Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ.. 6

1.1 Поняття форм навчання. 6

1.2 Класифікація та характеристика основних форм навчання. 7

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У 8 КЛАСІ 9

2.1 Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології 9

2.2 Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі 14

2.3 Організація групової роботи на уроках біології у 8 класі 26

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. На сучасному етапі розвитку України як самостійної держави мета біологічної освіти полягає у формуванні особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність, може свідомо оцінити і розв’язати проблеми, що постають нині перед конкретним індивідуумом, його оточенням і людством взагалі. Сформувати таку особистість можливо тільки за умов комплексного навчання, у якому раціонально поєднуються усі відомі методи та форми організації навчання і активно використовується самостійна робота учнів з натуральним матеріалом.

Навчання – цілеспрямований двосторонній процес взаємодії учителя і учнів, у ході якого здійснюється засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні способи керівництва пізнавальною діяльністю учнів.

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання, тобто від зовнішнього боку організації навчального процесу, який відображає характер взаємозв’язків його учасників.

Для того, щоб забезпечити найефективніше розв'язання завдань навчання в конкретних умовах, від учителя вимагається цілеспрямований вибір найкращого варіанта побудови навчально-виховного процесу. Удосконалення методики проведення уроку розглядається як один із найважливіших напрямів підвищення якості навчання і виховання підростаючого покоління.

Конструюючи урок, учитель має враховувати не лише особливості змісту, а й закономірності його засвоєння і процесу навчання, забезпечуючи при цьому активну самостійну діяльність учнів. Діяльність учня на уроці завжди пов'язана з головним завданням уроку — засвоєнням основних елементів знань на певному рівні. Активна робота учнів на уроці забезпечується через форми і засоби діяльності. Особливості змісту матеріалу та закономірності навчання обумовлюють і діяльність учителя. Його дії на уроці спрямовані на розкриття головних елементів змісту, на організацію діяльності учнів з їх засвоєння.

Кожна система навчання визначає організацію вивчення змісту освіти в просторі й часі, передбачаючи розподіл навчального матеріалу по роках навчання і протягом року, місце навчання, контингент учнів, засоби і методи навчання, пріоритетні форми навчальних занять. В умовах класно-урочної системи, як і інших систем, які передбачають колективне одночасне навчання групи учнів, форма навчання визначається характером взаємодій між її учасниками, які можуть бути колективними або індивідуальними. У зв'язку з цим розрізняють групову, індивідуальну, а також фронтальну форми навчальної діяльності учнів.

Розробленість теми:

Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Вагомий внесок у дослідження питань форм навчання на уроках зробили Ю.К. Бабанський, В.М. Галузинський, І.П. Підласий, Н.Є. Мойсеюк, Ю.А.Конаржевський та ін.

Зокрема, підвищення ефективності уроків біології у 8 класі за рахунок використання індивідуальних, групових та фронтальних форм навчання досліджували О.К. Богданова, О.Д. Гончар, Г.В. Ковальчук, І.В. Мороз, Т. Руснак, А.Степанюк.

Мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей індивідуальних, групових та фронтальних форм навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

-розкрити поняття та сутність форм навчання;

-охарактеризувати організацію навчальної діяльності учнів на уроках біології;

-проаналізувати особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є форми навчання.

Предметом є дослідження особливостей індивідуальних, групових та фронтальних форм навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні проаналізований матеріал про поняття форм навчання, їх класифікацію, а також охарактеризовано організацію навчальної діяльності учнів на уроці біології, особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку та списку використаних джерел додатків. Основна частина складається з двох розділів.

У першому розділі розглядається поняття форм навчання, їх класифікація.

У другому розділі аналізується організація навчальної діяльності учнів на уроці біології, особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження.

Закрити

Індивідуальні і групові форми навчальної діяльності учнів на уроках біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.