Особливості формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу

Зміст

Вступ 

Теоретичний аналіз проблеми формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку 

Аналіз досвіду роботи Городоцького ДНЗ «Сонечко» 

Авторська система роботи з формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу 

Висновки 

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти в Україні однією з найважливіших проблем постає формування основ життєвої компетентності у дітей дошкільного віку.

Життєва компетентність дитини є ключовим поняттям особистісно-орієнтованої моделі освіти, яка розглядає життя дитини як самоцінність. Введення життєвої компетентності як пріоритетної категорії у нові державні стандарти означає надання переваги системному, цілісному підходу до особистості дитини, її розвитку, вихованню, навчанню, спрямованому на «формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини».

Згідно з Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «компетентність дитини - інтегральна характеристика розвитку особистості, основними показниками якої є оптимальний для віку ступінь сформованості провідної діяльності, всіх форм активності та базових якостей». Наявність життєвої компетентності у дитини передбачає відповідність її проявів тим обставинам, які пропонує їй довкілля, життя. Інтегративна сутність життєвої компетентності об’єднує набір важливих особистісних характеристик дошкільника, які визначають «дієспроможність особистості з погляду доцільності, свідомості та поведінки». Життєва компетентність успішно реалізується на основі ціннісних ставлень дитини до самого себе та оточуючого світу - природи, людей, рукотворного світу, відповідає сформованості позиції Я у Світі. Формування ціннісного ставлення на основі оптимістичного світобачення дозволяє відповідно орієнтуватися в життєвих реаліях.

Існує багато визначень поняття «компетентності», але у своїй більшості вони характеризують дорослу особистість, яка має певний рівень освіти і готова на його основі до успішної діяльності (Ю. Татур); має досвід і мотивоване прагнення до неперервної самоосвіти, самовдосконалення (Б. Гершунський); робить щось добре, ефективне в широкому форматі контекстів з високим ступенем саморегуляції, самооцінювання (В. Байденко); має сформовану систему цінностей і відносин (І. Зимня).

Визначення компетентності дітей дошкільного віку дає дослідниця А.Богуш. На її думку, компетентність дитини-дошкільника - «це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку: знання, вміння, навички, креативність, ініціативність, самостійність, самооцінку та самоконтроль». Дослідниця Т. Поніманська, крім означених якостей, виділяє такі складові компетентності дошкільника, як незалежність, критичність, оптимізм, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за помилки.

Концепція компетентнісно-орієнтованої освіти вплинула не тільки на пошук науковцями визначень поняття «компетентність» та її структурних елементів. Увага дослідників зосередилась на вивченні ключових складових компетентності особистості.

Серед представників сучасних психолого-педагогічних шкіл немає єдиного підходу щодо визначення поняття «життєва компетентність особистості» та шляхів її формування.

Науковці А. Куракін, А. Мудрик, Л. Новікова розглядають життєву компетентність як якість особистості, що формується під час міжособистісної взаємодії, спілкування без якого неможливе її становлення.

Дж. Оулмен ставить ефективність процесу формування життєвої компетентності в залежність від типу інституту соціалізації, який спрямовує свою дію на особистість.

Індивідуальний підхід до життєвої компетентності особистості не вичерпується адаптацією до соціального середовища. Його прихильники (І.Єрмаков, Л. Рувинський, В. Шепель) підкреслюють, що в основі опанування життєвої компетентності лежить творча самореалізація особистості, розробка і здійснення нею життєвих сценаріїв.

Дослідники І. Бех, В. Ляшенко, Т. Поніманська розглядають становлення життєвої компетентності як процес засвоєння моральних норм, духовних цінностей, стереотипів, вироблених суспільством, у результаті чого формується система внутрішніх регуляторів, морально-ціннісне ставлення до життя.

Представники соціокультурного підходу процес становлення життєвої компетентності розглядають як трансляцію культурних надбань людства, передачу соціального досвіду від покоління до покоління (І. Зязюн, О. Кононко, О. Савченко, І. Ящук). При цьому відзначають стихійний вплив середовища і необхідність спеціально організованого навчально-виховного впливу.

Дитячий садок - це посередник між родиною та дорослим світом, в який незабаром входить дошкільник, тому він має плекати дітей, учити не стільки різних предметів, скільки озброювати умінням жити, орієнтуватися в навколишньому, визначати в ньому своє місце. Виходячи з положень Базового компонента дошкільної освіти, «педагог має допомогти дошкільникові опанувати складну науку життя, набути компетентності у різних його сферах...».

Розвиток цілісної, життєво компетентної особистості - головне завдання, яке ставить перед сучасною дошкільною освітою Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Розв’язання його, з одного боку, допоможе, здійснити системний, цілісний підхід до розвитку дитини, з другого - співвіднести цей розвиток з життям, зрозуміти, чи живе дитина відповідно до вимог соціуму та власних потреб, чи узгоджує в своєму індивідуальному досвіді те, що хоче, з тим, що може і повинна; як досягає поставлених цілей; в який спосіб розв’язує життєві конфлікти; на які цінності орієнтується.

Отже, враховуючи актуальність визначеного питання, темою курсової роботи обрано «Особливості формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного закладу».

Об’єкт дослідження: формування життєвої компетентності дошкільників в системі дошкільної освіти.

Предмет дослідження: технології формування життєвої компетентності дошкільників в умовах сільського дошкільного закладу.

Мета курсової роботирозкрити особливості формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу.

Завдання:

проаналізувати навчально-методичну літературу, розкрити сутність понять «компетентність», «життєва компетентність», «саморозвиток»;

розглянути умови та шляхи формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу;

проаналізувати передовий досвід роботи сільського ДНЗ;

розробити авторську методику роботи з формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що впровадження в роботу сільського дошкільного навчального закладу сучасних освітніх технологій сприятиме реалізації компетентнісної парадигми, високому рівню формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої особистості дошкільників.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; психолого-педагогічні спостереження за навчальною роботою вихованців; вивчення дошкільної документації та передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.