Шляхи підвищення ефективності і результативності контролю за станом виховної роботи школи

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ 5

1.1. Мета, завдання, зміст і методи виховної роботи в школі 5

1.2. Особливості контролю за станом виховного процесу сучасного навчально-виховного закладу 7

1.3. Критерії оцінювання стану та результативності виховної роботи 12

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ 19

2.1. Оцінка ефективності внутрішньошкільного контролю та шляхи його удосконалення 19

2.2. Аналіз діяльності вчителя з питань підготовки та проведення виховного заходу 28

2.3. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання 35

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Ефективність навчально-виховного процесу залежить від здійснення контролю (його кількос­ті, якості, своєчасності, глибини, повноти і об'єктивності), що доведено в сучасній науковій педагогічній літературі . Адже саме контроль як спо­сіб зворотного зв'язку в управлінсь­кій діяльності дозволяє отримувати інформацію про стан навчально-ви­ховного процесу, його результатив­ність. За умови системного підходу ке­рівника школи до управління нав­чально-виховним процесом внутрішкільний контроль виконує освіт­ню, діагностичну, виховну, розвива­ючу, стимулюючу, оціночну функції.

Створена система контролю в школі дозволить керівникові не тільки визначити результати діяльності, а й управляти різними ланками педа­гогічного процесу, самими виклада­чами заради досягнення вищої ефективності в роботі навчального закладу.

Котроль – це одна із основних функцій внутрішкільного управління, спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу та його результативність.

Внутрішкільний контроль – це одна з основних функцій управління, спрямована на отримання інформації про навчально-виховну діяльність учителів і на її оцінювання з метою прийняття конструктивних рішень.

Звичайно, від якісної роботи пе­дагогічного колективу залежать стан навчально-виховного процесу, рівень знань, умінь і навичок учнів (основний показник ефективності роботи освітнього закладу). Підвищення якості здійснюваного внутрішкільного контролю за станом навчально-виховної роботи є одним із ефективних шляхів удосконалення системи управління освітнім закла­дом.

Теоретико-методологічні основи процесу контролю за станом виховної роботи школи та шляхи підвищення їх ефективності та результативності розглядалися у дослідженнях О.А. Абдуліної, О.М. Алексюка, Г.А. Балла, Н.В. Кузьміної, А.Ф. Ліненко, М.І. Дяченка, В.А. Моляко, О.В. Безпалько, В.В. Борисова, В.Й. Бочелюка, В.І. Завіни, Д.С. Мазохи, В.М. Чайки, В.І. Щербини та ін.

Об’єкт дослідження – внутрішкільний контроль за станом виховної роботи школи.

Предмет дослідження - шляхи підвищення ефективності та результативності контролю за станом виховної роботи школи.

Метою роботи є виявлення основних характеристик здійснення контролю, як інструменту управління якістю виховного процесу школи та обґрунтування шляхів підвищення ефективності та результативності контролю.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

- визначити мету, завдання, зміст і методи виховної роботи в школі;

- розкрити особливості контролю за станом виховного процесу сучасного навчально-виховного закладу;

- дослідити критерії оцінювання стану та результативності виховної роботи;

- виявити шляхи підвищення ефективності контролю за станом виховної роботи школи та шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

Методи дослідження - вивчення та аналіз педагогічної та методичної літератури, узагальнення, систематизація та класифікація теоретичних даних; спостереження; анкетування; аналіз та узагальнення педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Шляхи підвищення ефективності і результативності контролю за станом виховної роботи школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.