План

1. Чи вважаються правопорушеннями узгоджені дії суб'єктів господарювання?

2. Які типові антиконкурентні узгоджені дії у практиці України?

Використана література.

1. Чи вважаються правопорушеннями узгоджені дії суб'єктів господарювання?

Законодавство про захист економічної конкуренції вста­новлює певні правила до узгоджених дій суб´єктів господарювання, які регламентують їх поведінку на ринку.

Згідно з ст. 5 Закону про захист економічної конкуренції узгодженими діями є укладення суб´єктами господарюван­ня угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, а також будь-яка інша узгоджена конку­рентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів гос­подарювання.

Узгодженими діями є також створення суб´єкта госпо­дарювання, якщо результатом створення якого є координа­ція конкурентної поведінки між суб´єктами господарюван­ня, що створили зазначений суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання.

Юридичні або фізичні особи, які здійснюють або мають намір здійснювати узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

На відміну від антиконкурентних неузгоджених дій уз­годжені дії направлені на підвищення ефективності вироб­ництва і не повинні призводити до недопущення, усунення або обмеження конкуренції.

Розрізняють такі види узгоджених дій.

Горизонтальні узгоджені дії є укладенням суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасни­ки узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товару.

Вертикальні узгоджені дії — укладення суб´єктами гос­подарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднан­нями рішень в будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конку­рентної поведінки між суб´єктами господарювання, що ство­рили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і но­воствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти гос­подарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не конкурують і в існуючих умовах не можуть конку­рувати між собою на одному ринку товарів і при цьому зна­ходяться або можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—поку­пець, постачальник—споживач).

Конгломератні узгоджені дії — це укладення суб´єкта­ми господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша уз­годжена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарю­вання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасни­ки узгоджених дій, не конкурують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не знаходяться і не можуть знаходитися у відно­синах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).

Змішані узгоджені дії становлять укладення суб´єкта­ми господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, будь-яка інша уз­годжена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарю­вання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли ча­стина суб´єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, конкурують або можуть конку­рувати між собою на одному ринку товарів і при цьому зна­ходяться або можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—поку­пець, постачальник—споживач), а інша частина не конку­рують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між со­бою на одному ринку товарів і при цьому не знаходяться і не можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, поста­чальник—споживач).

У конкурентному праві розрізняють поняття задіяного ринку товару, суміжного ринку товару і рівноцінних узго­джених дій. Задіяний ринок товару — це відповідний ринок товару, на якому мають або можуть мати місце узгоджені дії або їх наслідки, а також ринки, суміжні з ним. Суміжний ринок товару — ринок товару, відмінного від товару, який обертається на відповідному ринку, для суб´єктів якого реа­лізація вироблених товарів або використання товарів інших суб´єктів господарювання не можливі без використання то­варів, що обертаються на відповідному ринку товару.

Рівноцінні узгоджені дії — узгоджені дії, які мають од­накову ціль, чиняться однаковим способом, в однакових умовах, і з високою вірогідністю матимуть однакові на­слідки для конкуренції, але в яких беруть участь різні суб´єкти господарювання.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Конкурентне право 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.