Емоційні особливості жінки як фактор формування материнства

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 113

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми емоційних особливостей жінки, як фактору формування материнства

1.1. Материнство як психологічний феномен

1.2. Психологічні особливості підготовки дівчат до одруження і материнства

1.3. Сімейні   взаємовідносини  як фактор формування материнства

1.4. Поняття про емоції і почуття

1.5. Форми переживання емоцій і почуттів у майбутніх матерів

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоцій як фактору становлення материнства

2.1. Методики і організація дослідження психологічних особливостей  емоційної сфери у майбутніх матерів

2.2. Аналіз  та інтерпритація дослідження емоційних проявів, як фактору формування материнства

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Розробка та апробація корекційної психологічної програми подолання негативних емоційних проявів майбутніх матерів

3.1. Організація проведення тренінгу

3.2. Програма психокорекції  негативних емоційних проявів у майбутніх матерів

3.3. Аналіз та інтерпритація результатів контрольного етапу експериментального дослідження ефективності проведення тренінгової програми

Висновок до третього розділу

висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. У процесі всього життя симпатії і антипатії людей постійно супроводжують людину, формують певне ставлення до себе, інших, і до всього життя в цілому. Зважаючи на актуальність даного питання в житті людей, досить велика кількість науково обґрунтованих робіт була винесена на розгляд вітчизняними та зарубіжними психологами. Серед вітчизняних психологів, які брали участь у дослідженні феномену привабливості особистості: Альошина Ю.Е., Ананьєв Б.Г., Абалакіна М.А., Бодальов О.О., Вілюнас В.К., Гозман Л.Я., Коломийський Я.Л., Кон І.С., Хронік О. О., Табунська В.А. , Лосенков В. О., Обозов М.М., Трапезникова Т. М., Шнейдер Л.Б. та інші. Не менш значним є внесок таких зарубіжних психологів, як: Аронсон, Бершайд Є., Гутьєррес С., Зайенц Р., Генрік Д., Морено, Ньюком Т. та інші.З точки зору буденної свідомості, для розуміння закономірностей виникнення і розвитку емоційних відносин досить здорового глузду і власного життєвого досвіду. Однак, тут ми спостерігаємо не стільки звичайність, простоту явища, скільки його закритість від свідомості всіма можливими стереотипами і забобонами. Усвідомлення цього не завжди застерігає від помилок, іноді трагічних. Проблеми, з якими зіштовхуються постійно люди, часто є наслідком саме хибних передбачень і неадекватних висновків партнерів по спілкуванню. Помилки виникають не лише в сфері діадичних емоційних відносин, але і в сфері взаємодії індивіда з групою, групи з індивідом і, власне, міжгрупової взаємодії. Поняття привабливості особистості досить об'ємне. Воно включає в себе широке коло складових елементів, як: фізична привабливість, компетентність та ряд інших характеристик.

Трансформація соціально-економічних умов життя українського суспільства неоднозначно позначилась на функціонуванні сім’ї як виховному інституті, породила виникнення нових проблем, пов’язаних з втратою таких загальнолюдських вартостей як родина, рід, батьківство, материнство, що спричинило значне зростання кількості сиріт при живих батьках та неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування. Виховання таких дітей в умовах закладів інтернатного типу, при відсутності змалку адекватних зразків соціорольової поведінки негативно позначається на характері становлення ідентичності дітей, засвоєнні ними ролей і обов’язків чоловіків і жінок в сім’ї та суспільстві, що у сукупності виокремлюється гостроактуальною проблемою вікової та педагогічної психології.

Аналіз наукової літератури з питань соціалізації дітей в умовах депривації дає підстави стверджувати, що на даний час проблема підготовки до створення сім’ї, а отже, і соціальної адаптації вихованців закладів інтернатного типу є недостатньо розробленою. Зазначимо, що в працях Я.Гошовського, І.Дубровіної, Н.Карасьова, В.Мухіної, Л.Осьмак, А.Прихожан, А.Рузської, О.Сухолєнової, В.Толстих, Т.Юферєвої частково висвітлена специфіка психічного та особистісного розвитку депривованих підлітків. Проте спеціальнихдосліджень, метою яких було б комплексне вивчення усіх аспектів емоційних особливостей жінки як фактору формуванняматеринства раніше не проводилось.

Окремі аспекти підготовки учнівської молоді до шлюбу та сім’ї висвітлювались в дослідженнях М.Алексєєвої, Т.Буленко, М.Вовчик-Блакитної, Т.Говорун, І.Горпінченка, І.Гребеннікова, І.Дубровіної, О.Кікінежді, В.Кравця, З.Кісарчук, І.Трухіна, В.Чудновського, З.Шкіряк-Нижник, І.Юнди та інших. При цьому у проблематиці вікової та педагогічної психології не знайшли глибокого теоретичного й експериментального обґрунтування і надалі залишаються малодослідженими такі важливі аспекти розвитку статевої свідомості депривованого юнацтва, як сформованість уявлень щодо основних функцій та типів сім’ї, організації подружньої взаємодії, взаємин між батьками і дітьми тощо. Досі не знайдено оптимальних шляхів спрямування ґендерного та психосексуального розвитку, дітоцентричних настановлень юнаків і дівчат, які зростають у деприваційних умовах.

Необхідність цілеспрямованого теоретичного та експериментального вивчення зазначених питань та їх актуальність в умовах сьогодення зумовили вибір темидипломного дослідження: “Емоційні особливості жінки як фактор формування материнства ”.

Об’єкт дослідження - психологічні аналіз формування емоційних особливостей жінки.

Предметом дослідження виступили особливості формування психологічної готовності до материнства та створення сім’ї.

Мета роботи полягає в експериментальному виявленні розвитку структурних компонентів психологічної готовності до материнства та шлюбно-сімейних стосунків, обґрунтуванні і апробації системи її формування.

В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що:

Процес формування материнства та до шлюбно-сімейних стосунків як цілісного особистісного утворення залежить від прояву емоційної сфери майбутньої матері, а саме від рівня розвитку тривожності, настрою, самопочуття, активності.

У відповідності з метою та висунутою гіпотезою були визначені завдання дослідження:

1. Визначити сутність та структуру емоційних особливостей жінки до формування материнства та шлюбно-сімейних стосунків.

2.Виявити особливості розвитку структурних компонентів їхньої психологічної готовності до створення сім’ї.

3.Визначити та науково обґрунтувати соціально-психологічні чинники, які сприяють успішному статеворольовому самовизначенню депривованого юнацтва у сфері шлюбу та сім’ї.

Теоретико-методологічні засади дослідження випливають із системної інтеграції відомих положень психологічної науки про становлення особистості та органічний взаємозв’язок свідомості та самосвідомості (М.Боришевський, К.Платонов, С.Рубінштейн, П.Чамата), єдність психіки та діяльності, детермінацію психіки соціальними факторами (Л.Виготський, Г.Костюк, С.Максименко), закономірності функціонування і розвиток мотиваційно-потребової сфери особистості (О.Леонтьєв, В.Роменець), здатність кожного індивіда до самореалізації та особистісного зростання (А.Маслоу, К.Роджерс). Ми також виходили з методологічних засад розвитку особистості, викладених у працях К.Абульханової-Славської, концепції про сутність готовності до діяльності (Б.Ананьєв, В.Крутецький, В.Мясіщев), а також науково-психологічних уявлень про закономірності підліткового та юнацького віку (М.Алексеєєва, Л.Божович, В.Васютинський, Т.Говорун, О.Кікінежді, І.Кон, Л.Осьмак, М.Савчин, Н.Толстих, Д.Фельдштейн тощо).

Методи дослідження. У ході дослідження застосовано комплексний підхід, який полягав у поєднанні теоретичного аналізу наукових джерел із застосуванням констатуючого та формуючого експериментів. До психодіагностичного інструментарію увійшли взаємодоповнюючі психологічні методи вивчення проблеми: стандартизовані опитувальники, проективні тести, експертні оцінки, інтерв’ю, включене спостереження. Для обробки емпіричних даних використовувалися кореляційний та факторний аналізи.

Наукова новизна та теоретичне значення дипломного дослідження полягає у тому, що:

удосконалено психологічну модель готовності жінки до формування материнства та шлюбно-сімейних стосунків, апробовані шляхи її застосування в прогностиці ґендерної поведінки юнаків та дівчат;

вперше розкрита сутність і зміст материнства;

дістали подальший розвиток теоретичні і практичні положення про особливості формування статевої свідомості і самосвідомості юнаків та дівчат в умовах сімейної депривації, визначені тенденції освоєння ґендерних ролей, психологічні чинники їх детермінації в умовах інтернатного закладу;

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що обґрунтовані та апробовані в дослідженні нові альтернативні моделі підготовки вихованців до самостійного життя можуть виступити засадничими стосовно: ефективного поширення в Україні досвіду створення Центрів адаптаціїдля дітей-сиріт з метою покращення підготовки даної категорії неповнолітніх до самостійного життя та шлюбно-сімейних стосунків; впровадження в освітньо-виховний процес шкіл-інтернатів новітніх виховних технологій з метою створення сприятливих соціально-психолого-педагогічних умов особистісного розвитку; Розроблені тренінгові програми можуть використовуватись психологами-практиками у роботі зі старшокласниками загальноосвітніх шкіл. Матеріали дослідження можуть бути включені у навчальні пограми з підготовки практикуючих психологів для закладів освіти.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, якиймістить 115 найменувань робіт вітчизняних та зарубіжних авторів, додатків. Основний зміст дипломної роботи викладено на 115 сторінках компютерного набору.

Закрити

Емоційні особливості жінки як фактор формування материнства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.