Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1. Формування пізнавальної активності дошкільників як психолого-педагогічна проблема 5

1.2. Сутність та чинники формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку 9

1.3. Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності дошкільників 14

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР 20

2.1. Діагностика рівня пізнавальної активності дітей дошкільного віку 20

2.2. Методика застосування дидактичних ігор для розвитку пізнавальної діяльності дошкільників 26

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження 35

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сьогодні значно зросли вимоги до становлення творчої, активної особистості, здатної до виконання складної пізнавальної діяльності, до охоплення широкого кола питань, до пошуку альтернативних шляхів розв’язання проблеми. Основу таких можливостей людини визначає динаміка її сфери пізнання, сформованість пізнавальних інтересів. У нормативних документах, зокрема Базовому компоненті дошкільної освіти України пізнавальний розвиток особистості визначено як пріоритетний.

У цьому контексті дошкільний вік розглядається як початковий етап становлення особистості. Тут формуються основи інтелектуальної сфери, закладається підґрунтя спрямованості дитини на пізнання, з’являється допитливість, зацікавленість до окремих сфер оточуючого світу, виникає та розвивається пізнавальний інтерес.

У дошкільному віці значна роль в активізації пізнавальної діяльності належить грі. Знання дітей у ході гри перетворюються, вдосконалюються, набувають нового рівня засвоєння й усвідомлення. У середньому і старшому дошкільному віці дидактичні ігри розвивають увагу, кмітливість, винахідливість, уточнюють знання про навколишнє, систематизують і узагальнюють їх.

Досвід вихователів дошкільних закладів переконує, що використання дидактичних ігор в роботі з дошкільниками сприяє розвитку логічного мислення та формує здатність до розумової праці. Інтелектуальна діяльність ґрунтується на активному мисленні, пошукові різних способів виконання певного завдання і вже в дошкільному віці за певних умов вона може стати звичною для дитини.

В основі сучасних досліджень пізнавальної активності лежать праці Л. Виготського, С. Рубінштейна, А. Смірнова, Б. Теплова, В. Мясіщева, Л. Занкова, Д. Узнадзе, Г. Щукіної та інших. Дослідженнями у галузі дошкільної освіти і дитячої психології (Л. Буркова, Т. Кондратенко, С. Ладивір, М. Лісіна, Л. Лохвицька, М. Поддьяков, О. Проскура, В. Суржанська, Г. Стадник, Т. Ткачук та ін.) доведено, що саме у дошкільному віці відбувається інтенсивне становлення пізнавальної активності, визначено її види, компоненти та критерії.

Однак питання розвитку пізнавальної активності старших дошкільників засобами дидактичних ігор потребують подальшої розробки, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об'єкт дослідження: пізнавальна активністьдітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та шляхом дослідно-експериментальноїроботиперевірити ефективність використання дидактичних ігор, як засобу активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

Для реалізації поставленої мети будуть виконані наступні дослідницькі завдання:

проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психолого-педагогічній і методичній літературі;

розкрити сутність та чинники формування пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку;

обґрунтувати особливості використання дидактичної гри як засобу активізації пізнавальної діяльності дошкільників;

розробити експериментальну методику та провести експеримент для визначення ефективності використання дидактичних ігор для активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз наукових досліджень з даної проблеми, порівняння результатів досліджень та наукових теорій, систематизація та узагальнення; педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання, методи статистичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Значення дидактичних ігор в активізації пізнавальної діяльності дошкільника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.