Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом

План

Вступ

1. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади

2. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість

3. Функції виконавчої влади. Види органів виконавчої влади

4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Успішне формування і функціонування суверенної, демократичної, соціальної, правової Української держави вимагає спеціальних наукових досліджень у сфері організації державної влади, громадського й політичного життя. Влада – це феномен вселюдського значення, а її організація – це одне із фундаментальних завдань, яке завжди стоїть перед людством і поза розв’язанням якого про цивілізаційність розвитку не може бути й мови. Осмислення важливості влади для ефективного функціонування держави відображене в численних публікаціях.

Актуальність даної тематики обумовлюється проведенням в Україні адмі­ністративної реформи, ціль якої полягає у ре­формуванні органів виконавчої влади та ство­ренні цілісної, ефективної та наближеної до народу системи органів виконавчої влади.

Вивченню сутності та значення виконавчої влади присвячено чимало наукових праць провідних українських, російських та зарубі­жних науковців, зокрема, В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, І.Б. Коліушко, Ю.М. Козлова, О.М. Окопника, С.Г. Стеценко, О.В. Хоменко, С.О. Чикурлій, В.М. Шаповалата багато інших.

Проте, хоч і немало праць присвячено з’ясуванню значення та сутності виконавчої влади в Україні, є необхідність проведень більш глибокого та комплексного наукового дослідження. Тому метою даної роботи є з’ясування природи та особливостей виконавчої влади в Україні.


1. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади

Серед науковців-адміністративістів і теоретиків права існує багато точок зору щодо поняття виконавчої влади. Більшість із них дотримується думки, що державна виконавча влада - це носій державної виконавчої волі, що реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління і має свій юридичний (нормативно зафіксований) статус державного органу. Використання цього терміна пов’язане передусім з переходом до розподілу єдиної державної влади (певною мірою умовного) на три гілки влади - законодавчу, виконавчу, судову згідно з функціонально-компетенційною спеціалізацією.

Визначаючи ознаки виконавчої влади, на нашу думку, слід зазначити. що основними ознаками соціальної влади є те, що вона:

- виявляється через соціальне управління;

- являє собою особливий вид відносин між членами суспільства, їх об’єднаннями;

- забезпечує прояв і домінування єдиної волі, здатної організовувати (об’єднувати і спрямовувати) вольові зусилля різних осіб з метою задоволення колективних потреб;

- здійснюється за допомогою механізму, що складається з таких прийомів і засобів впливу, як переконання, примус, стимулювання, норми поведінки.

В.К. Колпаков визначає такі ознаки виконавчої влади:

- відносна самостійність у системі єдиної державної влади;

- організаційний характер впливу на суспільні відносини;

- організаційна оформленість її носіїв (суб’єктів), тобто вона має конкретне суб’єктивне визначення й уособлюється в діяльності спеціальних структур, наділених державою відповідною компетенцією;

- системність суб’єктів (їх сукупність) характеризується функціональною взаємозалежністю, організаційно-ієрархічною і юридичною підвладністю;

- професіоналізм, тобто ця влада здійснюється спеціально утвореними і підготовленими суб’єктами;

- універсальність існування в часі та просторі, тобто виконавча влада здійснюється безперервно й на всій території держави;

- вторинність і підвладність законодавчій владі.

Узявши за основу запропоновану Д.М. Бахрахом систему ознак адміністративної влади, український науковець С.П. Кисіль [16, с.7]. до визначальних ознак виконавчої влади зараховує:

- Організуючий характер виконавчої влади. При цьому він пояснює, що якщо державна влада в цілому стосовно суспільства виступає як основний інститут соціального управління, то виконавчу владу можна охарактеризувати як основний інститут державного управління. На його думку, організаційний аспект виконавчої влади виявляється в усіх сферах суспільних відносин та зв’язків, на які впливає державне управління: економічній, політичній, соціальній, культурній, національній, охоронній тощо. Виконавча влада безпосередньо організовує внутрішній правопорядок, оборону, суспільну і державну безпеку, здійснює організаційні, координаційні та контрольні функції стосовно найрізноманітніших явищ суспільного життя.

- Постійність (безперервність) дії виконавчої влади. Тобто виконавча влада, відповідаючи вимогам динамічного розвитку суспільних процесів, діє постійно і цілеспрямовано, перебуваючи у постійній взаємодії з ними, стикається з новими суспільними явищами.

- Прерогативний характер виконавчої влади. Поява нових, не урегульованих чинним законодавством суспільних відносин, викликає необхідність їх негайної регламентації органами виконавчої влади.

- Універсальний характер виконавчої влади. Виконавча влада здійснюється на території держави всюди, де проживають люди, де виникають суспільні відносини. Межі виконавчої влади збігаються з кордонами держави. Універсальність виконавчої влади виявляється і в здійсненні правотворчості шляхом прийняття різних підзаконних нормативних актів, які уточнюють, деталізують, застосовують закон до конкретних суспільних відносин та в юрисдикційній діяльності - у вигляді застосування уповноваженими на це органами (посадовими особами) адміністративних чи дисциплінарних стягнень.

- Предметний характер виконавчої влади. Тобто наявність у розпорядженні виконавчої влади значних ресурсів: правових, інформаційних, економічних, технічних, ідеологічних, що забезпечують реальність організаційно-управлінського впливу на суспільні процеси. У безпосередньому розпорядженні виконавчої влади перебувають збройні сили, міліція, установи виконання покарань, що надає суб’єктам виконавчої влади можливість використовувати наявні у них фактичні та правові можливості здійснення адміністративного примусу.

- Наявність ієрархічно побудованого, чітко структурованого апарату виконавчої влади.

Таким чином, сутність виконавчої влади зводиться до такого.

1. Виконавча влада є відносно самостійною гілкою (формою, видом) єдиної державної влади в Україні - атрибутом державно-владного механізму, побудованого на засадах поділу влади, і здійснюється поряд із законодавчою і судовою, тісно з ними взаємодіючи.

2. Виконавча влада є самостійною лише у зв'язку з практичною реалізацією Конституції, законів України в загальнодержавному та функціонально-компетенційному масштабах. На неї покладається найбільша частина загальнодержавних функцій.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 23

Безкоштовна робота

Закрити

Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.