План

І. Вимоги до соціального працівника.

1. Знання, якими повинен володіти соціальний працівник.

2. Вміння і навички.

3. Вимоги до соціального працівника.

ІІ. Специфіка корекціної роботи з різними клієнтами проблемних груп.

Робота із маргіналами

Соціальна робота з алкозалежними клієнтами

Робота з наркоманами

Соціальна робота з особами без постійного місця проживання

Робота з військовими та їх сім'ями.

Робота з ув'язненими.

Робота з інвалідами.

Робота з мігрантами.

Робота з жертвами насильства.

Робота з людьми похилого віку

Робота із сексуальними меншинами та особами, які займаються проституцією.

Робота з людьми суїцидальної поведінки.

Робота з особами «емоційного згоряння».

Література

І. Вимоги до соціального працівника

Як відомо "соціальний працівник" є певним сукупним обрисом професії "соціальна робота". Проглядається широка палітра варіантів, підходів, характерних для тієї чи іншої країни, у визначенні сутності, функцій, змісту, методів соціальної роботи, а також модифікацій найменувань представників даної професії. Достатньо скористатись авторитетними довідниками, енциклопедіями провідних країн світу в галузі соціальної роботи, щоб переконатися, які вміння соціального працівника становлять першооснову його функціонального призначення. Зокрема, у Короткому словнику термінів з соціальної роботи США звертається увага на те, що соціальний працівник повинен вміти створювати і розвивати стосунки, які сприяють успішній професійній діяльності, стосунки між людьми та їх оточенням, активізувати зусилля підопічних (індивідів, груп, общин) по розв'язанню власних проблем, сприяти їх довірі, а також бути посередником і налагоджувати стосунки між конфліктуючими індивідами, групами, забезпечувати міжінституційні зв'язки.

Соціальний працівник (у всіх його модифікаціях) - спеціаліст, який виконує соціальну роботу як професіонал. Соціальні працівники - як правило, випускники, Шкіл соціальної роботи, які використовують свої знання і вміння для соціального обслуговування індивідів, сімей, груп, общин, організацій, суспільства в цілому. Соціальні працівники допо­магають людям вирішувати проблеми, створюючи для цього необхідні ресурси, забезпечують взаємодію між людьми чи між людиною та середовищем у цілому, підвищують відповідальність організацій за людину, впливають на соціальну політику.

Професія соціального працівника спрямована на соціальну спеціа­лізовану діяльність, об'єктивно необхідну для функціонування державних і громадських систем соціальної допомоги різним категоріям населення, для реалізації життєвих, потенційно закладених у кожній людині сил для самозабезпечення і саморозвитку.

Як зазначає, відомий російський дослідник О.Б. Бєлінська, предметно-інструментальна основа професійної діяльності соціального працівника включає професійні знання та досвід. Професія соціального працівника передбачає конкретну діяльність, яка реалізується у визначеній функці­онуючій системі соціальної роботи, в конкретній соціальній службі чи окремому спеціалізованому центрі.

Вимоги до рівня знань та умінь соціального працівника витікають з міжнародних вимог до кваліфікації соціального працівника. Згідно із "Стандартом кваліфікації практичної соціальної роботи" йому необхідно мати уяву про теорію і методику роботи з окремими клієнтами і групою; ресурси та послуги, які надаються суспільством; програми і мету соціальних служб як суб'єкта регіонального та локальних рівнів; організацію місцевої інфраструктури і розвитку служб охорони здоров'я та соціального забезпечення; основи соціально-економічної й політичної теорії; расові, етнічні та інші культурні групи в суспільстві (їх морально-етичні цінності та норми, можливі проблеми); результати професійних і наукових досліджень, які можна використовувати в практичній роботі; концепції та методи соціального прогнозування; теорію і практику проведення спостережень, зокрема, за практичною соціальною роботою; теорію і практику управління персоналом; соціальні, психологічні, соціологічні методи і методики; теорії та методи психосоціальної оцінки різних видів і форм втручання з боку соціальних служб, а також диференційований діагноз стану клієнта; теорію та методи адвокатської практики; етичні стандарти і практику професійної соціальної роботи.

Соціальний працівник мусить володіти широким колом відповідних знань та умінь, які умовно можна об'єднати в наступні групи:

 • загальні вимоги до освіти спеціаліста;
 • вимоги до знань та умінь з циклу загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін;
 • вимоги до знань і вмінь з циклу загальних математичних і при­родничих дисциплін;
 • вимоги до знань і вмінь з циклу загально-професійних дисциплін;
 • вимоги до знань і вмінь з циклу спеціальних дисциплін. Розглянемо перелік вимог до соціального працівника за останніми двома циклами. Соціальний працівник повинен знати (за циклом загально-професійних дисциплін):
 • специфіку роботи в різному соціальному середовищі;

 • використовувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід соціально-культурної діяльності;
 • основні психічні функції та їх фізіологічні механізми, спів­відношення природних і соціальних факторів у становленні психіки, розуміти значення волі та емоцій, потреб і мотивів, а також несвідомих механізмів у поведінці людини;
 • дані наукових досліджень стосовно особистості, її формування в процесі соціалізації, основні закономірності та форми регуляції соціальної поведінки в соціальних спільнотах і групах, особливості протікання соціальних процесів;
 • володіти основами соціологічного аналізу;
 • типологію, основні джерела виникнення і розвитку масових соціальних явищ, форми соціальної взаємодії, фактори соціального розвитку, типи і структуру соціальних організацій та інституцій;
 • основи загальної педагогіки, психології та їх спеціальних розділів;
 • форми, засоби, методи психолого-педагогічного впливу, форми і методи виховної роботи і просвіти;
 • національні особливості побуту і сімейного виховання, народні традиції регіонів, вміло використовувати їх у практичній соціальній роботі;
 • норми сімейного, трудового, житлового законодавства, які регу­люють питання охорони материнства та дитинства, права неповнолітніх, пенсіонерів, людей з особливими потребами і забезпечують їх соціальний захист;
 • основи кримінального та цивільного права;
 • порядок та організацію опіки, піклування, всиновлення, позбавлення батьківських прав, направлення до спеціальних навчально-виховних закладів;
 • організацію медико-соціальної роботи, санітарної просвіти і пропаганди здорового способу життя.
 • Соціальний працівник повинен уміти:

 • забезпечити посередництво, з одного боку, між особистістю і сім'єю, а з іншого, між різними громадськими і державними структурами;
 • забезпечити зв'язок між особистістю і мікросередовищем, дітьми та дорослими, сім'єю та суспільством;
 • впливати на стосунки між людьми та ситуацію в малій групі, стимулювати клієнта до виконання соціально-значущої діяльності;
 • працювати в умовах неформального спілкування, сприяючи ініціативі та активній життєвій позиції клієнта;
 • надавати психологічну характеристику особистості (її темпераменту, здібностям і т.п.), інтерпретувати власний психічний стан, володіти прийомами психодіагностики і психічної саморегуляції;
 • вести організаційно-управлінську, дослідницько-аналітичну, науково-педагогічну і практичну роботу на різних об'єктах професійної діяльності;
 • надавати першу медичну допомогу.
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 22

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Специфіка соціально-педагогічної діяльності

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.