Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕВФЕМІЗМІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МОВИ

1.1. Історичні особливості утворення евфемізмів та евфемічні міжмовні зв’язки

1.2. Визначення поняття евфемічності як об’єкта лінгвістичних досліджень

1.3. Функції евфемізмів

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ В ПУБЛІЦИСТИЦІ

2.1. Евфемізація тексту як засіб маніпуляції в ЗМІ

2.2. Евфемізація у політичному дискурсі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. У кожну епоху та в кожній культурі існують теми, які в суспільстві є табуйованими, відкрито обговорювати питання, пов’язані з ними, вважається непристойним. Проте ці проблеми завжди були й є актуальними та гострими, що пробуджують інтерес мовців. Протягом століть склалися певні уявлення про те, що доречно висвітлювати, а що краще оминути або замінити евфемізмами.

Більшість сучасних евфемізмів є результатом формування у суспільній свідомості певних соціальних, культурних, політичних та релігійних заборон, що відображається в мас-медійному дискурсі.

Засоби масової інформації є невід’ємною частиною життя суспільства й слугують основним джерелом впливу на масову свідомість, формування суспільної думки й сприйняття реальності масовою аудиторією, тому закономірним є підвищення інтересу науковців різних галузей до всебічного вивчення ЗМІ. Слід зазначити, що сучасна лінгвістика розглядає мовний матеріал як частину певного дискурсу. Тексти, що функціонують у ЗМІ, не є винятком, оскільки складають масмедійний дискурс, зі своїми правилами мовної поведінки. У сучасному інформаційному просторі дискурс ЗМІ є основним джерелом знань людей про світ і події, що в ньому відбуваються.

Мова публіцистики є яскравим прикладом мас-медійного дискурсу, який має свої особливості та правила, адже саме тут функціонує «непряме» та завуальоване мовлення, а тому евфемічність є однією з його провідних рис.

Актуальність роботи полягає в тому, що в науковій літературі відсутнє єдине розуміння явища евфемізації. Динамічність і багатоаспектна природа евфемізмів є причиною великої різноманітності їх лексико-граматичних форм, емоційної нейтральності або стилістичній забарвленості, варіативності їх потенціалу. Ці властивості евфемізмів призводять до того, що проблема їх визначення представляє певні труднощі для дослідників.

Використання евфемізмів є важливим лінгвістичним явищем у лексичній системі мови.

Евфемізація являє собою безперервний процес заміни одних найменувань на інші, заснований на постійній оцінці і переоцінці людиною форм вираження, що породжується прагненням успішної комунікації.

Джерельна база дослідження. До питання способів творення евфемізмів зверталися в мовознавчій літературі неодноразово, дослідженню проблематики евфемізмів присвятили свої роботи такі вчені, як І. Р. Гальперін, В. В. Гуревич, В. І. Заботкіна, А. М. Кацев, Л. П Крисін, І. В. Арнольд, В. М. Ярцева, Д. Е. Розенталь, Е. І. Шейгал, В. П. Москвін, Б. А. Ларін, Р. В. Холдер, Х. Росон та ін., але поки що не існує універсальної класифікації способів творення евфемізмів.

У своїх працях теоретико-класифікаційних проблем визначення евфемізмів торкалися чимало вчених ХХ століття, серед них слід зазначити такі імена, як Г. Пауль, Л. П. Крисін, В. П. Москвін, А. М. Кацев, тощо.

А. Кацев обмежується в дослідженні семантичними зсувами (генералізація, метафоризація, метонімізація та поляризація значення), способами зміни форми (звукова аналогія, негативна префіксація та скорочення) та запозиченнями [7, 15, 17], залишаючи поза увагою фразеологізацію, елевацію, зворотний та римований словотвори, накладання різних способів творення тощо. Н. Босчаєва [4] та Б. Уоррен [31] концентрують увагу на способах творення евфемізмів якогось певного типу (контекстуальних – Н. Босчаєва, евфемізмів денотатів статевої сфери у художній літературі – Б. Уоррен).

Об’єктом дослідження є евфемізми у сучасній мові.

Предмет дослідження – використання евфемізмів в публіцистиці.

Новизна роботи полягає у тому, що вперше було здійснено спробу аналізу особливостей використання евфемізмів у публіцистиці.

Мета наукової роботи полягає у поглибленні загальних знань щодо особливостей використання евфемізмів у публіцистиці.

Реалізація мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань:

– визначити Історичні особливості утворення евфемізмів та евфемічні міжмовні зв’язки;

– дослідити Визначення поняття евфемічності як об’єкта лінгвістичних досліджень;

– описати функції евфемізмів;

– ознайомитися із евфемізацією тексту як засобом маніпуляції в ЗМІ;

– охарактеризувати евфемізацію у політичному дискурсі.

При виконанні цього дослідження використовувалися такі методи, як: спостереження, що допомогло вивчити евфемізми як спосіб комунікації; дескриптивний метод (для опису евфемізмів); метод порівняння, що допоміг класифікувати евфемізми, а також методи аналізу та синтезу, що використовувався задля роз’єднання та угрупування знайденої інформації.

Методи курсової роботи включають у себе наступні: описовий метод (інвентаризація та систематизація евфемізмів), елементи соціолінгвального аналізу (розкриття механізму дії зовнішніх чинників на процеси евфемізації), елементи компонентного аналізу (для знаходження принципу-аналогій при формуванні евфемізмів).

Теоретичне значення наукової праці полягає в тому, що результати проведеного дослідження сприятимуть подальшій розробці окреслених проблем, вони можуть бути використані вчителями для підготовки уроків вивчення лексикології української мови, а також у роботі лінгвістичних гуртків, на факультативах з рідної мови, при підготовці й проведенні різноманітних виховних заходів, присвячених розвитку любові до рідного слова.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання евфемізмів у науково-дослідній сфері; у сфері прикладної лінгвістики; у навчальному процесі на філологічних факультетах університетів, а саме у викладанні соціолінгвістики, лексикології, перекладу, стилістики, а також психолінгвістики та теорії мовної комунікації.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, п’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрити

Евфемізми в публіцистиці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.