План

Теоретичні питання.

1. Підстави для зміни або розірвання цивільно-правового договору.

2. Зміна або розірвання договору зв’язку з істотною зміною обставин.

3. Наслідки зміни або розірвання договору.

Практичні завдання.

Завдання №1

Завдання №2

Завдання №3

Теоретичні питання.

1. Підстави для зміни або розірвання цивільно-правового договору.

Ст. 651 Цивільного кодексу України (далі ЦК) передбачає, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом; за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках встановлених договором або законом; у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Після укладення договір набуває обов’язкової сили для обох сторін і має виконуватися ними відповідно до його умов. Якщо інше не встановлено законом або договором, за згодою сторін допускається зміна або розірвання договору. Слід враховувати, що розірвати або змінити можна лише такий договір, який є укладеним і дійсним. Отже, розірвання договору слід відрізняти від визнання договору недійсним або неукладеним.

Основним способом розірвання (зміни) договору є його розірвання або зміна за згодою сторін. ЦК передбачені окремі способи, за допомогою яких сторони за згодою між собою можуть змінити або розірвати договір. Наприклад, шляхом новації (ст.604 ч.2 зобов’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов’язання новим між тими ж сторонами); наданням замість виконання відступного ст.600 ЦК. Але законом чи договором право сторін на розірвання (зміну) договору за згодою між собою може бути обмежене: ч.3 ст.636 ЦК, якщо інше не встановлено договором або законом, сторони, які уклали договір на користь третьої особи, з моменту вираження цією третьою стороною наміру скористатися своїм правом не можуть розірвати або змінити договір.

Змінити або розірвати договір якщо згода сторін про це не досягнута, можна на вимогу зацікавленої сторони лише у судовому порядку і лише при наявності певних підстав. Такими підставами відповідно до ч.2 ст. 651 ЦК можуть бути: істотне порушення договору другою стороною; інші випадки встановлені договором або законом. Істотним слід вважати таке порушення договору, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення мети договору. До другої групи підстав належать підстави встановлені договором або законом. Наприклад: ст. 740 ЦК встановлює підстави для розірвання договору ренти з ініціативи одержувача безстрокової ренти

Від розірвання зміни договору треба відрізняти односторонню повну або часткову відмову від договору. Одностороння відмова від виконання договору (в повному обсязі або частково) здійснюється без звернення до суду, і відповідно в силу самого факту її здійснення договір вважається розірваним. А при частковій відмові – зміненим. Одностороння відмова від договору можлива лише у тих випадках, коли вона прямо передбачена законом або договором.


2. Зміна або розірвання договору зв’язку з істотною зміною обставин.

Стаття 652 ЦК передбачає, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання; якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний. А з підстав встановлених ч.4 ст.652 – змінений за рішенням суду за наявності одночасно таких умов: 1) в мом6ент укладення договору сторони виходили з того. Що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати. Необхідні для виконання договору, на умовах змінених судом.

Укладення будь-якого договору здійснюється в інтересах всіх його учасників, на умовах, що забезпечують оптимальний баланс їх інтересів. Будь-яка особа здійснює оцінку своїх інтересів від укладення договору не абстрактно, а виходячи із усієї сукупності існуючих зовнішніх обставин і певних прогнозів відносно їх розвитку у майбутньому. Оцінюючи можливість тих чи інших змін існуючих зовнішніх обставин у майбутньому, сторони при укладенні договору, як правило, прагнуть певним чином забезпечити свої інтереси на випадок таких змін. Так, наприклад, передбачаючи можливість знецінення встановленої договором орендної плати внаслідок стрімких інфляційних процесів, орендодавець при укладанні договору може вимагати встановлення еквіваленту встановленої орендної плати у тій чи іншій стабільній валюті. Утім в ході виконання договору можуть відбуватись і такі зміни зовнішніх обставин, що істотно впливають на інтереси сторін і не могли бути передбачені сторонами при укладенні договору навіть при всій завбачливості з їх боку.

Розірвання (зміна) договору у зв’язку із істотною зміною обставин є самостійним випадком припинення (зміни) зобов’язань, метою якого є відновлення балансу інтересів сторін договору, істотно порушеного внаслідок не передбачуваної зміни зовнішніх обставин, що не залежать від волі сторін.

Зміна обставин вважається істотною якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Істотну зміну обставин треба відрізняти від обставин непереборної сили. Непереборна сила тягне неможливість виконання зобов’язання і є підставою для звільнення сторони від відповідальності за невиконання. Істотна зміна обставин не тягне можливості невиконання, така можливість зберігається, але таке виконання стає вкрай невигідним для однієї з сторін і порушує її інтереси.

За наявності істотної зміни обставин, що істотно порушила баланс інтересів сторін, сторони для початку мають здійснити спроби щодо зміни або розірвання договору за взаємною згодою. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання або зміни договору у зв’язку з істотною зміною обставин, договір може бути розірваний (змінений) лише за рішенням суду на вимогу однієї з сторін. При цьому, розірвання договору допускається лише за наявності одночасно чотирьох обов’язкових умов зазначених вище.

При розірванні договору судом внаслідок істотної зміни обставин застосовуються загальні правила щодо наслідків розірвання договору. Однак, слід враховувати, що правила зазначені в ч.3 ст.652 ЦК є винятком із загального правила, згідно якого сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними до моменту змін або розірвання договору. В даному випадку на вимогу будь-якої з сторін суд визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням ними умов цього договору.

При наявності істотної зміни обставин зміна договору за рішенням суду допускається лише як виняток. Для цього за наявності всіх чотирьох умов передбачених ч.3 ст.652 ЦК, необхідна наявність ще однієї з двох умов: розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін (для однієї з них) шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідних для виконання договору на умовах змінених судом.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Договори у цивільному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.