Поняття та види соціального партнерства

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 5

1.1. Поняття соціального партнерства у трудовому праві 5

1.2. Принципи правового регулювання соціального партнерства 8

1.3. Види, форми та моделі соціального партнерства 12

Висновки до 1 розділу 15

РОЗДІЛ 2. СТАН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ 16

2.1. Система соціального партнерства в Україні 16

2.2. Акти соціального партнерства як джерела трудового права 21

2.3. Основні напрями вдосконалення системи соціального партнерства в Україні 28

Висновки до 2 розділу 36

РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 37

Висновки до 3 розділу 44

ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному світі соціальне партнерство є одним з найважливіших аспектів організації соціального ринкового господарства і одним із суттєвих аспектів партнерства між людьми в процесі виробництва і суспільного життя. Методом вирішення соціальних конфліктів у межах соціального партнерства є компроміс, узгодження інтересів роботодавців і найманих працівників, а не протистояння і ліквідація приватної власності на засоби виробництва. Іншими словами, соціальне партнерство передбачає вирішення соціальних конфліктів не революційним шляхом, а шляхом мирних переговорів і взаємних поступок.

У реальному житті соціальне партнерство є альтернативою будь-якій диктатурі класу і цивілізованим методом вирішення соціальних конфліктів на різних рівнях, тобто за нормами, які захищають інтереси обох сторін.

Соціальне партнерство є системою відносин між роботодавцями, їх організаціями і об’єднаннями та найманими працівниками, профспілковими організаціями і їх об’єднаннями й органами виконавчої влади, що складаються у процесі співробітництва, пошуку компромісів і підготовки ними узгоджених рішень з питань соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство розглядають також як складову предмета трудового права та принцип трудового права, на основі якого здійснюється колективно-договірне регулювання.

Соціальне партнерство спрямоване на: забезпечення соціального миру в суспільстві, зменшення гостроти соціальних конфліктів, сприяння погодженню інтересів роботодавців і найманих працівників; забезпечення активної ролі держави у переговорному процесі з питань встановлення умов праці, забезпечення взаємної зацікавленості найманих працівників і роботодавців у поліпшенні економічного становища і сприяння взаєморозумінню між ними, забезпечення належних умов праці і достатнього життєвого рівня працівників.

Питанням соціального партнерства багато уваги приділяється у наукових працях вітчизняних і іноземних вчених, а саме: Л. Баккаро, В.Борисов, С. Лібнер, Р. Одонолл, М. Сімоні, Г. Фолкнер, О. Грішнова, А.Колот, В. Новіков, Г. Осовий. Аналіз основних досліджень і публікацій показав, що питання розвитку соціального партнерства недостатньо досліджене та потребує подальшого вивчення та доопрацювання, що й обумовлює актуальність теми дослідження.

Предметом роботи є соціальне партнерство у сфері праці.

Об’єктом роботи є правовідносини, що виникають у процесі реалізації соціального партнерства.

Мета курсової роботи - охарактеризувати соціальне партнерство у сфері трудового законодавства, розглянути види соціального партнерства.

Виходячи з мети, поставлені наступні завдання:

розкрити поняття «соціальне партнерство» в трудовому праві;

розглянути основні принципи соціального партнерства;

дослідити види, форми та методи соціального партнерства;

визначити характерні риси системи соціального партнерства в Україні та основні напрями її вдосконалення;

розглянути зарубіжний досвід соціального партнерства.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані загальний діалектичний метод наукового пізнання, а також спеціальні методи дослідження, а саме: порівняльно-правовий; структурного і системного аналізу; статистичний метод; метод узагальнення та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Поняття та види соціального партнерства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.