Психологічні особливості ціннісних орієнтацій молодших школярів

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 124

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ.. 8

1.1. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій особистості 8

1.2. Сутність поняття «ціннісні орієнтації» та їх роль у змісті освіти. 18

1.3 Вікові особливості молодших школярів у формуванні ціннісних орієнтацій  37

Висновки до розділу І 44

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.. 47

2.1. Організаційно-методичне забезпечення емпіричного вивчення ціннісних орієнтацій молодших школярів. 47

2.2 Соціологічне дослідження ціннісних орієнтацій дітей молодшого шкільного віку  57

Висновки до ІІ розділу. 69

РОЗДІЛ ІІІ. АКТИВНІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КОРЕЛЯЦІЇ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ.. 71

3.1. Організація проведення психокорекційної роботи. 71

3.2. Аналіз результатів ефективності корекційної роботи. 98

Висновки до ІІІ розділу. 100

РОЗДІЛ IV.  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ   102

4.1. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці 103

4.2. Класифікація надзвичайних ситуацій залежно від причин їх виникнення. 108

4.3. Тенденції і закономірності патогенезу системи ціннісних орієнтацій особистості 110

ВИСНОВКИ.. 115

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 118

ВСТУП

Актуальність теми. Соціальні зміни, перехід до ринкових відносин, якими позначене наше сьогодення, відображаються не тільки на економічному розвитку держави, але і на суспільному становленні її громадян. Одним із найважливіших завдань школи в умовах національного відродження України постає виховання гармонійної, духовно багатої та національно свідомої особистості. У Державній національній програмі "Освіта (Україна ХХІ століття)'' наголошується, що без подолання девальвації загальнолюдських цінностей, нігілізму та відірваності освіти від національних джерел немислиме виховання справжнього громадянина.

Актуальність теми зумовлена суспільними перетвореннями що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних і культурних перемін, які призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. У сучасному соціокультурному просторі особливої значущості набуває виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості. На розв'язання цих завдань спрямовані важливі державні документи. Закони України "Про освіту" та "Про вищу освіту". Національна доктрина розвитку освіти України, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, в яких наголошується, що успішна самореалізація молодої людини можлива тільки за наявності її особистої системи цінностей, яка має бути адекватною мінливим умовам сьогодення. У сучасній педагогічній літературі зазначається, що сутнісні сили людини формуються та розвиваються шляхом об'єктивної детермінації з боку суспільства і якщо природний історичний процес зумовлюється об'єктивними законами суспільного розвитку, то діяльність суб'єкта, реалізація ним своїх сутнісних ознак де термінується життєвими сенсами, цінностями, котрі орієнтують молоду людину на її певне ставлення до світу, культури, мистецтва.

Формування ціннісних орієнтацій школярів є важливим чинником їхнього духовного розвитку. У зв'язку з цим провідного значення у формуванні духовно-моральних цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система ціннісних орієнтацій. Гуманістична мораль, національна свідомість і самовідданість особистості зумовлюють усвідомлення найпріоритетніших цінностей життя, якими є Батьківщина, народ, культура. Фундаментальні духовні цінності людства - гуманізм, свобода, справедливість, національне примирення, збереження природи - у сучасній школі мають стати домінантою виховного процесу. „Найвищою цінністю" в сучасних умовах суспільство визнає „освіченість, вихованість, культуру". Проблема ціннісних орієнтацій особистості відображена у філософській, соціально-психологічній, педагогічній і мистецтвознавчій літературі. Так, у філософських дослідженнях розкрито найважливіші характеристики цінностей: об'єктивність (Л. Столович), відносність (Н. Чавчавадзе), ієрархічність (М. Каган). Як визначається в роботах науковців, цінності суспільства складають зміст ціннісних орієнтацій особистості. У дослідженнях психологів Л. Божович, О. Леонтьєва, В. Мясишева, С. Рубінштейна, Д. Узнадзе розглянуто психологічні механізми формування ціннісних орієнтацій.

Ціннісні орієнтації особистості, мають визначену цілісність і виконують регулюючу, інтегруючу й світоглядну функції. У зв'язку з обґрунтуванням системного підходу до вивчення ціннісних орієнтацій, який відображено у дослідженнях В. Алексєєвої, Б. Додонова, О. Дробницького, А. Здравомислова, В. Ядова, та інших, визначена стійка структура, виділені компоненти - ціннісних орієнтацій - когнітивний, емоційний, поведінковий, що надало можливості у виховній практиці розвивати такі якості особистості, як духовна активність, вірність національній ідеї, гуманність, правдивість, щирість, гідність, самоповага, емпатія, емоційність.

У педагогічній літературі проблема формування ціннісних орієнтацій досліджується у зв'язку з розвитком і вихованням конкретних цінностей, які мають бути особистісно прийняті в певній соціальній групі. Так, ціннісні орієнтації особистості аналізуються у взаємозв'язку з формуванням соціальної позиції особистості (Т. Мадьковська), вивчаються в контексті педагогічної діагностики (В. Петрушин), розглядаються у зв'язку з дослідженнями духовної культури, духовних потреб, інтересів, оцінок учнів і педагогів (Т. Баранова, В. Бутенко, В. Дзюба, Л. Коваль, З. Морозова, О. Рудницька, Ю. Соколовський та ін.).

В умовах особистісно орієнтованого підходу до виховання, мета якого спрямовується до формування й розвитку в дитини особистісних цінностей (Ш. Амонашвілі, І. Бех, І. Зязюн, С. Карпенчук, Г. Сагач, Ю. Орлов, К Чорна, К. Роджерс, О. Сухомлинська та інші) процеси формування ціннісних орієнтацій набувають стрижневого значення. Вони обумовлені гуманістичною педагогікою з визначенням унікальності особистості в її духовному зростанні. З огляду на це важливим і актуальним є концептуальне осмислення процесу формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами мистецтва, яке перетворює суспільні цінності в їхнє внутрішнє надбання, особистісне ставлення до них. Якраз мистецтво забезпечує інтеріоризацію, привласнення ціннісних аспектів художніх образів в індивідуальні, особистісні утворення.

У педагогічній літературі проблема формування ціннісних орієнтацій досліджується у зв'язку з розвитком і вихованням конкретних цінностей, які мають бути особистісно прийняті в певній соціальній групі. Так, ціннісні орієнтації особистості вивчаються в контексті педагогічної діагностики (В. Петрушин) розглядаються у зв'язку з дослідженнями духовної культури, духовних потреб, інтересів, оцінок учнів і педагогів (Т. Баранова, В. Бутенко, В. Дзюба, Л. Коваль, З.Морозова, О. Рудницька, Ю. Соколовський та ін.)

Об'єкт: ціннісні орієнтації молодших школярів.

Предмет: психологічні особливості ціннісних орієнтацій молодших школярів.

Мета: теоретично обгрунтувати йекспериментально дослідити психологічні особливості ціннісних орієнтацій молодших школярів.

Гіпотеза полягає у припущенні, що ціннісні орієнтації в молодшому шкільному віці формується з урахуванням змістовних життєвих орієнтацій, механізмів і стратегій соціально - психологічної адаптації й психічних станів.

Завдання:

1. Вивчити і систематизувати теоретичні підходи на проблеми дослідження.

2. Визначити сутність поняття «ціннісні орієнтації» особистості.

3. Теоретично обгрунтувати і експериментально перевірити особливості формування ціннісних орієнтацій в молодшому шкільному віці.

4. Розробити рекомендації із формування ціннісних орієнтацій в дітей віком у початковій школі.

Методи дослідження. У процесі дослідження з метою розв’язання поставлених завдань використано комплекс теоретичних (теоретико-методологічний аналіз проблеми, категоріальний аналіз, систематизація наукових літературних джерел, порівняння та узагальнення даних, моделювання) та емпіричних (тестування, розмова, спостереження, психолого-педагогічний експеримент) методів. Для досягнення поставлених цілей дослідження застосовано соціологічне дослідження ціннісних орієнтацій дітей молодшого шкільного віку.

Методологічними засадами дослідження виступили найважливіші психологічні принципи: активності психіки, історизму, детермінізму, розвитку, суб'єктного підходу до вивчення особистості (К. Абульханова-Славська, А. Брушлінський, В. Татенко та ін.), системності (Б. Ананьєв, В. Ганзен, В. Семиченко та ін.), системного аналізу людської свідомості (Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія, Б. Ломов, Г. Костюк, С. Максименко та ін.), принцип єдності свідомості, самосвідомості і діяльності (Г. Костюк, А. Петровський, С. Рубінштейн та ін.).

Теоретичну основу склали: дослідження відомих вітчизняних психологів: Б. Ананьєва, А. Бодалєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, В. Мясищева, С. Рубінштейна, Д. Узнадзе. Ряд важливих висновків по проблемі розкривається в роботах К. Абульханової-Славської, Г. Андрєєвої, Л. Божович, Б. Братуся, А. Ковальова, І. Кона, А. Матюшкіна, В. Мерліна, Б. Ломова, В. Асєєва, В. Вілюнаса, Б. Додонова, К. Волкова, Л. Фрідмана й ін.

Надійність і вірогідність результатів дослідженнязабезпечується методологічним обґрунтуванням вихідних теоретичних позицій, використанням взаємодоповнюючих методів, що відповідають меті та завданням дослідження, репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних даних.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі загальноосвітньої початкової школи І-ІІ ступенів с. Загороща Рівненської області.

Практична значимість. Дані результати дослідження можна використовувати як фактичний матеріал для психологів, педагогів, батьків тощо. До того ж залежить від можливості розширити погляд на цю проблему ціннісними орієнтаціями та соціальній адаптації підростаючого покоління, і зокрема, розробці ефективних програм виховання у молодших школярів суспільно значущих цінностей і допомоги у соціальної адаптації підростаючого покоління до нових умов життя.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження й складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (72 найменування). Основний зміст дипломної роботи викладено на 124 сторінках. 

Закрити

Психологічні особливості ціннісних орієнтацій молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.