Психологічні особливості подружніх відносин в період кризи першого року подружнього життя

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 91

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічний аналіз сім’ї в період кризи першого року подружнього життя.

1.1. Сім’я як система 7

1.2. Поняття «сімейна криза» 18

1.3. Психологічні особливості кризи першого року подружнього життя 23

РОЗДІЛ ІІ. Діагностика подружніх взаємин в період кризи першого року подружнього життя 33

РОЗДІЛ ІІІ. Розробка та апробація корекційної програми щодо подолання негативних проявів під час кризи першого року подружнього життя.

3.1. Корекція подружніх відносин в період кризи першого року подружнього життя 49

3.2. Аналіз та інтерпретація результатів контрольного етапу експериментального дослідження ефективності проведення корекційної програми 72

Висновок 77

Список використаної літератури 80

Додатки 85

Вступ

Актуальність дослідження. Усі людські проблеми починаються і закінчуються у сім'ї. Сім'я— це основа збереження культури, етичних норм, традицій народу, основа соці­альної естафети суспільства, основа виживання суспільства та окремої особистості, всебічної підтримки людини.

Проблема становлення, стійкості сім'ї – одна з основних проблем сучасного суспільства. Сім'я, сімейні відносини, подружні відносини були і залишаються об'єктом вивчення різних наук: філософії, психології, педагогіки, соціології, демографія і багато інших. Така увага до сім'ї, її становлення і розпаду, обумовлено величезним її значенням як соціального інституту, що визначає не тільки спосіб життя людей, але і якість потомства, здоров'я нації і держави, а також актуальністю соціального замовлення, що постійно росте, адже посилення дестабілізації сім'ї відзначають практично всі дослідники проблеми.

У даний час у психологів виникає високий інтерес до проблеми надання психологічної допомоги сім'ї, що знаходиться в період кризи. Багато в чому це обумовлено тим, що в останні десятиріччя в інституті сім'ї в нашій країні відбулося посилення деструктивних тенденцій. Неухильно збільшується число розлучень і неповних сімей, зростають масштаби таких явищ, як соціальне сиротіння, пияцтво і наркоманія серед підлітків, ранні вагітності, жорстоке поводження. У зв'язку з цим все більш актуальною стає потреба сім'ї в професійній психологічній допомозі. Фактом даних негативних тенденцій є збільшення кількості звертань до психолога, в психологічні консультації, психологічні служби і центри, як окремих членів сім'ї, так і сімей в цілому.

Теоретичний аналіз психологічних наукових робіт, присвячених сім'ї, дає можливість виділити два напрями, що дозволяють підійти до розуміння сім'ї як психологічного феномена і механізмів її функціонування.

В рамках одного з напрямів сім'я вивчається як мала група (М. Земська, В. П. Меньшутін, Е. У. Кріченко, В. А. Терехин і ін.). Практично всі дослідження даного напряму відносяться до соціальної психології. У роботах дослідників, що розглядають сім'ю як малу групу, достатньо чітко простежується тенденція до розширення розуміння сім'ї і процесів, що відбуваються в ній, визначення особливостей, що відрізняють сім'ю від інших малих груп.

У дослідженнях даного підходу можна виділити тенденцію розглядати сім'ю як соціальну, культурну спільність, засновану на наявності деякої тотожності цінностей, а також схожості життєвих позицій подружжя у взаєминах з світом.

Інший напрям дає нам можливість вивчати сім'ю як систему (М.Боуен). Велика частина досліджень сім'ї як системи наголошується в різних моделях психотерапії. При цьому існують дослідження сім'ї як системи і в рамках соціальної психології. Так Е.У. Антонюк , Ю. Е. Алешина, З. Мінухіна і Л. Я. Гозман пропонують піти від пошуку провідної діяльності сім'ї до розгляду системи життєдіяльності сім'ї. Тим самим дослідники заглиблюють уявлення про сім'ю, визнаючи за нею системну організацію. О. З. Сермягина також відзначає методологічну важливість вивчення сім'ї як цілісного феномена. Також розгляду проблем сім’ї присвячена значна кількість праць, в яких висвітлюються окремі аспекти аналізу взаємовідносин у сім’ї (Й. Абраатс і Е. Варон, В. Цілуйко), вплив несприятливого клімату у сім’ї (В.А. Гиляровский А. Р. Івановим-Смоленський, В.В. Ковальов, А.Е. Лічко, В.Ф. Матвєєва, В.А. Гурьева, В.Я. Гиндкін, Р.Е. Сухарева), типи сімейного виховання (А.І. Захаров, В.Н. Мясищев, О.Д. Яковлева, Р.А. Зачепіцкий, З.Т. Файнберг), сімейне виховання дитини (В.Д Лесгафт., О.В. Кербікова П.Ф. Карвасарський, Р.Д. Ушаков, К. Леонгард).

Складність аналізу сім'ї як системи полягає в необхідності враховувати той факт, що будь-яка система є частиною інших, більш великих систем і знаходиться з ними в безпосередній взаємодії і взаємовпливі. Не дивлячись на те, що в даній допомозі у фокусі аналізу знаходиться нуклеарна сім'я, з метою формування максимально повних уявлень про її життєдіяльність, необхідних для визначення найадекватнішої стратегії психологічної допомоги, на наш погляд, слід враховувати різні рівні функціонування сімейної системи. Виділяють чотири рівні сімейного функціонування — індивідуальний, мікросистемний, макросистемний, мегасистемний, — аналіз яких дозволяє забезпечити множинність перспектив при роботі з сім'єю

Отже, соціальна та психолого-педагогічна значущість проблеми, необхідність подальшого розширення теоретичних та емпіричних досліджень періоду кризи подружжя обумовили вибір теми дослідження: „Корекція подружніх стосунків в період кризи 1 року подружнього життя ”.

Зважаючи на важливість, недостатню наукову опрацьованість й виходячи з викладеного розуміння проблеми було визначено мету, завдання, гіпотезу, об’єкт та предмет дослідження.

Мета дослідження – полягає у вивченні особливостей переживання подружжям кризового періоду становлення сімейних відносин.

Об’єкт дослідження – процес функціонування молодої сім'ї на ранніх етапах її становлення.

Предмет дослідження – психологічні особливості подружніх відносин в період кризи молодої сім'ї.

Гіпотетично можна припустити, що ефективний корекційний вплив допоможе подолати негативні прояви у взаємостосунках подружніх пар, і сприятиме позитивному функціонуванню молодої сім’ї.

Відповідно до мети та гіпотези було визначено такі завдання дослідження:

1. Узагальнити теоретичні й методичні підходи до вивчення сім’ї в періоду кризи 1 року.

2. Проведення діагностики подружніх взаємостосунків.

3. Розробка і апробація корекційної програми.

При проведені дослідження використовували такі методи: аналіз літератури, констатуючий, формуючий та порівняльний експерименти, тести: методика «Задоволеність шлюбом» (В.В. Столін, Т.Л. Романова і Р.П. Бутенко), опитувальник «Сімейні ролі» (А.В. Чернишов), методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К.Томаса (адаптація Н.В.Гришина).

Теоретична значущість роботи полягає у поглибленні наукових знань про: сім’ю, її функції, роль, параметри вивчення сім’є, причини порушення сімейної системи, психологічні особливості періоду кризи.

Практична значущість визначається можливістю використання отриманих даних під час проведення діагностики взаємостосунків подружніх пар в період кризи 1 року спільного життя.

Структура роботи складається з 3 розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Психологічні особливості подружніх відносин в період кризи першого року подружнього життя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.