Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 5

1.1. Поняття про здоровий спосіб життя 5

1.2. Складові культури здорового способу життя, критерії та рівні її сформованості у підлітків 8

РОЗДІЛ ІІ. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 19

2.1. Загальні тенденції та відмінності у ставленні до здорового способу життя у хлопців і дівчат 19

2.2. Впровадження гендерного підходу в процес формування здорового способу життя у підлітків 30

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних напрямків реформування виховного процесу Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI ст.») визначила необхідність забезпечення в кожному навчально-виховному закладі відповідних умов розвитку фізично- та психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим соціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей.

Здоров’я підростаючого поко­ління є не тільки важливою соціально-економічною і медичною проблемою, але і фактором, що визначає стійкий розвиток країни у третьому тисячолітті.

Низка державних актів, зокрема, За­кон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну про­граму «Діти України» та міжгалузева ком­плексна програма «Здоров’я-2020: українсь­кий вимір» визначили пріоритетним напрям­ком розвитку гігієнічної науки вивчення фа­кторів, що можуть погіршувати стан здо­ров’я дітей та підлітків; розробку комплексу заходів щодо поліпшення загального стану здоров’я покоління, що підростає; впрова­дження цих заходів у практику санітарно- гігієнічної, медичної та педагогічної служб.

Відомо, що одним з найвагоміших факторів, що впливає на стан здоров'я люди­ни є спосіб життя. Ретельне вивчення впливу та розповсюдженості його негативних скла­дових серед сучасної молоді дасть змогу розробити ефективні міри щодо зменшення ризику здоров'ю. Особливої актуальності ця проблема набуває для підлітків, які навча­ються в загальноосвітніх навчальних закладах, бо в останні роки наукових дослі­джень з вивчення стану здоров’ я та факторів ризику щодо цієї когорти учнів проведено вкрай недостатньо.

Проблема здоров’я та здорового способу життя як багатоаспектного феномену набуває міждисциплінарного статусу. Зокрема, проблема формування здорового способу життя людини розглядається у працях А.Ф. Бойко, Н.А. Гундарова, О.В. Сахно, Л.П. Сущенко та ін.; медико-біологічний напрям дослідження реалізовано у працях М.М. Амосова, Г.Л. Апанасенка, В.І. Войтенко, Н.Б. Борисенко, В.А. Єренкова, А.В. Мартиненко, А.Г. Хрипкової, З.М. Шкиряк-Нижник та ін.

Об’єкт дослідження - формування здорового способу життя у підлітків.

Предмет дослідження - визначення та обґрунтування гендерного підходу при формуванні та збереженні здоров’я школярів.

Мета роботи полягає у встановленні гендерних особливостей способу життя учнівської молоді для подальшого вивчення їх впливу на фор­мування стану здоров'я та розробки заходів профілактики.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- Розкрити сутність поняття про здоровий спосіб життя;

- Визначити складові культури здорового способу життя, критерії та рівні її сформованості у підлітків;

- Дослідити загальні тенденції та відмінності у ставленні до здорового способу життя у хлопців і дівчат;

- Обґрунтувати необхідність впровадження гендерного підходу в процес формування здорового способу життя у підлітків.

В ході дослідження нами були використані наступні методи дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Гендерні особливості ставлення підлітків до здорового способу життя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.