План

1. Теоретичне завдання:

Забезпечення позову в господарському процесі.

2. Практичне завдання:

Скласти наступні документи:

а) апеляційна скарга до господарського суду;

б) претензія про прострочення виконання договору підряду.

Список використаних джерел.

1. Забезпечення позову в господарському процесі

Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або зі своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Заходи, які вжива­ються судом до забезпечення позову, мають певне значення. Вони здійснюються з метою забезпечення виконання рішення госпо­дарського суду, але тільки в разі необхідності, оскільки безпідставне вжиття таких заходів може призвести до порушення прав і інте­ресів відповідача і заподіяти йому матеріальну шкоду.

Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії прова­дження в справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Законодавство не встановлює переліку господарських спорів або обставин, за яких вживаються заходи до забезпечення позо­ву. Тому господарський суд у кожному конкретному випадку приймає відповідне рішення з цього приводу на основі всебічно­го аналізу всіх обставин справи.

Забезпечення позову як засіб запобігання можливим пору­шенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи може застосовуватись як за ос­новним, так і за зустрічним позовом на будь-якій стадії процесу.

Якщо заходів забезпечення позову не було вжито до прий­няття рішення зі спору, то господарський суд, згідно з ч. 2 ст. 121 ГПК України, має право одночасно з вирішенням питан­ня про відстрочку, розстрочку або зміну способу й порядку вико­нання рішення вжити заходів до забезпечення його виконання, про що зазначається в цій ухвалі. У разі незгоди сторони чи прокурора, який брав участь у процесі, з такими діями госпо­дарського суду, вони вправі звернутись із заявою про перевірку винесеної ухвали в повному обсязі або з протестом.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 ГПК України позов забезпечується:

 • накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать відпо­відачеві. У разі накладання арешту на підставі винесеної ухвали видається наказ, який надсилається для виконання відповідним уповноваженим особам. При накладенні арешту відповідач поз­бавляється права розпоряджатися майном або грошовими кошта­ми. Накладення арешту на майно може мати місце не тільки у випадках, коли це майно є предметом спору. У тих випадках, коли арешт накладається на майно, що є предметом спору, господарсь­кий суд в ухвалі обов'язково має вказати на його індивідуальні ознаки, які відрізняють саме це майно від іншого подібного. На­кладаючи арешт на грошові кошти відповідача, суд має виходити із суми позовних вимог і можливих судових витрат;
 • забороною відповідачеві вчиняти певні дії. Застосовується у ви­падках, коли невжиття таких заходів може призвести до псування цього майна, погіршення його якості або неможливості його вико­ристання за функціональним призначенням у подальшому;
 • забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету спо­ру. Застосовується у випадках, коли спірне майно знаходиться в таких осіб на підставах, передбачених орендою, майновим наймом тощо. У разі безпідставного утримання спірного майна або корис­тування ним, як правило, на це майно накладається арешт замість заборони вчиняти певні дії;
 • зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншо­го документа, за яким стягнення здійснюється в безспірному по­рядку. Може мати місце лише при частково виконаному або вза­галі невиконаному стягненні.
 • Про забезпечення позову виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в порядку, визначеному ГПК України.

  Згідно зі ст.ст. 66, 67 ГПК України господарськийсуд має право за власною ініціативою вжити заходів щодо забезпечення позову в разі, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. До цих заходів належить і накладання арешту на майно або грошові кошти відповідача. При цьому відповідач позбавляється права розпо­ряджатися коштами та знімати їх на свій розсуд.

  Клопотання про забезпечення позову може бути подано та­кож третіми особами із самостійними вимогами щодо предмету спору, оскільки ці особи користуються правами позивача в про­цесі. При цьому слід мати на увазі, що перелік осіб, які вправі порушувати питання про забезпечення позову, наведений у ст. 66 ГПК України, є вичерпним.

  Умовою застосування заходів щодо забезпечення позову є до­статньо обґрунтоване припущення, що майно (у тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитися за кількістю або погіршитися за якістю на момент виконання рішен­ня. А тому найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду відпо­відно до п. 10 ст. 65 ГПК України.

  Клопотання про забезпечення позову, яке раніше було відхи­лено повністю або частково, може бути подане вдруге, якщо зміни­лися певні обставини. Тобто на заяви про забезпечення позову, у задоволенні яких було відмовлено, не поширюється заборона повторно звертатися до господарського суду.

  Як вище зазначалося, про забезпечення позову господарсь­кий суд виносить ухвалу. У разі коли на майно або грошові суми, що належать відповідачеві, накладається арешт, на підставі винесеної ухвали має бути виданий наказ, який надсилається для виконання державному виконавцю за місцем знаходження майна або установі банку, який здійснює касово-розрахункове обслуговування відповідача.

  У випадках застосування таких заходів, як заборона вчиняти певні дії або зупинення стягнення на підставі виконавчого або іншого документа, за яким стягнення здійснюється в безспірно-му порядку, наказ не видається, а відповідна ухвала господарсь­кого суду надсилається сторонам, особам, яким заборонено вчи­няти певні дії, або установі банку, у якій знаходиться виконав­чий документ.

  Обираючи, який саме спосіб забезпечення позову слід засто­совувати у тій чи іншій справі, господарський суд повинен вихо­дити з такого:

 • у позовному провадженні при накладенні арешту на грошові суми відповідача слід обмежувати піддані арешту кошти розміром суми позову та можливих судових витрат. Накладення господарським судом арешту на рахунки боржника чинним законодавством не передбачене;
 • за позовами про визнання права власності або витребування май­на арешт може бути накладений лише на індивідуально визначене майно;
 • у провадженні в справах про банкрутство арешт може бути накла­дений на все належне боржникові майно або грошові суми.
 • За позовами про витребування майна в ухвалі про накладен­ня арешту на майно боржника та виданому на її підставі наказі господарський суд повинен чітко охарактеризувати ознаки, за якими той чи інший предмет відрізняється від подібних.

  Приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії за­бороняється вчиняти. Помилковими слід визнавати ухвали, які забороняють боржникам користуватися їхнім майном, якщо че­рез особливості цього майна користування ним не тягне зни­щення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу щодо забезпечення позову господарсь­кий суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його в будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо. Таке правило має застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі ст. 67 ГПК України забороняється вчинення дій щодо предмета спору.

  Враховуючи, що забезпечення позову застосовується як га­рантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжитих заходів до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба в забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів щодо забезпечення позову.

  У випадках коли відповідач або особи, яким господарський суд заборонив вчиняти дії, що стосуються предмета спору, пору­шили цю заборону, до них може бути застосована відповідальність, передбачена ст. 83 ГПК України.

  Питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі. Ухвала надсилається сторонам, устано­вам банку, державним виконавцям та іншим особам, які викону­ють ухвалу про забезпечення позову. В тих випадках, коли за­безпечення позову скасовується при прийнятті рішення, про що зазначається в рішенні, вищезгаданим особам направляється ко­пія такого рішення.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 10

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Господарське процесуальне право

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.