План

1. Студентське самоврядування як форма реалізації суб’єктивного права студентів

2. Проблеми функціонування студентського самоврядування в контексті Болонського процесу в Україні

Використана література

«Це найбільша і найфундаментальніша перемога Українського студентства в боротьбі за свої права, за останні 10 років, оскільки завдяки цьому закону студенти стають повноправними партнерами освітнього процесу, отримують на законодавчому рівні права що забезпечують фінансову автономність діяльності студентських організацій, участі у переведенні студентів на бюджетну форму навчання та поселення в гуртожиток що перешкодить проявам корупції в даних питаннях.» - Заявив Олександр Смирнов, Голова Секретаріату національного союзу студентів Української асоціації студентського самоврядування.

Цей закон покликаний покращити правове регулювання питань студентського самоврядування. Він окреслює вичерпний ряд прав, обов’язків, функцій, що надаються студентському самоврядуванню. Зазначимо, що в Україні спробою вивести діяльність студентських організацій на вищий рівень стало створення 2005 року Всеукраїнської студентської ради — координаційного органу при Міністерстві освіти і науки.

Стаття 38 ЗУ «Про вищу освіту» зі зазначеними раніше змінами вказує на те, що у вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах
діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною
громадського самоврядування відповідних навчальних закладів[1].

На наш погляд, у цьому законі не досить чітко виписане, що ж таке «студентське самоврядування», тобто не має конкретного терміну. Також не має чіткого пояснення, якого ж юридичного статусу набуває цей орган, але пункт 3 цієї статті говорить, що органи студентського самоврядування розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках. В той же час, що таке «органи студентського самоврядування» та конкретно, хто до них відноситься, із даного закону не випливає. Пункт 5 говорить, що вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Вони обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування. Що ж таке «виконавчі органи студентського самоврядування» залишається не розкритим. Чи можна їх прирівнювати до органів, що зазначені у статті 3 також залишається не зрозумілим.

Все це є дуже суттєвими моментами, які потребують нагальних рішень. Законодавство не повинно мати таких різночитань, бо регулює найважливіші сфери функціонування громадянського суспільства, особливо якщо це має пряме відношення до сфер розвитку євроінтеграції, у даному випадку – це сфера вищої освіти.

Зазначимо також, що згідно до статті 38 пункту 6фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка від коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу. З цього випливає, що певні суми грошових коштів з фонду вищого навчального закладу мають використовуватися на виконання функцій та обов’язків органами студентського самоврядування, що говорить нам стаття 3. Залишається не розглянутою система контролю за раціональністю, ефективністю та доцільністю використання цих коштів. Мають бути чітко виписані у законі об’єкти, суб’єкти та безпосередньо процес здійснення контролю за використанням вказаних раніше фінансових ресурсів, а також за майном, яке закріплюється за студентським самоврядуванням, тобто за його органами.

Таким чином, можна зробити висновок, що реформування вищої освіти відповідно до Болонської угоди має значні, але на сьогодні ще не достатні результати. Нагальне коригування діючої законодавчої бази, прийняття нових законів та реальне втілення їх у життя мають допомогти Україні впродовж 2010 року виконати поставлені цілі та досягти головної мети – євроінтеграції. За Болонськими стандартами, студенти повинні бути «конструктивними, активними і рівними партнерами». Одним із принципів Болонського процесу є участь студентів у вирішенні питань організації та змісту вищої освіти, врахування думки студентства на різних рівнях – вищого навчального закладу, міста чи держави, ефективне функціонування органів студентського самоврядування, зміна відношення до студента від «об’єкта навчального процесу» до партнера. Більше того, без цього не є можливим впровадження інших змін у вищій освіті, адже без участі студентів та громадськості в їх розробці та оцінці, вони будуть односторонніми та не сприйматимуться тими, для кого впроваджуватимуться.


Використана література

1. Закон України «Про вищу освіту» Із змінами, внесеними згідно із Законами N1024-VI (1024-17) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N27, ст.352 N1798-VI (1798-17) від 19.01.2010 // Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/

2. Яцків Т. Студентське самоврядування в Україні як показовий атрибут Болонського процесу. Студенти залишилися непочутими парламентарями //Режим доступуhttp://www.osvita.org.ua/articles/34.html

3. Рашкевич Ю. Болонський процес в Україні: суб’єктивний погляд експерта//Режим доступуhttp://www.osvita.org.ua/articles/453.html

4. Вища освіта України і Болонський процес. Навч. посіб. // За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. - 383 с.

5. Делінгевич Л.В. Самоврядування – самодисципліна колективу // Проблема освіти. – К., 2004. – Вип. 39. – С. 244-252.

6. Комітет підтримки студентського самоврядування // Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах http://www.kpss.lviv.ua/info/2_5.htm

7. Український досвід студентського самоврядування: тенденції, проблеми // http://www.osvita.org.ua/student/samovr/article/03/

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої освіти

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.