Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 5

1.1. Дидактичні основи використання практичних методів навчання 5

1.2. Специфіка використання проблемного методу навчання з учнями молодшого шкільного віку 10

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 18

2.1. Проблемний метод ознайомлення молодшого школяра зі світом природи 18

2.2. Особливості організації проблемного навчання на уроках природознавства 28

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері освіти в Україні першої чверті XXI ст., визначених Національною доктриною розвитку освіти, є постійне підвищення її якості, оновлення змісту й організаційних форм. Модернізація шкільної освіти відбувається на засадах принципів гуманізації, гуманітаризації, диференціації, орієнтації на особистість учня. З боку держави приділяється значна увага підвищенню якості шкільної природничої освіти.

Важливу роль у теорії і практиці освіти відіграють зміст, принципи і методи навчання. Сьогодні вже саме життя вимагає розробки та впровадження диференційованого підходу до освіти, активних прийомів, форм і методів навчання. Важливе значення надається проблемному навчанню, основна мета якого, як відомо, полягає у збагаченні активного ставлення учнів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей. Проблемне навчання є основним засобом активізації розумової діяльності учнів, розвитку в них тяги до знань і бажання вчитися. Одночасно воно є умовою творчих здібностей школярів. Організація проблемного навчання сприяє більш активному й продуктивному засвоєнню учнями найважливіших знань про предмети, взаємозв’язки і закономірності.

На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Перед сучасною початковою школою гостро стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, яка була би більш орієнтованою на всебічну підготовку школярів, їхній цілісний гармонійний розвиток та особисте зростання. Водночас практика свідчить, що вчитель не завжди використовує можливості навчальних занять для творчості, розвитку індивідуальності учнів, їхньої самостійності, ініціативи. Значно кращі успіхи у навчанні досягаються там, де процес навчання будується на основі проблемно-пошукової діяльності молодших школярів.

Досвід організації проблемного навчання накопичувався в світовій практиці протягом багатьох десятиліть. Розробці методики і технології проблемного навчання значною мірою сприяли наукові праці в галузі психології навчальної діяльності, зокрема: А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Н.А. Менчинської, Н.Ф. Тализіної, М.М. Скаткіна, І.Я. Лернера, М.І. Махмутова та ін.

Об'єкт дослідження - процес використання проблемних ситуацій на уроках природознавства.

Предмет дослідження - методи та прийоми використання проблемних ситуацій на уроках природознавства

Мета курсової роботи - розкрити особливості використання проблемних методів навчання в процесі ознайомлення дітей з навколишнім світом на уроках природознавства у початкових класах.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити дидактичні основи використання практичних методів навчання;

дослідити специфіку використання проблемного методу навчання з учнями молодшого шкільного віку;

визначити особливості проблемного методу при ознайомленні молодших школярів зі світом природи;

описати особливості організації проблемного навчання на уроках природознавства.

Методи дослідження: дослідження проводяться за допомогою таких методів – теоретичний аналіз наукової, педагогічної та методичної літератури з досліджуваної теми, педагогічне спостереження, бесіда, узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Використання проблемних методів в процесі ознайомлення дітей з навколишнім світом

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.