Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 5

1.1. Інноваційні технології навчання, як засіб розвитку творчої активності учнів 5

1.2. Класифікації інноваційних технологій та їх характеристика 8

1.3. Особливості використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури 14

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 18

2.1. Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури у процесі формування компетентного учня 18

2.2. Підвищення мотивації навчання учнів на уроках словесності через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій 25

2.3. Методика застосування технології критичного мислення на уроках української мови та літератури 30

2.4. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови та літератури як одна з форм інноваційної діяльності вчителя 41

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

ДОДАТКИ 51

ВСТУП

Актуальність проблеми дослідження полягає в тому, що у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема уроків з української мови та літератури.

«Інновація» означає перетворення, новизну, трансформацію; нововведення передбачає залучення чогось дійсно нового. Суть інноваційних методів навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів та вчителя. Це навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню загальнолюдських цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії та успіху, зумовлює систематичне й різнобічне збагачення особистості.

Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання дисциплін. У зв’язку з цим сьогодні вчитель-словесник зобов’язаний вміти користуватися сучасними засобами навчання, насамперед, для того, щоб забезпечити одне з найголовніших прав дитини - право на якісну освіту.

Варто зазначити, що інноваційні методи навчання на уроках української мови та літератури - це партнерські стосунки між учителем та учнем, учнем та вчителем, учнем та учнем, у результаті яких здійснюється досягнення мети й завдань уроку.

Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури свідчить, що останнім часом зріс зміст сучасних технологій навчання на уроках української мови та літератури. Цій темі присвячені деякі наукові дослідження О.Пєхоти, Л.Пироженко, О.Пометун, Г.Самохіна, М.Скрипник, Н.Суворова, Т. Симоненко, Н. Пентилюк, А. Ярошенко та інших, які вивчали теоретичні засади, пов’язані з визначенням сенсу інноваційних методів, їх класифікації та результативності використання.

Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій дозволить вирішити основне завдання сучасної освіти – навчити дітей вчитися за формулою «шукаю знання – розумію – запам’ятовую – засвоюю – застосовую – стаю компетентним випускником».

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес на уроках української мови та літератури.

Предмет дослідження: ефективні сучасні інноваційні технології на уроках української мови та літератури.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати особливості та специфіку інноваційних технологій навчання на уроках української мови та літератури, як засобу досягнення нових освітніх результатів.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

- розкрити сутність інноваційних технологій навчання, як засобу розвитку творчої активності учнів;

- навести класифікацію інноваційних технологій навчання та їх характеристику;

- обґрунтувати особливості використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури;

- з’ясувати ефективність навчально-виховного процесу уроків української мови та літератури з використанням сучасних інноваційних технологій.

Методи дослідження: узагальнення науково-методичної інформації з досліджуваної проблеми, вивчення передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.