План

1. Поняття про метод та прийом навчання. Класифікація методів трудового навчання.

2. Методи викладання (методи роботи вчителя).

3. Методи учіння (методи навчальної роботи учнів):

3.1. Спостереження.

3.2. Лабораторні і виробничі досліди.

3.3. Вправи.

3.4. Самостійна робота учнів.

3.5. Вирішення виробничо-технічних задач.

4. Умови відбору методів трудового навчання.

5. Поняття про пасивні, активні та інтерактивні методи навчання.

1. Поняття про метод та прийом навчання. Класифікація методів трудового навчання.

Метод (від гр. methodos) — шлях до чогось, спосіб пізнання.

Як відомо, під методами навчання розуміють способи спільної, упорядкованої, взаємозв'язаної діяльності вчителя та учнів, якою він керує. У процесі цієї діяльності досягається засвоєння учнями знань, вмінь та навичок, формування діалектичного світогляду, розвиток пізнавальних здібностей і творчої активності, моральних якостей майбутніх будівельників країни та підготовка учнів до свідомого вибору професії чи сфери трудової діяльності.

Процес навчання реалізується шляхом взаємодії діяльності учителя (викладання) і діяльності учня (учіння). Учитель здійснює різноманітні спроби, які допомагають учням засвоїти навчальний матеріал, сприяє активізації навчального процесу, учень сприймає, осмислює, запам'ятовує тощо цей матеріал. Метод при цьому виступає як упорядкована взаємодія, співробітництво, партнерство. Це дозволяє зробити висновок про те, що під методом навчання слід розуміти спосіб упорядкованої, взаємозв'язаної діяльності учителя й учнів, спрямованої на досягнення завдань процесу навчання.

У методі трудового навчання виступають два взаємопов’язаних між собою процеси – керівна діяльність вчителя і самостійна навчально-пізнавальна і практична робота учнів.

Останнє в трудовому навчанні висувається на перше місце, але його успішність залежить від керівництва вчителя, від того, як він допомагає учням засвоювати теоретико-технічні основи виробничих процесів, що вивчаються, а також формувати правильні прийоми, вміння, навички поводження з технікою, виконання технологічних операцій і трудових дій.

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі і завдання навчання, досягнути відповідних результатів.

У процесі навчання зв'язок методу з іншими компонентами взаємо-зворотний: метод є похідним від цілей, завдань, змісту, форм навчання; водночас він суттєво впливає на можливості їх практичної реалізації. Навчання прогресує настільки, наскільки дозволяють йому рухатись уперед застосовані методи.

Методи навчання також виконують свої функції, які наведені на схемі (див. мал. 3.2.1.).

Мал. 3.2.1. Функції методів навчання

У структурі методів виділяються прийоми. Прийом — це елемент методу. Елементи методів є не звичайною сумою окремих частин цілого, а системою, об'єднаною логікою дидактичного завдання. Зокрема, якщо певний спосіб навчання педагог використовує на уроці тільки для того, щоб зосередити увагу на якомусь питанні змісту матеріалу, то цей спосіб відіграватиме роль дидактичного прийому. А якщо спосіб навчання використовується для з'ясування суті питання, для розкриття змісту матеріалу, то це вже буде не прийом, а метод. Метод є способом діяльності, що охоплює весь її шлях. Прийом — це окремий крок, фазова дія в реалізації методу.

Методичні прийоми – це доповнення або зміни в реалізації методу навчання. В кожного вчителя вони свої індивідуальні, постійно вдосконалюються і доповнюються

Наприклад, розповідь є методом навчання, але в лекції вона може бути прийомом активізації уваги учнів. Педагогічна майстерність учителя потребує не лише знання ним предмета, а й володіння методами і прийомами навчання. Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод, прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку.

Класифікують методи навчання з урахування дидактичного завдання, яке вони мають вирішувати. У класифікації повинна виявлятися внутрішня сутність методу, форма взаємопов’язаності діяльності вчителя та учнів як засіб управління їх пізнавальною діяльністю. Класифікувати методи навчання можливо також за тими джерелами, з яких учні набувають знання, вміння та навички:

1.Методи, пов’язані з передаванням та сприйняттям словесної інформації. Її джерелом є усне слово вчителя: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, магнітофонні записи, а також друковане слово книжки: підручник, довідник, науково-популярна література, Інтернет і т.д.

2.Наочні методи навчання. Це – спостереження натуральних об’єктів, явищ, процесів або їх площинних, об’ємних, графічних зображень (моделей, макетів, малюнків, таблиць, діафільмів, телевізійних передач, кінофільмів і т.д.). Джерелом інформації у цьому випадку є натуральні об’єкти (явища, процеси) або їх образи.

3.Практичні методи навчання. До них належать вправи, вирішення задач, виконання трудових завдань. Джерелом інформації тут є практична діяльність учнів.

Така класифікація методів може бути використана в тих випадках, коли конкретно задане джерело, з якого учні будуть отримувати знання, вміння та навички. У той же час, згідно цієї класифікації, не розмежовані чітко методи вчення та методи викладання.

Відомий дослідник-педагог Ю.К. Бабанський виокремлює три великі групи методів навчання, які наведені в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1.

Класифікація методів навчання за Ю.К.Бабанським

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 65

Безкоштовна робота

Закрити

Методи трудового навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.