Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні учнів ЗНЗ 5

1.2. Різноманітні підходи до використання Інтернет-ресурсів як дидактичного матеріалу 10

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 17

2.1. Використання сучасних електронних освітніх ресурсів та технологій у процесі викладання філологічних дисциплін 17

2.2. Методика використання Інтернет-сервісу мультимедійних дидактичних вправ LearningApps на уроках української мови 25

2.3. Методичні принципи використання комп’ютерних тестів на уроках української мови 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Освіта на сучасному етапі вступила в нову еру - еру інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, учитель повинен будувати кожен урок так, щоб у всіх учнів був стійкий інтерес, навчальна активність і бажання творити й пізнавати, експериментувати, формулювати й перевіряти гіпотези. Без застосування ефективних педагогічних ідей, інноваційних методів та комп’ютерних технологій при підготовці таких уроків тут не обійтися. Тому поряд із традиційними методами обов’язково треба використовувати інноваційні, що можуть активізувати активну енергію учнів, направивши її в потрібне русло.

Інтернет-технології як інструмент навчання надають учням додаткову потужну мотивацію: вони мають можливість використовувати отримані знання і сформовані вміння майже відразу і більш ефективно, ніж це відбувається лише при навчальній комунікації.

Можливості використання Інтернет-контенту надзвичайно великі. Глобальна мережа Інтернет ство­рює умови учням та вчителям для отримання будь-якої інформації з різних частин світу: країнознавчий матеріал; новини з життя молоді й країн, відомих людей усього світу, доступ до статей, газет, журналів, книг, аудіо- та відеоматеріалів різного характеру.

Проте, як і все нове, проблема використання вірту­ального простору вимагає додаткового осмислення. Всесвітня мережа має величезний по­тенціал для використання практично в усіх сфе­рах людської діяльності, у тому числі й у галузі навчання української мови. Але в цьому й полягає складність її використання: занадто багато мож­ливостей. Необхідно вибрати ті з них, які будуть дійсно ефективні та привнесуть щось нове в про­цес навчання рідної мови.

Можливість впровадження інноваційних та інформаційних технологій в освітній простір привернула увагу до дослідження низки науковців, зокрема: В. Бойчук, Р. Горбатюк, Ю. Прусенко, , Є. Лубіна, С. Терещук, Ю. Тулашвілі, Г. Ткачук, тощо.Вивченню особливостей застосування ІКТ у викладанні філологічних дисциплін присвячені окремі праці науковців О. Брацлавської, В. Воробцової, І. Радченко, Д. Рождественської, А. Фінькова, Н. Хміля та ін.

Однак, на сьогоднішньому етапі в методиці викладання української мови ще недостатньо широко досліджені та описані шляхи використання всесвітньої мережі Інтернет у навчальному процесі, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження є Інтернет-ресурси на уроках української мови.

Предмет дидактичні засади використання Інтернет-ресурсів, як дидактичного матеріалу на уроках української мови.

Мета роботи полягає в системному описі та обґрунтуванні теоретичних принципів ефективного використання ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет на уроках української мови.

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:

- Розкрити особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні учнів ЗНЗ;

- Окреслити різноманітні підходи до використання Інтернет-ресурсів, як дидактичного матеріалу;

- Обґрунтувати ефективність використання сучасних електронних освітніх ресурсів та технологій у процесі викладання української мови;

- Розкрити методику використання Інтернет-сервісу мультимедійних дидактичних вправ LearningApps на уроках української мови.

Методи дослідження: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, прогнозування і моделювання навчально-мовленнєвої діяльності; синтез емпіричного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатку. Загальний обсяг роботи – 44 сторінки.

Закрити

Інтернет-ресурси як дидактичний матеріал на уроках української мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.