Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕСІДИ ЯК МЕТОДУ НАВЧАННЯ 5

1.1. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання 5

1.2. Види бесід та їх характеристика 7

1.3. Педагогічні вимоги до запитань учителя у процесі бесіди 10

РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ БЕСІДИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 14

2.1. Слово вчителя у системі дидактичних засобів навчання образотворчого мистецтва 14

2.2. Методичні аспекти проведення бесіди на уроках образотворчого мистецтва 17

2.3. Методика проведення уроків-бесід про образотворче мистецтво 24

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Образотворче мистецтво відіграє велику роль в естетичному розвитку дітей. Твори мистецтва є найважливішим засобом піднесення культури, освіти, загального інтелектуального розвитку особистості. Але для того, щоб твори мистецтва вчили краще відчувати і розуміти життя, треба бути художньо грамотною людиною. Від художньої освіти людини значною мірою залежать глибина та зміст естетичних почуттів і оцінок, формування естетичних смаків та ідеалів.

Важливим методом формування образотворчих уявлень і понять є бесіда, яка використовується у процесі сприймання й аналізу творів образотворчого мистецтва.Бесіда – один з найпоширеніших методів, засобів комунікації, що використовується вчителями початкових класів на всіх уроках, під час проведення виховних годин, організації екскурсії, будь-яких заходів тощо.

При проведенні бесід на уроках образотворчого мистецтва вчитель знайомить учнів з життям і творчістю видатних живописців, графіків, майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Систематичне ознайомлення з творами мистецтва пробуджує у дітей емоційно-творче начало, виховує інтерес до мистецтва, розширює уявлення про навколишній світ.

За допомогою системи запитань діти залучаються як до відтворення знань, так і до активної розумової діяльності. Вдало побудована бесіда спонукає учнів до висловлення власних міркувань, оціночних суджень. Це дозволяє виявити якість і глибину засвоєння навчального змісту, рівень мислення і здібностей дітей. Тим самим забезпечується постійний зворотний зв’язок, на основі якого здійснюється контроль і коригування процесу навчання. Бесіда дозволяє також забезпечити систематичне повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Проблемою розвивального потенціалу бесіди займалися: Ю.К.Бабанський, В.О. Онищук, А.М. Алексюк, І.Я. Лернер та інші. Були періоди, коли словесні методи займали панівне місце в системі методів навчання, хоча прогресивні педагоги (Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, Й.Г. Песталоцці) доводили необхідність доповнення їх наочними і практичними методами. Тому, оскільки у шкільному віці емоційна сфера має вирішальне значення у ході розвитку особистості, проблема використання методу бесіди на уроках образотворчого мистецтва залишається актуальною для педагогічної теорії та методичної практики.

Об’єкт дослідження – бесіда як метод навчання.

Предмет дослідження – дидактичні умови забезпечення розвивального потенціалу бесіди на уроках образотворчого мистецтва.

Мета курсової роботи – обґрунтувати роль і місце методу бесіди в системі сприймання учнями мистецьких творів на уроках образотворчого мистецтва.

Для досягнення поставленої мети, необхідно розв’язати такі завдання:

- проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- розкрити педагогічну сутність методу бесіди та охарактеризувати її види;

- виділити форми використання бесіди у процесі ознайомлення молодших школярів з творами образотворчого мистецтва;

- описати методику проведення уроків-бесід про образотворче мистецтво.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; методи аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Бесіда на уроках образотворчого мистецтва – форми та методи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.