Формування стимулювання до навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку (гарніша)

ЗМІСТ

ВСТУП

I. ЕМОЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ

1.1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.

1.2. КОГНІТИВНИЙ ТА ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАПИ

II. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОНКРЕТНИХ СТИМУЛІВ

ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

2.1. ПРАВИЛА: ДУМАЙТЕ ПРО ТЕ, ЧОГО ХОЧЕ УЧЕНЬ

2.2. ПРАВИЛА: ІГРАШКИ КЕРУЮТЬ СВІТОМ

III. ПІДГОТОВКА УРОКА

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Як показує шкільна практика, сьогодні запізно орієнтуватися на вікові обмеження молодших школярів. Діти народжуються з гарними' розумовими здібностями, однак батьки, які займа­ються вихованням дитини з моменту появи на світ і не мають спеціальної педагогічної підготовки, а потім працівники дошкільних закладів, учителі по­чаткової школи, що не своєчасно підвищують свій професійний рівень і не ознайомлюються з якісними змінами психічних особливостей наступних поколінь, загальмовують розвиток актуальної зони дитини та не забезпечують своєчасний перехід її в зону найб­лижчого розвитку. Найчастіше педагогічні працівни­ки обмежуються тільки вимогами навчальної програ­ми і, відтак, недостатньо уваги приділяють вивченню особливостей та можливостей психіки дітей молод­шого шкільного віку, а також завдань, що складають зміст їхнього найближчого розвитку. У дітей, які народилися в 90-их роках, і це фактично основний склад учнів сучасної початкової школи, психологами та педагогами відмічаються певні характерні вікові відмінності, що відрізняють їх від попередніх по­колінь. Це переважно позитивні зміни, які дають змогу учневі сприйняти, осмислити, усвідомити та зрозуміти більш складні явища за спрощеної подачі інформації. Крім того, діти цього вікового періоду ду­же цікавляться всіма кількісно-якісними змінами, що природно визначається наявністю кризового періоду життя. Ця цікавість за позитивного стиму­лювання стає для дитини важливим рішенням у са­мопізнанні та вдосконаленні. І в цьому, плані найваж­ливішим є постійне створення умов виникнення навчально-пізнавальних потреб дитини, які б сприй­малися нею як потреби самовдосконалення.

Можна з певністю сказати, що сучасний учень молодшого шкільного віку не тільки здатен зрозуміти за кваліфікованого пояснення, а й потребує най­простіших знань про свою психіку та особистісні ут­ворення. За їх відсутності потреба в самоудосконаленні не усвідомлюється учнем і не стимулює виникнення потреби в самоствердженні себе в ролі суб'єкта пізнавальної діяльності, як провідного засобу навчання. Таким чином втрачається не тільки навчачально-пізнавальний інтерес, а й можливість педаго­га спиратися на нього в своїй роботі. В цьому кон­тексті неприпустимим є зміщення акцентів у педагогічній діяльності з позитивних змін учня на не­гативні, отже висвітлення позитивних надбань дити­ни на організаційному етапі — психолого-педагогічна умова успішної реалізації будь-якої форми здійснен­ня навчального процесу. За такого підходу ефективни­ми стають колективні форми роботи на початку уро­ку, що дають змогу учневі ототожнити себе з більшістю встигаючих учнів, мета яких — самовдос­коналення за рахунок навчальної діяльності. Так гру­пова емоційно насичена відповідь школярів на запи­тання: «Хто ми є?» — передбачає відповідь, як оцінку своїм прагненням стати досконалими членами висо-корозвиненого суспільства. Діти визначають, що їм необхідно зробити, аби досягти успіху. 

Це дає змогу педагогові не тільки формувати колективні та індивідуальні соціальне значимі навчально-пізнавальні установки, а й відпрацьовувати логіку організаційно­го етапу, що стає сталою навичкою сприйняття своєї ролі під час виконання дітьми будь-якої справи. Підкріпленням позитивного стимулювання на цьому етапі має бути виконання учнями посильних са­мостійних чи колективних завдань, що мають підтвердити у свідомості дитини наявність відповід­них змін. Це підготовчий етап до створення основних суперечностей між програмними вимогами, носієм яких є вчитель, та недостатніми можливостями учнів задовольнити їх за рахунок своїх досягнень. Ця супе­речність створюється на основі введення дітей у ситуацію виконання наступного завдання, яке є звичним за формою, однак по суті потребує тих знань та умінь, які ще не сформовані у дитини і які відповіда­ють сучасним програмним вимогам з відповідної на­вчальної дисципліни. Коли учень стикається з такою конфліктною ситуацією, почуття задоволення своїм рівнем змінюється на протилежне за модальністю, що має вирішальне значення для послідовних пози­тивних змін. Дитина, як і доросла людина, ніколи не змінюватиме те, чим вона задоволена на даний момент. Отже, створення ситуації особистого незадо­волення межею своїх актуальних досягнень — не­обхідна умова здійснення мотиваційного та цільового етапів. 

Однак слід відзначити, що враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, вчитель має чітко вирахувати оптимальний час ситуації емоційної напруги, аби не допустити емоційної перенапруги, що призводить до розчарувань, втрати пізнавального інтересу, формування негативних комплексів тощо. Він на цьому етапі має сприйматися учнями як вели­кий гуманіст, друг, помічник, який не тільки вказує шлях, яким учень має удосконалюватися, а й допома­гає пройти ним з найменшими моральними, інтелек­туальними та фізичними затратами, що дуже важли­во під час формування вмінь учнів ефективно будувати будь-яку діяльність, а відтак і своє життя. Основним завданням педагогічного впливу на цьому етапі є перехід попередніх суперечностей у наступні: між зовнішніми (педагогічними) та внутрішніми (особистісними) вимогами учня до рівня своїх знань, умінь та навичок, а також їх послідовна інтеграція як психологічне новоутворення дитини. Ця робота по­требує керованого аналізу одних та інших вимог з послідовною оцінкою їх учнями як: внутрішніх — не­достатніх, так і зовнішніх — необхідних і достатніх для самовдосконалення та. наступного життя. При цьому педагог має переконати учня, що основна про­блема криється не в його неповноцінності, а у відсут­ності тих вимог, що актуалізувалися цим завданням, і що за відповідного бажання учня та допомоги вчите­ля їх легко реалізувати. Для цього вчителеві достатньо правильно побудувати евристичну бесіду, або створи­ти програвання чи вирішення життєвої ситуації, що яскраво показує дітям, для чого необхідно навчитися розв'язувати задачі з двома чи кількома невідомими, вміти користуватися правилом грамотного мовлення, володіти тією чи іншою інформацією. 

За таких обста­вин емоційний стан учня закономірно змінюється в бік позитивної модальності, що зумовлюється появою у школяра надії на те, що він зможе, бо здібний, а та­кож впевненості в тому, що це вкрай необхідно для його подальшого життя. Слід зазначити, що попередня робота не є само­достатньою, а лише створює умови для подальшого природного управління навчально-пізнавальною діяльністю учня, котрий вважатиме себе по­вноцінним її суб'єктом лише тоді, коли сам визна­чить відповідну мету. Для цього вчитель має акту­алізувати в свідомості дитини: за рахунок чого вона може виконати свої вимоги і що конкретно для цьо­го їй необхідно зробити. Який тип уроку не реалізо­вувався б учителем, він має на цьому етапі разом з учнями оцінити та визначити особистісні перетво­рення. Підхід це не новий, однак передбачає сприй­няття учнем самого себе як особистості, з якою ра­хуються і думка якої вирішальна у самовизначенні, що дає змогу дитині усвідомлювати свій, керований учителем, вибір як самостійний, а, отже, необхідний до реалізації. Таким чином з інтегративно-цільового педагог має перевести дітей на пізнавальний, тобто когнітивний етап уроку.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Формування стимулювання до навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку (гарніша)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.