Зміст

Вступ

Розділ 1. Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці

1.1. Самовизначення

1.2. Юнацький вік

1.3 Психологічні особливості самовизначення в юнацькому віці

Висновок до 1-го розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічних особливостей професійного самовизначення старшокласників

2.1 Опис груп досліджуваних та методів дослідження

2.2 Результати діагностики

Висновок до 2-го розділу

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Проблема самовизначення в даний час набуває особливого значення. Юнацький вік - період, в який відбуваються найбільш значні зміни у психіці. Саме в даний час самовизначення стає афективним центром життєвої ситуації молодих людей. Особистісне самовизначення, має ціннісно-смислову природу, задає особистісно-значущу орієнтацію на досягнення певного рівня в системі соціальних відносин, на основі чого виробляються вимоги до певної професійної області, здійснюється професійне самовизначення (PM Гінзбург, 1988).
При цьому, з одного боку, на процес професійного самовизначення істотний вплив роблять особистісні особливості, з іншого - саме формування особистості значною мірою відбувається в ході професійного самовизначення. Саме тому необхідно вивчати становлення професійного та особистісного самовизначення і їх співвідношення в підлітковому і юнацькому віці. [1, c.105]
Проблемами особистісного і професійного самовизначення займалися багато вчених. У вітчизняній психології накопичений чималий досвід у галузі теорії з даної проблематики. Різні аспекти особистісного самовизначення розглядалися в працях C.Л. Рубінштейна, К.А. Абульхановой-Славської, P.M. Гінзбурга, Л.І. Божович та ін Проблеми професійного самовизначення висвітлені в роботах Є.А. Климова, П.А. Шавир, Б.А. Федоришина, Н.С. Пряжнікова, С.Н. Чистякової та ін. Однак, досі залишається багато проблем у визначенні формальної структури і статевовікової специфіки особистісного і професійного самовизначення, співвідношення особистісного та професійного самовизначення. [2, c.122]

В даний час у зв'язку зі зміною соціально-економічної ситуації в країні особливо важливим стало питання про професійне самовизначення старшокласників, умови та фактори, що сприяють успішності цього процесу. Професійна діяльність у житті людини є основною в забезпеченні його соціальних домагань, самоствердження і самореалізації.
Актуальність теми дослідження: Соціально-економічні зміни в країні, перехід командно-адміністративної системи до ринкової настільки якісно змінюють всі параметри у соціальному житті українського суспільства, що ефективна соціалізація, соціально-професійна адаптація випускника школи можлива тільки на основі цілеспрямованої підготовки до життєдіяльності.

Аналіз практики загальноосвітніх установ показує, що старшокласники відчувають значні труднощі при виборі майбутньої професії внаслідок незнання технологій професійного самовизначення, невміння проектувати свій життєвий і професійний шлях в сучасних ринкових умовах. Можливі випускниками професії не повною мірою відповідають, з одного боку, потребам ринку праці, а з іншого, особистісним якостям самих учнів. Рішення даної проблеми передбачає пошук нових підходів до організації професійної орієнтації з урахуванням тих змін, які відбулися в освітній системі: поява нових видів освітніх установ, різнорівневих освітніх програм, реалізація профільного навчання, варіативності освіти та ін. В даний час від школи потрібно створення умов для формування у підлітка індивідуального освітнього запиту, особистісної потреби у виборі професійної діяльності, готовності до професійного самовизначення і подальшої самореалізації в нових економічних і соціокультурних умовах.

Проблема формування професійної спрямованості учнів у теорії професійної орієнтації розглядається в працях А.Є. Голомштока, Л.А. Йовайши, Е.А. Климова, Є.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, В.А. Полякова, М.М. Чистякова, С.М. Чистякової, що визначають концептуальні положення, умови та педагогічні технології підготовки учнів до життя та вибору професії. Розробка теоретичних і методологічних основ профорієнтації представлена в роботах П.П. Блонського, С.І. Вершиніна, В.І. Журавльова, Е.А. Климова, М.М. Чистякова, С.Т. Шацького та ін.
Все вищезазначене і зумовило актуальність обраної теми дослідження: "Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці".

Мета дослідження: теоретично та емпірично дослідити психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці.
Виходячи з поставленої мети, визначимо завдання дослідження:
1. Провести теоретичний аналіз літератури з проблеми професійного самовизначення у юнацькому віці.
2. Вивчити та проаналізувати уявлення і соціальні установки в психологічній літературі.
3. Експериментальним шляхом виявити і проаналізувати психологічні особливості уявлень про майбутню професію у старшокласників.

Проведений аналіз теорії і практики педагогічної підтримки старшокласників на етапі вибору професії в умовах профільного навчання дозволив висунути таку гіпотезу: старшокласники, що вибрали майбутню професію, відрізняються змінами у формуванні мотиваційної сфери та мають активну життєву позицію.

Об'єкт дослідження: особливості професійного самовизначення.
Предмет дослідження: особливості професійного самовизначення учнів 9-х та 11-х класів.
Методи дослідження: для розв`язання поставлених завдань було використано комплекс теоретичних досліджень; теоретичний аналіз; порівняння; систематизація; узагальнення психологічної літератури з проблеми дослідження і емпіричних методів.

Методологічну основу дослідження склали: принцип системності (Б. Г. Ананьєв, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов та ін); принцип розвитку (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, О. В. Петровський, Д. Б. Ельконін, І. Б. Котова та ін); принцип активності (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодальов, А. В. Петровський та ін.).
База дослідження: середня загальноосвітня школа №17 м. Рівне. У дослідженні брали участь 40 дітей у віці 15-16 років, учні 9, 10 і 11 класів.

На першому етапі був здійснений теоретико-методичний аналіз літератури з проблеми дослідження.
Другий етап спрямований на виявлення психологічних особливостей професійного самовизначення в юнацькому віці.
Третій етап: проводиться обробка та інтерпретація отриманих результатів, формування висновків.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості професійного самовизначення учнів 9-11-х класів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.