План

1. Індивідуальні особливості пам'яті. Виховання та самовиховання пам'яті.

2. Мислення як психічна діяльність. Мислительні дії та операції. Теорія поетапного формування розумових дій.

3. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Поняття про інтелект.

4. Види мислення та їх характеристика.

5. Основні форми мислення.

6. Поняття про уяву. Види уяви та їх особливості.

7. Особливості уваги як психічного процесу.

8. Властивості уваги. Функції уваги.

9. Воля та її основні ознаки. Функції волі.

10. Простий та складний вольовий акт. Характеристика етапів вольових дій

11. Вольові якості особистості та їх характеристики.

12. Поняття про емоції та почуття. Функції емоцій та почуттів.

13. Види емоцій. Характеристика емоційних процесів.

1. Індивідуальні особливості пам'яті. Виховання та самовиховання пам'яті.

Процеси пам'яті носять індивідуальний характер. Уданий час виокремлюють дві групи індивідуальних відмінностей в пам'яті: заучування;відмінності так званих типів пам'яті.

Відмінності в продуктивності заучування виявляються у швидкості, міцності, точності запам'ятовування, а також у готовності до відтворення матеріалу.

Інша група індивідуальних відмінностей стосується типів пам'яті. Тип пам'яті визначається тим, як людина запам'ятовує матеріал - на слух, зір, користуючись рухами. Типи пам'яті у чистому вигляді зустрічаються рідко. Найчастіше більшість людей має змішаний тип пам'яті. Змішаний тип пам'яті підвищує вірогідність того, що матеріал швидко і надовго запам'ятається. Крім того, участь у процесі запам'ятовування кількох аналізаторів веде до більшої рухливості у використанні утворених систем нервових зв'язків.

Розвиток пам'яті не відбувається сам собою. Для цього необхідна система виховання пам'яті. Тому навчання у школі можна розглядати як комплексну систему розвитку та тренування пам'яті особистості.


2. Мислення як психічна діяльність. Мислительні дії та операції. Теорія поетапного формування розумових дій.

Мислення — це психічний процес відображення об'єктивної реальності, який є вищим ступенем людською пізнання. Знання психологічних законів мислення має велике теоретичне та практичне значення. Серед них головними є:

1. Проблема розкриття природи людини. Як відомо, людину відрізняє від тварини розумність. Це означає здатність мислити.

2. Питання про істинність наших знань. Як відомо, мислення - це відображення зовнішнього світу.

3. Проблема механізмів вільної поведінки людини. Одержуючи і опрацьовуючи інформацію за допомогою мислення, людина стає вільною.

Операції мислення:

- аналіз (уявний розподіл) - виділення в об'єкті тих або інших його сторін, елементів, властивостей, зв'язків, стосунків

- синтез (уявне об'єднання) - розумова операція, що дозволяє в єдиному аналітико-синтетичному процесі мислення переходити від частин до цілого.

- узагальнення (уявне об'єднання в клас або категорію) - об'єднання багатьох предметів або явищ за якоюсь загальною ознакою.

- порівняння - операція, що полягає в зіставленні предметів і явищ, їх властивостей і стосунків один з одним і у виявленні спільності або відмінності між ними.

- абстрагування (виділення одних ознак і отличение від інших)

- розумова операція, заснована на відверненні від несуттєвих ознак предметів, явищ і виділенні в них основного, головного.

- класифікація - систематизація супідрядних понять якої-небудь області знання або діяльності людини, використовувана для встановлення зв'язків між цими поняттями або класами об'єкті- категоризація - операція віднесення одиничного об'єкту, події, переживання до деякого класу, яким можуть виступати вербальні і невербальні значення, символи і тому подібне.

У теорії Гальперіна чітко розділяються орієнтуюча частина дії та її виконавча частина: "саме орієнтуюча частина в першу чергу відповідає за хід (процес) научання та якість його результатів". Гальперін доводить, що всі форми психічної діяльності можна розглядати як різноманітні форми орієнтування суб'єкта у проблемних ситуаціях. До них слід відносити як пізнавальні процеси (сприймання, пам'ять, мислення), так і більш складні психічні утворення – почуття, потреби, мотиви тощо.


3. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Поняття про інтелект.

Мислення - це вища форма психічного відображення. Пізнання світу починається з відчуттів, сприймань та уявлень, але для відображення моментів буття необхідний перехід від відчуттів, сприймань до мислення. Шляхом мислення індивід виявляє взаємозв'язки між предметами, подіями і явищами, з'ясовує причини та наслідки цієї взаємодії. Мислення дає знання про істотні властивості, зв'язки і відношення об'єктивної реальності, здійснює у процесі пізнання перехід від явища до його сутності Мислення є узагальненим відображенням дійсності Мислення має активний, дійовий і цілеспрямований характер. Мислення нерозривно пов'язане з мовою та мовленням. Мислення має соціальну природу.

Інтелéкт — це здатність пізнавати і вирішувати проблеми, які об'єднують в собі пізнавальні здібності. Інтелект властивий людям, а також спостерігається у тварин. Штучний інтелект - це розділ обчислювальної лінгвістики та інформатики який займається формалізацією проблем і завдань інтелекту.Людина застосовує інтелект для обробки наявної інформації. Інтелект пов'язаний з іншими внутрішніми властивостями людини, такими як сприйняття, пам'ять, мова, уява, самосвідомість, самоконтроль, характер, володіння тілом, творчість, інтуіція.Інтелект найчастіше спрямовується на вирішення питань облаштування побуту і відпочинку, професійну діяльність, міжособистісні стосунки та самовдосконалення. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психології 19

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.