План

1. Конфліктологія як наука, її предмет та методи

2. Поняття конфлікту. Причини та функції конфлікту. Сутність нульової суми конфліктної взаємодії.

3. Класифікація конфліктів та їх структура.

4. Конструктивні та деструктивні функції конфлікту.

1. Конфліктологія як наука, її предмет та методи

Конфліктологія відносно нова і специфічна область наукових знань, котра вивчає теорію і практику виявлення, попередження і розв’язання конфліктів. Об’єктом вивчення конфліктології є всі види конфліктів. У нашому випадку – навчального курсу „Конфліктологія і теорії переговорів” – акцент робиться на дослідженні і вивченні соціально-політичних (внутрідержавних, міждержавних, міжнародних, міжцивілізаційних) конфліктів.

Предметом конфліктології як інтеграційної міжгалузевої області наукових знань є загальні закономірності виникнення, розвитку і розв’язання конфліктів, а також основні принципи, способи та прийоми діяльності щодо конфлікту, тобто управління конфліктом.

Предмет вивчення загальної конфліктології природа виникнення і розвитку конфліктної ситуації, вимірювання ступеня розвитку конфлікту, можливі шляхи цілеспрямованого впливу на конфліктну ситуацію.

Предметом конфліктології як навчальної дисципліни є поведінка особи або групи, яка призводить до конфліктів, а також взаємовідносини людей у процесі вирішення конфлікту.

Конфліктологія як наука має декілька напрямів:

 • філософсько-соціальний (охоплює загальні тенденції розвитку конфлікту на макрорівні);
 • організаційно-соціологічний (вивчає причини та динаміку конфліктів організацій, груп і колективів);
 • індивідуально-психологічний (вивчає психофізичні особливості та характеристики окремих осіб, їх поведінку в конфлікті).
 • Методи дослідження конфліктології

  Загальні методи Часткові або конкретні методи
  Методи вивчення і оцінювання особи Спостереження. Опитування. Тестування.
  Методи вивчення і оцінювання соціально-психологічних явищ у групах Спостереження. Опитування. Соціометричний метод.
  Методи діагностики і аналізу конфліктів Спостереження. Опитування. Методи традиційної логіки (аналіз, синтез). Факторний аналіз. Експертний аналіз. Кореляційний аналіз.
  Методи управління конфліктами Структурні методи. Міжособистісні методи. Внутрішньоособистісні методи. Переговори.


  2. Поняття конфлікту. Причини та функції конфлікту. Сутність нульової суми конфліктної взаємодії.

  Конфлікт – це результат розбіжності цілей та інтересів людей. об'єктивні причини конфліктів:

  -Природне зіткнення значущих матеріальних і духовних інте­ресів людей в процесі їх життєдіяльності.

  -Слабка розробленість правових та інших нормативних проце­дур розв'язання соціальних суперечностей, що виникають у процесі взаємодії людей.

  -Нестача значущих для нормальної життєдіяльності людей ма­теріальних і духовних благ.

  - Достатньо стійкі стереотипи міжособистісних і міжгрупових стосунків громадян.

  Функції конфлікту: позитивні та негативні: До позитивних функцій конфліктів більшість соціологів відносить:

  • соціально-діагностичну — виникнення конфліктів свідчить про недоліки у функціонуванні соціальних організацій, поглиблення суспільних протиріч, поляризацію інтересів різних соціальних груп;

  • регулюючу — конфлікти створюють і підтримують у суспільстві соціальну рівновагу, забезпечують баланс сил у структурах влади й управляння;

  • інтегративну — участь у конфлікті сприяє консолідації людей, які захищають спільні інтереси, формуванню їх зацікавленості у співпраці, узгодженні та об'єднанні своїх зусиль;

  • інноваційну — конфлікти сприяють оновленню соціальних відносин, утвердженню нових норм та цінностей, дозволяють уникнути застою, є джерелом нововведень та прогресивних тенденцій;

  • комунікативну — пошук шляхів розв'язання конфлікту активізує соціальну взаємодію, забезпечує взаємопристосування його учасників, спільне вироблення взаємоприйнятних рішень;

  • соціально-психологічну — конфлікти сприяють зняттю психологічної напруги, викиду негативних емоцій і поступовому зниженню їх інтенсивності.

  Негативні функції конфліктів, до яких відносять:

  • дестабілізуючу — деструктивні конфлікти призводять до порушення соціальної рівноваги, громадського порядку, застосуванню насильницьких методів розв'язання існуючих проблем;

  • надлишково-витратну — конфлікти, як правило, вимагають використання додаткових матеріальних, часових, моральних, зокрема, емоційних ресурсів для вирішення проблем, навколо яких вони виникають;

  • дезорганізуючу — конфлікти уповільнюють та ускладнюють процеси прийняття рішень, відволікають від виконання поточних планових завдань, порушують ритм та ефективність діяльності. Величезне розмаїття конфліктів, що повсякчас виникають у нашому житті, надзвичайно актуалізує проблему їх класифікації, згрупування їх за певними ознаками для вибору адекватних методів управлінського впливу.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 11

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Конфліктологія 1

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.