Судимість. Погашення та зняття судимості

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

ВСТУП  3

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ СУДИМОСТІ, ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ НАСЛІДКИ  5

1.1. Поняття судимості та її кримінально-правове значення  5

1.2.. Правові наслідки судимості  7

1.2.1. Кримінально-правові наслідки судимості  8

1.2.3. Загальноправові наслідки  16

РОЗДІЛ ІІ. ПОГАШЕННЯ СУДИМОСТІ  18

3.1. Строки погашення судимості  18

3.2. Обчислення строків погашення судимості  19

РОЗДІЛ IІІ. ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ  26

ВИСНОВКИ  30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  32

ВСТУП

Актуальність теми. Судимість є заключною стадією реалізації кримінальної відповідальності. Вона глибоко пов’язана з особою, її правовим становищем, яке багато в чому визначає соціальну позицію та роль особи в суспільстві. Це, у свою чергу, вимагає підвищеної уваги до питання про правову сутність і соціальну природу судимості, оскільки ті наслідки, які настають у результаті її виникнення, відіграють істотну роль у житті судимої особи.

У кримінальному законодавстві України вирішується лише частина питань, пов’язаних із виникненням у засудженої особи судимості та її припиненням. Норми про судимість потребують ґрунтовного наукового аналізу за умов всебічного реформування правової системи України. До того ж серйозного теоретичного обґрунтування вимагають окремі питання інституту судимості, які об’єктивно не могли бути досліджені в науці кримінального права, оскільки виникли у зв’язку з прийняттям у 2001 р. чинного КК України, в якому цим питанням уперше присвячено самостійний розділ XІІI "Судимість" (ст. ст. 88–91).

Разом із тим, чимало важливих і практично значущих аспектів інституту судимості залишаються недостатньо дослідженими. Побудова демократичного, правового суспільства, розвиток юридичної науки висвітлили низку проблем, які на сьогодні не знайшли остаточного вирішення, серед яких: доцільність існування інституту судимості в кримінальному праві України; проблема доктринального та законодавчого визначення поняття та мети судимості; удосконалення кримінально-правових норм, які регламентують порядок припинення судимості; чітке визначення правового статусу осіб, які мають судимість, тощо. Крім цього, дедалі більша взаємозумовленість судимості з багатьма інститутами кримінального права та інших галузей права передбачає всебічне дослідження обраної проблематики та розгляд її в ширшому аспекті, ніж вона останніми роками висвітлювалась у роботах вітчизняних і зарубіжних юристів.

Отже, мета дослідження полягає у визначенні сучасної наукової концепції інституту судимості в кримінальному праві, внесенні науково обґрунтованих пропозицій для вдосконалення кримінального законодавства, а також у розробленні рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності правозастосовної діяльності.

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі основні завдання:

- визначення поняття судимості та її кримінально-правове значення.

- дослідження кримінально-правових наслідків судимості.

- характеристика загальноправових наслідків судимості.

- аналіз поняття та порядку погашення і зняття судимості.

Об’єктом дослідження є сукупність правовідносин, пов’язаних із виникненням, існуванням і припиненням судимості.

Предметом дослідження є судимість як один з інститутів кримінального права України.

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження та складається зі вступу, чотирьох основних розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Судимість. Погашення та зняття судимості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.