План

1. Поняття про групи. Класифікація груп.

2. Особистість у групі.

3. Колектив. Розвиток групи в колективі.

4. Психологічні характеристики малих груп.

5. Сім’я як мала група.

6. Лідерство і керівництво як феномен малої групи.

7. Методи вивченя відносин у групі

8. Вербальні і невербальні засоби спілкування

1. Поняття про групи. Класифікація груп.

Людина живе, розвивається і діє у групі. Під її впливом відбувається становлення особистості – складається її спрямованість, формуються суспільна активність, воля, створюються умови для саморегуляції та розвитку здібностей.

Група - це сукупність людей, які виділяються із соціуму завдяки наявності певних ознак (спільна професія, уподобання, погляди).

Загальноприйнятою є класифікація групза статусом:

 • формальні;
 • неформальні.
 • Формальна- група, що має склад, зафіксований у офіційних документах (бригада, екіпаж, відділ).Неформальноює група людей, що об'єднуються за уподобаннями, нормами поведінки, інтересами. Типовий приклад: музичні та спортивні фани, дворові підліткові компанії.

  Захарактером взаємодіїрозрізняють групи:

 • контактні;
 • умовні.
 • Вконтактних(реальних) групах взаємодія відбувається безпосередньо між членами групи. Вумовнихгрупах взаємодія між членами групи відбувається опосередковано (через газети, листи, виступи на радіо та телебаченні).


  2. Особистість у групі.

  Входження людини у соціум передбачає усвідомлення себе в ньому, засвоєння, розвиток відносин, породжених навколишнім середовищем. Пізнання соціального життя відбувається у певній групі. Саме в ній індивід прилучається до цінностей і норм суспільства, опановує форми взаємодії і співпраці, засвоює соціальний досвід, формується як особистість.

  Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі

  Розуміння людиною не об'єктів, а їх властивостей і зв'язків, значущості для себе та суспільства створює умови для актуалізації соціально-психологічних механізмів розгортання цілеспрямованої взаємодії. Предметом усвідомлення є інтелектуальна, емоційна діяльність, спрямована на пізнання себе, тобто внутрішньої інформації, яка дає змогу зрозуміти, чому людина обирає певний спосіб поведінки у взаємодії із соціумом. Йдеться про самосвідомість, яка забезпечує вибір діяльності, лінії поведінки, формування стилю життя.

  Самосвідомість — здатність людини безпосередньо відтворювати себе, сприймати себе збоку, рефлексувати з приводу своїх можливостей.

  Об'єктом самосвідомості є особистість, яка одночасно пізнає і пізнається, оцінює та оцінюється. До структури самосвідомості належать самопізнання, самооцінка, самоконтроль.

  Самопізнання завжди опосередковане відображенням зовнішнього світу, представленого у спільній діяльності та спілкуванні з іншими людьми.

  Самопізнання — процес пізнання суб'єктом себе, своєї діяльності, внутрішнього психічного змісту.

  Важливим у структурі самосвідомості є самооцінка.

  Самооцінка — оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, життєвих можливостей, ставлення інших до себе ісвого місця серед них.

  Одним із рівнів розвитку самосвідомості особистості є самоконтроль.

  Самоконтроль — усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, потребово-мотиваційною та когнітивною сферами.

  Самосвідомість пов'язана із здатністю до рефлексії.

  Рефлексія(лат. reflexio — звернення назад, самопізнання)усвідомлення індивідом того, як йогосприймають і оцінюють інші індивіди або спільності; вид пізнання, у процесі якого суб'єкт стає об'єктом свого спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану.

  Самоефективність — почуття власної компетентності та ефективності.

  Це почуття відрізняється від самоповаги та усвідомлення власної гідності. Люди, що наділені високою самоефективністю, наполегливіші, менш тривожні, краще вчаться та не схильні до депресій. Дослідження психологів не раз переконували у високій ефективності оптимістичної віри у власні можливості.

  Отже, самосвідомість особистості є важливим чинником становлення та самовдосконалення індивіда у структурі соціальних відносин. Вона є складним психічним процесом, сутність якого полягає у сприйнятті особистістю себе в численних ситуаціях взаємодії з іншими людьми, осмисленні себе як суб'єкта дій, почуттів, поведінки, позиції в соціумі.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 14

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Основи психології 13

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.