План

1. Предмет і завдання методики початкового навчання математики.

2. Розвиток початкової математичної освіти в Україні.

3. Зв'язок методики початкового навчання математики з іншими науками.

4. Методи наукового дослідження, що застосовуються в процесі розробки методики викладання початкового курсу математики.

1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.

Методика викладання математики - педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання математики.

Курс методики викладання математики в початкових класах умовно можна поділити на дві частини: загальні питання навчання математики молодших школярів і питання спеціальної методики початкової математичної освіти.

У першій частині висвітлюються такі питання: методика навчання математики в початкових класах школи як наука; освітні, виховні і розвивальні завдання навчання математики в початкових класах; зміст початкового курсу навчання матема­тики; аналіз програми з математики для початкових класів; наступність у навчанні математики між початковими і V-VIкла­сами; засоби навчання математики; складові частини уроку математики; контроль, корекція та закріплення знань учнів; методика опрацювання нового матеріалу; закріпленні і узагаль­нення знань учнів; перевірка й оцінювання знань, умінь і нави­чок учнів з математики.

Друга частина присвячується розгляду таких питань: нумерація чисел і додавання та віднімання в межах 10; нуме­рація чисел 11 -20; таблиця додавання і віднімання з переходом через десяток; нумерація чисел 21 -100; арифметичні дії в межах 100; нумерація чисел 101-1000; усне та письмове додавання і віднімання в межах 1000; нумерація багатоцифрових чисел і арифметичні дії в межах мільйона; методика вивчення величин; методика ознайомлення з дробами, елементами алгебраїчної і геометричної пропедевтики; методика роботи над текстовими задачами.

Розвитку математики і математичної освіти в нашій країні приділяється велика увага. Вивчення математики в початковій школі забезпечує оволодіння учнями системних математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для оволодіння іншими предметами і забезпечення наступності із основною ланкою школи. Ознайомлення дітей з математикою, як особливим методом світопізнання, розуміння ними зв'язку математики з дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють розвитку наукового світогляду. Вивчення математики створює широкі можливості для розвитку розумових здібностей школярів. У процесі навчання математики здійсню­ється виховання молодших школярів.

У школі на вивчення математики відводиться 15-20% навчального часу. Мільйони молодших школярів вивчають початки математики під керівництвом класовода, і тому важливо, щоб вчитель знав основні положення педагогіки математики і зацікавив нею дітей.

Предметом методики викладання математики в початкових класах є навчання математики молодших школярів учителем-класоводом в умовах класно-урочної системи. Основними поняттями методики математики в початкових класах, як науки є мета, зміст, методи, форми початкового вивчення математики, контроль і корекція знань учнів. Всі ці компоненти органічно по­в'язані між собою. Схематично це можна відобразити так:

Завданням методики викладання математики в початкових класах є:

- обгрунтування мети початкового вивчення математики - для чого потрібно вчити математику;

- визначення змісту навчання математики - чого вчить;

- розробка засобів навчання (підручники, дидактичний матеріал, начні посібники, технічні засоби) - за допомогою чого вчити;

- визначення й розробка методів і прийомів вивчення кожного питання розділів програми - як вчити;

- організація навчання ( як проводити урок і позаурочні форми навчання) - як організувати пізнавальну діяльність учнів;

- дослідження процесу засвоєння математичних знань учнями -як вчаться діти;

- вивчення результатів засвоєння математичних знань учнями -чого навчилися діти, як вони розвинулися;

- виявлення можливостей виховного і розвивального впливу

на молодших школярів в процесі вивчення математики та розроб­ка методів і засобів реалізації такого впливу - що і як розвивати у дітей на уроках математики, як здійснювати виховний процес під час вивчення математики.


2. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Математика як наука сформувалась у Стародавній Греції в VTI - Ш ст, до нашої ери, коли Фалес, Піфагор, Евклід та інші вчені систематизували відомі на той час математичні знання, виклали їх з точним обфунтуванням. Тоді ж і виникнуло слово "математика", яке в перекладі з грецької означає "знання", "наука".

До XVIIIст. всі питання навчання в школі розглядались в педагогіці. Але пізніше педагогіка дуже розширилась, диферен­ціювалась і з неї виділились методики викладання окремих предметів, у тому числі й методики викладання математики.

Першою книгою з методики викладання математики вважа­ється видана в 1803 р. книга Песталоіоді "Наочне вчення про число".

Назву "методика математики" запропонував у 1836р. А.Дістервег.

Методика викладання початкової математики, як окрема педагогічна наука, зароджувалася в працях багатьох видатних педагогів. Так, відомий чеський педагог Ян Амос Корейський (1592-1670) у своїй праці "Велика дидактика", крім загально-дидактичних питань виділив ряд сторінок присвячених навчанню дітей лічбі, арифметичних дій над натуральними числами, формуванню інших арифметичних знань. Відомий швейцарський теоретик і практик педагогіки Иоганн Генріх Песталоцці (1746-1827), основоположник дидактики початкового навчання, у своїх творах порад із загшгьнопедагогічнизми проблемами розробляв питання методики початкового навчання дітей математики. У праці "Лінгард і Гертруда" в розділі "Як Гертруда вчитъ своїх дітей", Песталоцці описав структуру арифметичного ящика,.як важливого засобу вивчення нумерації та арифметичних дій над натуральними числами. Костянтин Дмитрович УІпинський (1824-1870) відомий педагог, в "Руководстве к преподаванию по "Родному слову" на десяти сторінках розглядає питання методики початкового навчання арифметики: вивчення лічби, застосування лабораторних робіт, формування розумових умінь порівнювати, аналізувати, класифікувати при вивченні арифметики.

У ході розвитку педагогічних досліджень методика викладання арифметики стала розроблятися як особлива наука. В її становленні велику роль відіграли праці Петра Семеновича Гур'єва (1807-1884), його "Руководство к преподаванию арифме­тики" (1839) є першою методикою початкового курсу арифметики.

П.С.Гур'єв, перший запропонував концентрично розміщувати матеріал під час вивчення арифметики( виділяв два концентри; десяток і сотню).

У кінці XIXна початку XXст. з'являються праці видатних методистів »математиків: Олександра Івановича Гольденберга (1837-1902), основоположника методу вивчення дій ("Методика начальной арифметики",1885;"Сборник задач и примеров для обучения начальной арифметики", вып. І и П,1891; Василя Олексійовича Латишева (1850-1912), засновника журналу "Русский начальный учитель",на сторінках якого друкувалася методична література з початкової арифметики ("Руководство к преподаванию арифметики",1880), "Объяснительный курс ариф­метики" 1877); Семена Ілліча ІПохор-Троцького (1858-1923), основоположника методу доцільних задач, який є своєрідним розвитком дедуктивного методу ("Методика арифметики",

1886; "Методика начальной арифметики", 1898; "Геометрия на задачах", 1908; "Цель и средства преподавания математики с точки зрения требований общего образования", 1893),

Велика робота проводиться українськими педагогами-математиками в області початкової арифметики у кінці XIX на початку ХХст, На базі вищих навчальних закладів в Україні склалися центри формування методико-математичної думки у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Велике значення в області початкової арифметики мали праці Н. Д.Мукалова, Т.Г. Лубен-ця, Я.Чепіли, а пізніше, в період творення української школи. Костянтина Феофановича Лебедишдева (1878-1925), Костянтина Мойсейовича Щербини (1864-1946), Олександра Михайловича Астряба( 1879-1962).

Методика початкового навчання математики виникла вкінці 60-70-их років XXст. на основі методики арифметики, оскільки в існуючій до 1969 року 4-річній початковій школі вивчався курс арифметики, на зміну якому прийшов курс математики: ( згідно державної постанови від 19.11.1966 року), а 4-річна школа пере­йшла на 3-річне навчання.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика початкового навчання математики як педагогічна наука

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.