Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 6

1.1. Інтерактивні технології навчання як засіб формування інтересу до пізнання у молодших школярів 6

1.2. Класифікація інтерактивних технологій навчання 10

1.3. Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 20

2.1. Діагностика навчальних досягнень учнів на уроках математики (констатувальний експеримент) 20

2.2. Методика впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики у початковій школі (формувальний експеримент) 25

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження (контрольний експеримент) 38

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

ДОДАТКИ 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. Початкова школа відіграє важливу роль в розвитку особистості. Тому з’являється проблема пошуку ефективних методик та інноваційних технологій навчання молодших школярів. Використання технологій інтерактивного навчання значною мірою підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує опанування навичок саморозвитку особистості, надає можливість думати та творити.

Інтерактивне навчання - це форма організації пізнавальної діяльності, коли усі учні виявляються залученими до процесу пізнання. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен робить свій індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Навчання відбувається в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, яка надає учням можливість не лише отримувати нові знання, але і розвивати власні комунікативні навички: уміння вислухати думку іншого, зважити і оцінити різні точки зору, брати участь в дискусії, відстоювати свою точку зору, приходити до загального рішення.

Основною педагогічною ідеєю інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі є застосування в освітньо-виховному процесі таких методів і прийомів, які зацікавлять і залучать до уроку всіх учнів, сприятимуть активізації пізнавальної діяльності, ефективному засвоєнню нових знань і способів їх отримання.

Організація інтерактивного навчання в початковій школі передбачає моделювання різних життєвих ситуацій, близьких і знайомих учням, використання рольових ігор і спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню умінь і навичок, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає можливість педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

Проблему інтерактивного навчання в педагогічному процесі досліджували сучасні науковці: Г. Коберник, О. Комар, Н. Максимова, В. Мельник, Т. Пироженко, О. Пометун, Г. Сиротенко та інші. Теоретико-методичні основи впровадження інтерактивних педагогічних технологій у навчально-вихований процес початкової школи висвітлено у наукових працях О. Біди, О. Дума, Л. Коваль, Н. Коломієць, В. Телянчук та інших.

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що зміни неможливі без застосування на уроках інтерактивних технологій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками тощо. Впровадження інтерактивних технологій – це шлях до розвитку творчої особистості, до успішної реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес на уроках математики у початкових класах.

Предмет дослідження – педагогічні умови, форми та методи впровадження інтерактивних технологій у процесі навчання молодших школярів.

Мета дослідженняполягає в тому, щоб теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках математики у початкових класах.

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання:

- здійснити аналіз пeдагогічної та мeтодичної літeратури з тeми досліджeння;

- визначити сутність, класифікацію технологій інтерактивного навчання;

- розкрити особливості організації освітнього процесу на уроках математики засобами інтерактивного навчання;

- провести експериментальне дослідження ефективності впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках математики у початкових класах та зробити відповідні висновки.

Для розв’язaння постaвлених зaвдaнь використовувaлися такі методи дослідження: теоретичні: теоретичний aнaліз психолого-педaгогічної тa методичної літерaтури; вивчення тa узaгaльнення передового педaгогічного досвіду; емпіричні:діaгностичні (бесідa, опитувaння, тестувaння); педaгогічний експеримент (констaтувaльний, формувaльний тa контрольний етaпи); стaтистичні методи обробки експериментaльних дaних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Використання інтерактивних технологій на уроках математики у початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.