Психокорекція особистості засобами арт-терапії

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 78

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ 6

1.1.Психокорекція та її види в контексті розвитку особистості 6

1.2. Загальна характеристика і переваги арт-терапії як засобу психокорекції та її терапевтичний ефект. 13

1.3. Особливості використання засобів арт-терапії в корекції особистості 24

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ АРТ-ТЕРАПІЇ, СПРЯМОВАНА НА КОРЕКЦІЮ ОСОБИСТОСТІ 30

2.1. Завдання та методи дослідження. 30

2.2. Аналіз результатів діагностичного обстеження. 34

2.3 Корекція емоційних порушень у молодшого підлітка. 38

2.4. Аналіз результатів психокорекційної роботи. 42

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 46

3.1.Обовязки працівники щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 46

3.2. Евакуація та надання першої долікарської допомоги населенню під час стихійного лиха. 48

3.3. Вплив зовнішніх небезпечних факторів на психологічний стан підлітка. Наслідки та їх попередження. 60

ВИСНОВКИ.. 71

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 75

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Всебічний розвиток та виховання підростаючої особистості є однією з головних умов побудови демократичного суспільства. Кардинальні зміни в соціокультурній ситуації, що відбуваються в Україні останнім часом, створюють нові умови для виховання кожної дитини особистістю з широким світоглядом, відкритої для сприйняття позитивного досвіду, вільної від психотравм. Молодший підлітковий вік є важливим етапом у житті людини, впродовж якого активно формується особистість, відбувається психічний розвиток, який нерідко супроводжується наявністю психоемоційного напруження.Емоційні порушення, стримуючи пізнавальні потреби дитини, можуть виступати серйозною перешкодою у гармонійному розвитку, заважати повноцінній соціалізації і виступати передумовою невротизації дитини.

Проблема психокорекції особистості становить інтерес для психологічної науки, оскільки її розробка є надзвичайно актуальною та важливою для вирішення цілої низки питань практики, зокрема, пов’язаною з успішною адаптацією дитини до суспільства, а також попередженням виникнення в неї невротичних проявів.

Зважаючи на науково – практичне значення проблеми психокорекції особистості та на недостатню її розробленість у сучасній психологічній науці, особливо в експериментальному плані, нами і було обрано тему дослідження "Психокорекція особистості засобами арт-терапії”.

Об'єкт дослідження: особистісний розвиток суб’єкта.

Предмет дослідження: психокорекція особистості засобами арт-терапії.

Мета дослідження психокорекції засобами арт-терапії.

Відповідно до об’єкта, предмета й мети було сформульовано гіпотезу дослідження: позитивні зміни в емоційних станах молодшого підлітка, який має емоційні порушення, можуть бути досягнуті за умов забезпечення ряду психолого-педагогічних, психопрофілактичних і психокорекційних впливів зокрема засобами арт-терапії.

Обрана мета та висунута гіпотеза обумовили такі завдання дослідження:

1. Визначити теоретичні підходи до вивчення психокорекції особистості засобами арт-терапії.

2. Дослідити психологічні порушення емоційного розвитку молодшого підлітка та їх вплив на формування психічно здорової особистості.

3. Розробити й апробувати систему психокорекційної роботи з подолання емоційних порушень молодшого підлітка.

4. Розробити рекомендації батькам та педагогам стосовно спілкування з дітьми молодшого підліткового віку.

Теоретико-методологічна основа дослідження. Дослідження особистості безпосередньо пов’язане з вивченням проблеми емоцій, яка ще недостатньо розроблена у психологічній науці. Деякі аспекти емоційних проявів особистості, досліджувалися у працях Л.Н.Аболіна, П.К.Анохіна, А.М.Ананьєва, Г.М.Бреслава, В.К.Вілюнаса, Б.І.Додонова, О.В.Запорожця, К.Ізарда, Є.П.Ільїна та ін. Розкриття соціально – філософського аспекту проблематики страхів стало предметом дослідження В.А.Андрусенко, А.О.Прохорова, С.С.Сизова та ін. Вивченню проблеми страхів присвячено велику кількість досліджень зарубіжних психологів (Д.Бретт, О.Кондаш, Д.Лейн, Р.Мей, Е.Міллер, Б.Філліпс, Л.Херсов та ін.). Переважна кількість психологічних досліджень, що присвячені проблемі, зосереджені на вивченні їх вікових особливостей емоцій у дітей (О.І.Захаров, Н.В.Карпенко, Є.В.Лісіна, Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, Є.В.Новикова, М.В.Осоріна, О.М.Прихожан та ін.).

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези нами було застосовано загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, зокрема такі, як теоретичний аналіз та систематизація наукових літературних джерел, порівняння та узагальнення даних. Прикладна частина дослідження виконувалась із застосуванням психологічного експерименту, спостереження, бесід, анкетування, тестування, психодіагностичних проективних методик, методів математичної статистики.

Експериментальна база дослідження. Дослідження особливостей емоційних порушень особистості проводилося на базі 5-го класу Соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх Хмельницької області м. Шепетівки протягом березня-квітня 2012 року. Для проведення психодіагностичного та психокорекційного дослідження нами була сформована експериментальна група у кількості 30 осіб (16 дівчаток та 14 хлопчики) віком від 10 до 11 років.

Надійність та вірогідність дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних теоретичних положень, використанням комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження, репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних даних, а також методів математичної статистики.

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що теоретично й експериментально вивчено психокорекцію особистості засобами арт-терапії, виділено провідні емоційні порушення у молодших підлітків та засади психопрофілактичної і психокорекційної роботи зі емоційними порушеннями у дітей молодшого підліткового віку.

Практична значущість дослідження полягає у тому, що запропонована психокорекцій на програма щодо попередження та подолання емоційних порушень у молодших підлітка може бути використана шкільними психологами, а розроблені рекомендації будуть корисними соціальнаьи педагогами шкіл, педагогам та батькам дітей які мають схожі психо емоційні порушення.

Структура дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (55 джерел) та розміщена на 78 аркушах друкованого тексту.

Закрити

Психокорекція особистості засобами арт-терапії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.