План

1. Методичні рекомендації які дають змогу правильно організувати і спрямувати розвиток групи.

2. Психокорекційна допомога юнакам групи ризику

3. Підходи до психокорекції дитячої агресивності. Відбір та застосування методів психокорекції агресивності дітей.

Література

2. Психокорекційна допомога юнакам групи ризику

Обов'язковою умовою організації взаємодії соціального працівника з клієнтом є врахування його психологічних, фізичних, інших особливостей, умов життя і праці, оточення, факторів, що мають вплив на мотивацію дій, ступінь самостійності тощо.

Одним із актуальних напрямків соціальної роботи є соціальна допомога особам, що вже перебувають у стані кризи. Ця діяльність відома також під назвою "втручання у кризову ситуацію" або "кризове втручання". Сьогодні соціальні працівники вважають "кризове втручання" продуктивним підходом не тільки під час роботи з клієнтом в ситуації гострого стресу, але й у багатьох інших ситуаціях, зокрема, в ситуації передкризового стану.

Завдання "кризового втручання" — це, у першу чергу, пом'якшення впливу стресової події через безпосередню емоційну допомогу та мобілізацію зусиль клієнта на подолання кризи у процесі терапевтичного впливу. На думку фахівців, під час "кризового втручання" повинні бути реалізовані такі цілі:

позбавлення симптомів;

відновлення докризового рівня функціонування;

усвідомлення подій, які призводять до дисбалансу;

виявлення внутрішніх ресурсів клієнта, його сім'ї, колег, друзів та різних форм допомоги ззовні для подолання кризи.

При наявності сприятливої соціальної ситуації можуть бути досягнуті дві додаткові мети:

1) усвідомлення зв'язку між стресом і колишніми життєвими переживаннями та проблемами;

2) засвоєння нових моделей сприйняття думок та почуттів, розвиток адаптивних реакції і стратегій подолання стресу, корисних не лише у стані кризи, але й у майбутньому.

Програма максимум під час втручання у кризову ситуацію — мобілізація можливостей клієнта і повернення його на попередній, або підняття на більш високий рівень функціонування. Якщо клієнт втратив щось непоправне, наприклад, особливо важливі для нього особисті взаємовідносини, або має функціональні обмеження, то зусилля соціального працівника будуть спрямовані на досягнення оптимального функціонування клієнта. Більшість практикуючих соціальних працівників з метою надання допомоги у кризових ситуаціях використовують комбінацію різних методів — бесіди, аналізу ситуації, дискусії тощо.

Процес надання соціальної допомоги — це не завжди реакція на конкретний запит людини або групи осіб, які свідомо стають клієнтами соціальної служби. Соціальна допомога має також характер превентивної допомоги. Завдання соціального працівника полягає не в очікуванні, коли до нього звернеться людина, а у пропонуванні допомоги першим, випереджаючи негативні явища, проблеми професійної діяльності або особистого життя, які можуть призвести до кризової ситуації. Принцип випереджаючої допомоги полягає в основі профілактичної діяльності соціальних працівників.

Під профілактикою розуміють науково обґрунтовані і своєчасно вжиті дії, націлені на:

попередження можливих фізичних, психологічних та інших колізій окремих індивідів та груп;

збереження, підтримку і захист нормального рівня життя і здоров'я людей;

сприяння досягненню поставлених цілей та розкриттю внутрішнього потенціалу людей.

Методи профілактики мають системний характер і спрямовані на викорінення джерел стресу як в самій людині, так і в соціальному середовищі, на створення умов для набуття людиною необхідного досвіду вирішення проблем, що постають перед нею.

Профілактика передбачає попередження проблем і спрямована на зміни соціального середовища, які б підтримували нормальну життєдіяльність людини.

В залежності від особливостей клієнта, причин звернення до соціального працівника, характеру проблеми та інших факторів соціальні працівники використовують такі методи роботи, за допомогою яких намагаються розв'язати проблеми клієнтів, вирішити завдання профілактичної діяльності, "кризового втручання", професійної адаптації співробітників, підвищити їхню соціально-психологічну компетентність тощо. Методи соціальної роботи — це способи діяльності соціального працівника для впливу на клієнта. Основні форми соціальної роботи — індивідуальна, групова, масова [2, 39].

Індивідуальна робота — допомога клієнтам у розв'язанні психологічних, між-особистісних і соціально-економічних проблем. Іноді індивідуальна соціальна робота виступає як клінічна. Форма індивідуальної роботи з клієнтом протягом тривалого часу була домінуючою у практиці соціальної допомоги. Принаймні, дві головні ідеї соціальної роботи витримали випробування часом: необхідність індивідуальної роботи та розуміння стану людини. До індивідуальних форм роботи належать: індивідуальна бесіда, індивідуальна консультація, індивідуальна корекція.

Групова соціальна робота — це такий вид діяльності, коли невелика група осіб з подібними інтересами і загальними проблемами регулярно збирається для досягнення позитивно орієнтованих загальних цілей. Мета групової соціальної роботи — обмін інформацією, розвиток практичних або соціальних умінь, зміна ціннісних орієнтацій, перебудова асоціальної поведінки, розв'язання емоційних проблем. Видами групової роботи є дискусії (групова дискусія, аналіз ситуації морального вибору тощо); ігрові (дидактичні і творчі ігри, в тому числі ділові, рольові ігри); тренінгові програми — засіб впливу у групі під керівництвом соціального працівника або іншого спеціаліста (тренінг ділового спілкування, поведінковий тренінг та ін.). Особливу групу впливу складають методи соціально-культурної роботи (клуби та об'єднання за інтересами, вечори-зустрічі, тематичні вечори тощо). Вони ставлять за мету не тільки організацію культурно-розважальної творчої діяльності, позитивного міжособистісного спілкування, але й мають великий соціально-терапевтичний ефект (перш за все, це стосується клубів та об'єднань за інтересами) та використовуються з метою вирішення завдань соціальної реабілітації.

Групова соціальна робота не заперечує, а, навпаки, передбачає індивідуальний підхід до клієнтів у групі, тому соціальні працівники повинні вчитись бачити особисту проблему кожного та її індивідуальне вирішення. Найбільш ефективним підходом до організації роботи з клієнтом є індивідуальна робота з ним і у групі.

Таким чином, соціальна робота - це завжди робота в умовах проблемної ситуації з клієнтами груп ризику. Проблемна ситуація - це характеристика стану соціокультурного життя суспільства на індивідуальному, груповому й загальносоціальному рівнях, за якого під дією визначених (зовнішніх або внутрішніх) чинників раніше сталі процеси способу життя і взаємодії людей, їхні динамічні зв'язки з оточенням здаються порушеними, а механізми відновлення балансу таких стосунків і зв'язків багато в чому відсутні. Проблемна ситуація в соціальній роботі диктує спрямованість її організації й змісту на проблемно-орієнтований підхід до неї, що означає відповідне розв'язання проблем клієнтів соціальної роботи з акцентом на усвідомлення, стимулювання й підтримку своїх власних ресурсів і здібностей. Проблемно-орієнтований підхід до соціальної роботи на основі „проблемної ситуації” адекватно відбивається в таких поняттях, як „ризик” і „група ризику”. У свою чергу, зазначені поняття утворюють „практичне поле” соціальної роботи з представниками проблемних груп (груп ризику). Головне, що повинен ураховувати тут соціальний працівник, - це те, що його діяльність не є вузькоспеціалізованою широкий спектр послуг, наданих різноманітним групам клієнтів із так званих проблемних груп або груп ризику.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психокорекції 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.