Реалізація права на захист у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 101

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 8

1.1. Поняття, завдання та нормативно-правова основа провадження про адміністративні правопорушення 8

1.2. Стадії провадження про адміністративні правопорушення 27

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 57

2.1. Учасники провадження про адміністративні правопорушення та їх адміністративно-правовий статус 57

2.2. Адміністративно-правові положення щодо реалізації права на захист у провадженні про адміністративні правопорушення 65

2.3. Проблеми удосконалення вітчизняного законодавства з питань забезпечення прав громадян у провадженні про адміністративні правопорушення 76

ВИСНОВКИ 91

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 95

ВСТУП

Стан законодавства України про адміністративну відповідальність, особливо процесуальних норм, які встановлюють порядок притягнення винної особи до відповідальності, на жаль, суперечливий і недосконалий. Необхідність розв’язання цих проблем визріла вже давно, однак без достатньо обґрунтованих наукових розробок в окресленій сфері змінити якість вітчизняного законодавства неможливо.

Актуальність обраної теми визначається необхідністю дослідження проблем наукової детермінації окремих складових адміністративного процесу, чітке наукове визначення та обґрунтування яких є основою для вирішення питань реформування та вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства, зокрема розробки нового Кодексу України про адміністративну відповідальність.

Для підвищення ефективності адміністративно-процесуальної діяльності органів, наділених адміністративно-юрисдикційними повноваженнями, процесуальні повноваження учасників процесу, велике значення має науковий пошук найбільш перспективних форм і напрямів реалізації стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Слід зазначити, що сучасні підходи щодо нормативного регулювання структури адміністративного провадження потребують і теоретичного, і прак тичного вдосконалення. Так, за даними проведеного опитування, 58% інтерв’юерів вважають існуючу систему застарілою і такою, що не відповідає демократичним стандартам, 28% з наведеної кількості зазнали утисків від процесуальної невизначеності.

Особливе значення в справах про адміністративні правопорушення має реалізація права на захист у даних провадженнях. Захист прав, свобод і законних інтересів учасників провадження у справі про адміністративні правопорушення з а допомогою існуючих в адміністративному законодавстві України засобів є реальною необхідністю. Однією з причин є порушення вказаних прав зі сторони суб’єктів, наділених владними повноваженнями щодо розгляду справи про адміністративні правопорушення і прийняття у них рішень. КУпАП передбачає певну систему засобів захисту прав і законних інтересів учасників провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Метою роботи є висвітлення питань та спроба проаналізувати процесуальні гарантії забезпечення прав громадян у провадженні про адміністративні правопорушення.

Також, вважаємо доцільним дослідити в рамках даної роботипитання порівняння об’єму закріплених законодавством прав, обов’язків і гарантій у діяльності захисників по кримінальних справах та по справах про адміністративні правопорушення.

Відповідно до поставленої мети сформулюємо завдання, які розкривають тему:

визначити поняття, завдання провадження про адміністративні правопорушення;

розкрити нормативно-правову основу провадження про адміністративні правопорушення;

розглянути стадії провадження про адміністративні правопорушення;

встановити учасників провадження про адміністративні правопорушення та їх адміністративно-правовий статус;

дослідити адміністративно-правові положення щодо реалізації права на захист у провадженні про адміністративні правопорушення;

виявити проблеми удосконалення вітчизняного законодавства з питань забезпечення прав громадян у провал денні про адміністративні правопорушення.

Обєктом дослідження є нормативно-правові, процесуальні відносини що виникають у справах про адміністративні правопорушення, а предмет – реалізація права на захист у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні становлення захисту як основного права людини в демократичній, сучасній державі;

порівняльний метод використовувався у дослідженні захисту в справах про адміністративні правопорушення щодо захисту в кримінальних справах – проведення аналогії та схожості;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ – процесуальні гарантії забезпечення прав громадян у провадженні про адміністративні правопорушення;

описовий метод застосовувався при написанні стадій провадження про адміністративні правопорушення;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Міжнародно-правових актів, Конституції України та її законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють порядок реалізації права на захист в справах про адміністративних правопорушеннях, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ провадження про адміністративні правопорушення, як: В.Б. Авер’янов, С.С. Алєксєєв, Д.М. Бахрах, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Горшенєв, І.П. Голосніченко, А.Р. Кірсанов, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, О.І. Остапенко, В.Д. Сорокін, М.М. Тищенко, Е.Ф. Демський. Однак, попри наявні наукові доробки, проблема змісту структури провадження у справах про адміністративні проступки спеціально не досліджувалася. В існуючих наукових працях ці питання висвітлювалися фрагментарно, без відповідного комплексного підходу.

Взагаліпитаннязахисникавпровадженніпосправахпроадміністративніправопорушенняпевноюміроюприверталиувагубагатьохвітчизнянихвчених-адміністративістів, щопрацюютьзанапрямкомадміністративногопроцесувзагалітайогоскладової - провадженнявсправахпроадміністративніправопорушення (роботиО. Бандурки, І. Бородіна, А. Васильєва,С. Ващенка, І. Голосніченка, Є. Додіна, Л. Коваля, В. Колпакова, Т. Коломоєць, А. Комзюка, І. Коліушка, О. Кузьменко, Д. Лук’янця, Н. Мироненко, В. Перепелюка, В. Поліщука, М. Стахурського, М. Тищенка, С. Тараненкатощо), однакданідослідженняобмежувалисяабоконстатацієючиннихзаконодавчихположень, абоформуваннямокремихпропозиційщодовдосконаленнястатусузахисникавадміністративно-деліктномупроцесівконтекстірозглядуіншої, якправилобільшширокоїтеми. Середзарубіжнихвчених-правниківслідвідзначитипраціД. Астахова, А. Андрєєва, Д. Бахраха, А. Агапова, Н. Салищевої, В. Сорокіна, П. Сергуна, М. Студенікіної, Ю. Козлова, А. Коренева, В. Мельникова, І. Кілясханова, та, особливо, комплекснемонографічнедослідженняЯ. Серебрякова, присвяченепроблематиціучастізахисникавпровадженніпосправахпроадміністративніправопорушення.

Наукові дослідження з питань участі захисника в кримінальному судочинстві проводила й по теперішній час здійснює велика кількість науковців. Однак більш значимими в контексті досліджуваного питання нам уявляються роботи наступних вітчизняних дослідників - криміналістів: С. Альперта, Т. Варфоломєєвої, М. Михеєнка, О. Святоцького тощо. Актуальними також є наукові розробки по зазначеному питанню таких російських науковців: В. Адаменка, Г. Резника, В. Савіцького, Г. Саркісянца, М. Славіна та М. Строговича. Проте всі дослідження вищезазначених науковців торкалися лише правового статусу захисника в кримінальному провадженні, його ролі в останньому, а також питанням професіональної діяльності адвокатів-захисників. Однак жодна наукова праця ґрунтовно не досліджувала з урахуванням нинішнього законодавства розмежування та порівняння кола повноважень таких захисників у різних, але дуже схожих за правовою природою провадженнях, - адміністративному та кримінальному.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах адміністративного права, а саме у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, яка містить два розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить два взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Реалізація права на захист у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.