Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ПОЗОВ 5

1.1. Поняття позову, його види та елементи 5

1.2. Сутність і зміст права на позов 10

1.3 Особи, які мають право звернутися з позовом до суду 13

РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ 18

2.1. Передумови права на пред'явлення позову в цивільному процесі і умови його належного здійснення 18

2.2. Позовна заява – єдиний засіб пред’явлення позову 21

2.3. Реалізація права на пред'явлення позову та відкриття провадження по справі 28

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Актуальною проблемою в сучасних умовах розвитку України як правової держави є дотримання в ній стану законності, який в свою чергу реалізується перш за все через судову систему. Саме тому так важливо вдосконалювати норми цивільного процесуального права.

Згідно Конституції України [1], громадяни мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров’я, на особисту свободу і майно (тобто право на позов). Судовий захист здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях справ по спорах, що виникають. Основними завданнями держави “Україна” є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави і саме ця охорона у більшості випадках проходить через суд. Судова форма захисту є головною в правовій державі, набуває все більшого значення, враховуючи розподіл влади на три гілки. Такий захист гарантується правом особи на звернення до суду з позовом. Та реалізація цього права відбувається при наявності певних обставин, визначених законом. Тому чітке їх формулювання, визначення самого поняття позову і права на нього має вадливе значення для проведення захисту.

Позов та право на позов є фундаментальними поняттями цивільного процесуального права, у зв'язку з, із чим проблеми позовної форми захисту права постійно у центрі уваги цивілістів.

Питання судового захисту прав особи є досить актуальним в даний час і у зв’язку з розбудовою дійсно правової і демократичної української держави в центрі якої ставиться людина, як основний гарант суспільного добробуту і розвитку держави. І тому та особа, яка буде відчувати себе захищеною і потрібною державі, діятиме тільки на користь держави і суспільству, які повинні забезпечувати і гарантувати правовий захист.

Вагомий внесок у розвиток теорії позовної форми захисту права вніс О.А. Добровольський. У його творчому доробку такі роботи, як «Право на позов»,«Позовна форма захисту права» та інші.

Питання позовної форми захисту права також висвітлювали в своїх роботах Н.Б.Зейдер, А.Ф.Клейнман, М.А.Викут, З.У.Курилев, П.Ф.Елисейкин, П.У. Логінов, У.М. Щеглов, М. І. Авдєєнко, З. А.Іванова та ін.

В юридичній літературі питанням права на позов відведено значне місце. Та все ж є суперечливими є думки щодо самого поняття права на позов, одні вчені вважають, що це одне єдине поняття, інші ж, що воно складається з декількох самостійних елементів. У зв’язку з цим особливого значення і актуальності набуває дослідження поняття права на позов, передумов і порядку реалізації цього права.

Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією особами права на судовий захист.

Предметом дослідження - поняття «права на позов», його структура та процесуальний порядок здійснення права на пред’явлення позову.

Мета курсової роботи - визначення поняття права на позов, його суті і змісту; розкриття передумов звернення з позовом до суду та порядок реалізації цього права.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

охарактеризувати позов, його види та елементи;

визначити зміст поняття та структуру права на позов;

визначити коло осіб, які мають право на звернення до суду;

дослідити передумови звернення з позовом до суду;

з’ясувати порядок реалізації права на позов.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: аналіз літературних джерел з теми дослідження; методи класифікації, систематизації та узагальнення інформації;метод наукового моделювання, системного аналізу та наукового порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Право на позов

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.