкові прояви. Внесок Г. Тарда в розвиток теорії мас.

3. Теоретико-методологічні підходи до вивчення масових настроїв

1. Форми і види діяльності професійних об'єднань психологів. Форми взаємодії, співробітництва, професійної підтримки в психологічному співтоваристві (конференції, методичні групи, супервізії, семінари та тренінги).

Форми організації навчання класифікуються за різними критеріями:

за кількістю учнів – індивідуальні форми навчання, мікрогрупові, групові, масові форми навчання;

за місцем навчання – аудиторні форми: заняття в аудиторії, тренінговому класі, кімнаті психоемоційного розвантаження, в лабораторії тощо; позааудиторні форми: екскурсія, самостійна робота;

за дидактичною метою – форми теоретичного навчання (лекція, семінар, гурток, конференція), комбінованого, або змішаного навчання (семінар, консультація, залік, іспит), практичного навчання (практичні заняття у різних видах психодіагностики, психотерапії, психоконсультування тощо).

Види діяльності:

Психолог-дослідник займається науково-дослідною роботою у обраній галузі психології. Використовуючи різні методи – систематичне спостереження, експеримент, бесіду, анкетування, тестування – вони проводять психологічні дослідження, отримують об’єктивні знання про психічне життя, створюють концепції та теорії, які пояснюють і прогнозують психічні явища. Науковці повинні вміти працювати з літературою; аналізувати та систематизувати наукові факти; планувати, організувати та проводити психологічні дослідження; обробляти, аналізувати, систематизувати і узагальнювати отримані результати, готувати наукові звіти та публікації.

Основними видами діяльності психолога-дослідника є: творчий аналіз існуючих психологічних теорій та практик застосування психологічних знань; розробка, організація та проведення наукових досліджень; розробка новітніх методів психологічного дослідження; створення нових теорій, що пояснюють існуючу дійсність, написання наукових праць.

Психолог-практик працює у таких сферах суспільної діяльності як освіта, охорона здоров’я, юриспруденція, виробництво, бізнес, торгівля та реклама, засоби масової інформації, політика та інших. Сьогодні майже кожна солідна організація намагається ввести у свій штат психолога, або залучити до співпраці психолога-консультанта, ставлячи перед ними найрізноманітніші завдання.

Основними видами діяльності практичного психолога є: просвітницька та психопрофілактична робота; психологічне консультування; психодіагностика; психокорекція, психотерапія та соціально-психологічна реабілітація. Конкретний вибір та поєднання видів робіт, визначення які з них будуть пріоритетними, залежить від специфіки установи, де працює практичний психолог, та проблем, що будуть ним розв’язуватися.

Одним із найважливіших та найпоширеніших видів діяльності практичного психолога виступає просвітницька робота.

Завданнями просвітницької діяльності є:

1.ознайомлення громадян з завданнями та можливостями соціально-психологічної служби, з колом проблем, які вони можуть розв’язати за допомогою психолога чи соціального працівника;

2.підвищення психологічної компетентності та психологічної грамотності населення;

3.пропаганда здорового способу життя.

Найчастіше просвітницька діяльність здійснюється у формі лекцій та виступів на семінарах і нарадах, бесід, методичних листів та рекомендацій, виступів у пресі, на радіо та телебаченні, «круглих столів», виставок літератури, диспутів, випусків інформаційних бюлетенів, довідників для молоді.

Психопрофілактична робота спрямована на охорону психічного здоров’я нинішнього та наступних поколінь. Найважливішими напрямками психопрофілактичної роботи є:

 • виховання психологічної грамотності з питань стресу, його наслідків, методів профілактики;
 • навчання загальнодоступним методам подолання стресових станів;
 • відпрацювання навичок відмови від негативних звичок, девіантних форм поведінки;
 • попередження руйнування міжособистісних відносин (сімейних, батьківських, товариських);
 • психологічна підтримка найбільш вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди війни, праці, безробітні, вихованці дитячих будинків, учні шкіл-інтернатів та ін.);
 • профілактика професійного вигорання, професійної та особистісної деформації;
 • профілактика психічних розладів та аномалій особистісного розвитку;
 • навчання прийомам саморегуляції.
 • Основними формами психопрофілактичної роботи можна назвати лекції, бесіди, семінари, тренінги, «телефон довіри», «пошта довіри», психолого-педагогічні комісії, індивідуальне та групове консультування, анкетування.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 9

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Психологічна служба 7

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.