Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Сутність та зміст особистісно орієнтованого навчання 5

1.2. Основні принципи особистісно орієнтованих технологій у навчанні молодших школярів 11

1.3. Сучасні педагогічні технології в навчанні молодших школярів 15

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 21

2.1. Особливості проведення уроків у початковій школі на засадах особистісно орієнтованого підходу 21

2.2. Система вправ у напрямках «Чутливе вухо», «Гостре око», «Умілі руки» 27

2.3. Методика проведення уроків рідної мови з особистісно орієнтованим підходом 32

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розбудова національної системи освіти ставить перед сучасною школою завдання виховати освічену, духовно багату особистість. Шкільний освітній процес має бути зорієнтований не просто на здобуття знань, а на духовний розвиток особистості. Існує чимало педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток особистості, проте чи не найпопулярнішими є технології особистісно орієнтованого навчання.

Згідно з Концепцією загальної середньої освіти діяльність педагога не обмежується викладанням власного предмета, важливим є його вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. З огляду на це актуальним сьогодні є питання організації навчально-виховного процесу в умовах особистісно орієнтованої освіти.

Виходячи із засад особистісно орієнтованої освіти, головне завдання сучасної початкової школи є становлення дитини як неповторної індивідуальності, розвиток її творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Учитель має створити умови для формування та розвитку в дитини загальних умінь, які дадуть їй змогу самовизначитись, орієнтуватися у світі та «самостійно розпорядитися своїми знаннями».

Основою особистісно орієнтованого навчання та виховання є визнання, усвідомлення індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності як людини, його розвитку не як колективного об’єкта, але насамперед як індивіда з неповторним суб’єктним досвідом, сукупністю психічних, культурологічних рис. Зважаючи на це, необхідно забезпечити створення нових механізмів навчання і виховання, які ґрунтуються на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності дитини, її бажань, прагнень та запитів.

Питання інноваційних перетворень у навчанні, його гуманізації і демократизації, ролі особистості в освітньому процесі досліджувались в 60-90-х роках ХХ століття вітчизняними і зарубіжними педагогами і психологами – В.П.Безпалько, І.Д.Бехом, І.А.Зязюном, К.Роджерсом, А.С.Макаренком, В.О.Сухомлинським, та іншими. Сьогодні над проблемами особистісно орієнтованого навчання та виховання працюють Г.О.Балл, О.В.Бондаревська, С.В.Кульневич, О.М.Пєхота, С.І.Подмазін, В.В.Рибалка, А.В.Хуторський, І.С.Якиманська та інші. У їх роботах розкрито сутність особистісного підходу у розвитку дитини, обґрунтовано методологічні засади, визначено психологічні та педагогічні закономірності особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу.

Об'єкт дослідження: особистісно-орієнтовані технології навчання.

Предмет дослідження - особливості особистісно орієнтованого навчання учнів початкових класів.

Мета курсової роботи – визначити основні умови та шляхи впровадження технологій особистісно орієнтованого навчання і виховання в практиці сучасної початкової школи.

Поставлена мета, вимагає вирішення наступних завдань:

- опрацювати науково-методичну літературу із проблеми дослідження;

- теоретично обґрунтувати суть, мету та принципи особистісно орієнтовного навчання молодших школярів;

- розкрити методичні особливості організації навчального процесу з використанням технологій особистісно орієнтовного навчання молодших школярів.

Для вирішення поставлених завдань використовувались відповідні методи дослідження: системний аналіз літератури з проблеми дослідження; узагальнення досвіду провідних педагогів та методистів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних.

Структура роботи: курсоваробота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Особистісно орієнтоване навчання в молодшому шкільному віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.