Тлумачення правових норм - поняття, способи, види

Зміст

Вступ

1. Поняття і необхідність тлумачення правових норм

2. Види тлумачення правових норм

3. Способи тлумачення правових норм

4. Функції тлумачення правових норм

Висновки

Використана література

Вступ

«Знання законів полягає не в тому,

щоб пам’ятати їх слова, а у тому,

щоб розуміти їх зміст».

Цицерон

Тлумачення правових норм являє собою малу частку загальної теорії права. Проте значення цієї теорії досить велике, адже без всебічного і глибокого розуміння змісту правових норм неможливе регулювання громадського життя, зміцнення законності. Тлумачення права має соціально–політичну направленість, так як воно зв’язане з вираженням в праві волі пануючого класу. У демократичному суспільстві тлумачення норм права має на меті правильне застосування змісту норм права до конкретного випадку життя. Правильне застосування норм права неможливе без чіткого уявлення про зміст дійсних правових норм, видати новий акт, або систематизувати його неможливо без знання дійсної волі законодавця. Тлумачення правових норм – це така стадія застосування права, в якій вже відомі факти про необхідності тлумачення, способи, засоби, форми завдяки яким ця норма буде застосовуватися вірно, яка в свою чергу вимагає глибокої юридичної кваліфікації інтерпретатора.

Тлумачення служить для забезпечення суспільства точними, зрозумілими поясненнями права. Безумовно, що в тлумаченні права присутній суб'єктивний фактор, однак це не повинно позначатися на кінцевій меті - виявлень точного змісту правової норми. Відштовхуючись від значеннєвого значення терміна “тлумачення”, варто визнати, що філологічно він тісно зв'язаний з поняттям ”пізнання”, отже тлумачити - це значить пізнавати зміст того чи іншого явища. Проблема тлумачення є однієї з традиційних проблем юридичної науки. Вона має самостійне значення в процесі наукового або повсякденного пізнання державно-правового життя.Необхідність чіткого розуміння про зміст чинних норм виникає в ході правотворчої роботи. Ні видати новий акт, ні систематизувати наявні не можна без знань справжньої волі законодавця, що одержав офіційне вираження. Процес тлумачення неминучий при реалізації правових норм органами суду, прокуратури, арбітражу, інших державних органів, при укладанні угод і договорів між господарськими структурами, у діяльності партій, суспільних об'єднань, при здійсненні цивільних юридично значимих дій і т.д. Сучасне законодавство потребує постійного тлумачення і роз’яснення, тому що відбувається його постійна зміна і вдосконалення і без постійного тлумачення воно стане недоступним і незрозумілим для простих громадян. Без офіційного тлумачення норм права не був би можливим процес правильного застосування правових норм, адже кожен окремий суб’єкт розумів би їх по своєму і не булоб єдиного їхнього значення, що створювалоб дуже великі перепони у вирішенні певних юридичних ситуацій.

Тема нашої роботи: «Тлумачення правових норм: поняття, способи, види».

Мета роботи: висвітлення основних завдань, способів, методів і видів за допомогою яких здійснюється тлумачення правових норм.

У нашій роботі ми спробували простежити та проаналізувати особливості тлумачення правових норм в Україні.

Завдання курсової роботи:

-Вивчити теоретичні напрацювання, що стосуються досліджуваної проблематики;

-Систематизувати існуючу інформацію, зробити відповідні висновки;

-Узагальнити наукові доробки вітчизняних та закордонних вчених.

При написанні нашого дослідження ми використовували такі методи:

-порівняльний;

-зіставний;

-історичний;

-описовий;


1. Поняття і необхідність тлумачення правових норм.

Тлумачення правових норм являється складовою частину процесу застосування права. Це складне явище, яке має інтелектуально-правовий характер і направлене на пізнання і пояснення змісту права.

Термін “тлумачення” (interpretatio) латинського походження і має багато значень. Тлумачення в самому широкому значенні розуміють, як пізнавальний процес, який направлений на пояснення явищ природи або суспільного життя. Більш точніше тлумачення розуміють як пояснення виразів, формул, символів, тощо.

В правознавстві тлумачення розуміють як певний процес мислення, направлений на пізнання змісту правових норм і як результат цього процесу, який виражається в усній або письмовій формі і має певне значення. Цей процес направлений на з’ясування значення і змісту термінів і виразів, які викладені в нормативно-правових актах.

Тлумачення права – необхідний і важливий елемент правореалізаційного процесу, зокрема в правозастосуванні. Перш ніж застосувати ту чи іншу норму права необхідно з’ясувати її реальний зміст, а в деяких випадках її роз’яснити. Тлумачення – це складна та багатоаспектна діяльність різних суб’єктів, яка має інтелектуально-вольовий характер і спрямована на пізнання та пояснення змісту правових норм.

В юридичній літературі немає єдиного розуміння у відношенні об’єкта тлумачення, об’єму і виду тлумачення, його наслідків. Одні автори застосовують термін «тлумачення права», інші вважать що тлумаченню підлягає не право чи система норм, а відповідний нормативно-правовий акт і вживають термін «тлумачення закону» чи «тлумачення нормативно-правового акту». Але більшість авторів вживає термін «тлумачення норм права».

В теоретичній літературі немає однозначного розуміння терміну «тлумачення права», «тлумачення норм права», їх об’єму, змісту. Тлумачення права, на думку А.С Шабурова – це інтелектуально-вольова діяльність по встановленню первинного змісту правових актів з метою їх реалізації і вдосконалення. А.С. Погорілкін визначав тлумачення норм права як діяльність державних органів, посадових осіб, громадських організацій, направлену на встановлення змісту норм права, на розкриття вираженої в них волі соціальних сил, які перебувають при владі.

А.В. Осінов визначав тлумачення права як складну і багатогранну діяльність різних суб’єктів, яка являє собою інтелектуальний процес, напрямлений на пізнання і роз’яснення правових норм. На думку В.М. Сирих, «Тлумачення – це пізнавальна діяльність, що реалізується з метою встановлення змісту норми». Р.В. Енгібарян і Ю.М. Краснов пишуть: «Діяльність, напрямлена на встановлення змісту юридичних норм, називається тлумаченням норм права».Це найкоротше визначення норм права яке давали в юридичній літературі.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 34

Безкоштовна робота

Закрити

Тлумачення правових норм - поняття, способи, види

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.