Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 6

1.1. Теоретико-педагогічні аспекти трудового виховання дошкільників 6

1.2. Особливості ознайомлення дітей з прислів’ями та приказками 17

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 23

2.1. Зміст та завдання трудового виховання дітей в Базовому компоненті дошкільної освіти та в освітніх програмах ЗДО 23

2.2. Експериментальне дослідження ефективності використання прислів’їв та приказок у трудовому вихованні дошкільників 30

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Трудове виховання дітей дошкільного віку - цілеспрямований процес формування у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності. Його завдання полягає у формуванні в дітей стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку передбачає привчання їх до самообслуговування, формування елементарних трудових дій та навичок, ручної, господарської праці, праці у природі.

Кожен, навіть найменший результат дитячої праці сприяє повноцінному становленню особистості дитини-дошкільника, її самоусвідомленню, породжує почуття задоволення власною діяльністю, допомагає зрозуміти й оцінити цінність чужої праці тощо. Особливо вагомим у цьому процесі є визнання дитини суб’єктом трудової діяльності, виховання у неї самостійності, наполегливості, відповідальності, акуратності, дисциплінованості. Результативне формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку дозволить у майбутньому оцінити людину як відповідальну, ділову, компетентну, працелюбну і працездатну.

Вагоме значення у трудовому вихованні дошкільників відіграє звернення до минулого як першоджерела духовної мудрості народу. Такими джерелами є прислів’я та приказки. Їх роль у розвитку підростаючого покоління неоціненна. Адже виховання дошкільників має ґрунтуватися на ціннісних засадах, постійному збагачені морального досвіду дітей та засвоєні споконвічних морально-етичних цінностей людства.

Прислів’я та приказки в усі віки є скарбницею духовності народу. У них віддзеркалюються стосунки, взаємовідносини, особливості побуту, ідей та прагнень людей. На прислів’ях виховувалося молоде покоління з сивої давнини, з козацьких часів. Велике значення короткі влучні народні висловлювання повчального змісту мають і в наш час.

Проблема раннього трудового виховання й формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку не перестає бути актуальною у межах освітнього поля дошкільної педагогіки, дошкільних навчальних закладів, сім’ї та родини. Саме тому вважаємо за доцільне її глибший та всебічний аналіз.

Проблеми трудового виховання у дошкільних закладах досліджували великі педагоги минулого і сучасності. Вони представлені в працях таких педагогів якЙ.Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, Софія Русова та ін. До проблем трудового виховання звертаються сучасні українські вчені такі як: Л.В. Артемова, З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, Р.І. Заїченко, Г.П.Лаврентьєва, В.Г. Нечаєва, В.О. Павленчик, М.А. Машовець та інші. Питанням використання прислів’їв та приказок у трудовому вихованні дошкільників займалися науковці, методисти, зокрема М.Я. Геник, О.О. Губенко, Е.Х. Пелешок, Т.О. Шевчук, Л.В. Кравчук, Л.В. Калініна та ін.

Об’єкт дослідження: трудове виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: використання прислів’їв та приказок у процесі трудового виховання дошкільників.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання прислів’їв та приказок у процесі трудового виховання дітей старшого дошкільного віку.

Для досягнення поставленої мети дослідження, необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати проблему трудового виховання дошкільників у психолого-педагогічній літературі;

- розкрити особливості ознайомлення дітей з прислів’ями та приказками;

- визначити зміст та завдання трудового виховання дітей в Базовому компоненті дошкільної освіти та в освітніх програмах ЗДО;

- розробити ефективніметоди та прийоми трудового виховання дітей дошкільного віку, зокрема використання творів усної народної творчості;

- дослідити ефективність використання прислів’їв та приказок у трудовому вихованні дошкільників в умовах ЗДО та зробити відповідні висновки.

Для досягнення поставленої мети і розв’язання завдань дослідження використовувалися такі методи: теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; емпіричні: спостереження за дітьми, бесіди, анкетування; педагогічний експеримент; якісний та кількісний аналіз результатів експериментального дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Використання прислів'їв і приказок у трудовому вихованні дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.