Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 5

1.1. Роль наочних посібників на уроках природознавства у початковій школі 5

1.2. Педагогічна цінність наочності на уроках природознавства 9

1.3. Дидактичні цілі використання наочних посібників у процесі навчання природознавству 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 15

2.1. Класифікація засобів наочності та їх характеристика 15

2.2. Методика використання наочних посібників на уроках природознавства у початковій школі 24

2.3. Фрагмент уроку природознавства з використанням наочних посібників (мультимедійної презентації) 30

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Роль початкової школи в розв’язанні цього завдання вирішальна. У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для дальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків.

Застосування наочності у викладанні природознавства – обов’язкова умова свідомого і міцного засвоєння знань учнями. Успіх навчання природознавству залежить від уміння вчителя використовувати наочне обладнання. Обладнання – це різноманітні прилади, інструменти та інвентар, потрібний для роботи з учнями в класі, на екскурсії, в куточку живої природи, на географічному майданчику та шкільній навчально-дослідній ділянці.

Використання наочності відіграє переважно допоміжну роль у процесі вивчення природознавства. Однак іноді на­вчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не можуть безпосередньо спостерігати) має такий харак­тер, що без унаочнення правильне уявлення про новий об’єкт взагалі неможливе.

Від підготовленості вчителя до використання за­собів наочності у процесі вивчення природознавства залежить не лише ефектив­ність формування початкових уявлень про природу, а й інтелектуальний розви­ток учнів, збагачення їх емоційно-ціннісного досвіду.

Вивченням і застосуванням методів наочності ще з давніх часів займалися Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, Ф. Дістервег, К.Д. Ушинський, Л.В.Занков, В.Ф.Шаталов, А.Н.Леонтьєв, Н.А.Ананьєва, С.П.Логачевська, М.В.Богданович та інші.

Проблеми використання наочності у процесі навчан­ня розкрито у працях П.С.Атаманчука, С.П.Величка Ю.М.Галатюка, С.У.Гончаренка, Є.В.Коршака, М.Т.Мартинюка, B.Ф.Савченка, О.В.Сергєєва, В.П.Сергієнка, В.Д.Сиротюка та ін.

Об’єктом дослідження є процес навчання природознавству молодших школярів.

Предметом – методика проведення уроків природознавства з використанням наочних посібників.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування доцільності застосування наочних посібників у процесі вивчення природознавства у початковій школі.

Мета дослідження зумовила необхідність виконання таких завдань:

- визначити роль наочних посібників на уроках природознавства у початковій школі;

- обґрунтувати педагогічну цінність та дидактичні цілі використання засобів наочності на уроках природознавства;

- здійснити класифікацію засобів наочності, які використовується на уроках природознавства у початкових класах;

- розкрити методику використання засобів наочності на уроках природознавства у 3-му класі;

- навести фрагменти уроків природознавства з використанням наочних посібників.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури та передового педагогічного досвіду, методи класифікації, узагальнення та систематизації теоретичних даних; бесіди та спостереження за навчальною учнів початкових класів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Використання наочних посібників на уроках природознавства в початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.